Vernieuwing buurt Lange Munte - Beeklaan

Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Lange Munte - Beeklaan'

De stad maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor de buurt Lange Munte, bij benadering afgebakend door de Roggelaan, de Morinnestraat, de Baaistraat en de Bad Godesberglaan.
Het RUP komt er om de buurt klaar te maken voor de toekomst. De sociale woonwijk wordt vernieuwd, het commercieel centrum krijgt een upgrade en de woonwijk wordt meer levensloopbestendig: oudere wijkbewoners krijgen de mogelijkheid om te verhuizen naar een aangepaste woning in de wijk. Het OC Lange Munte krijgt ruimte om uit te breiden en er komt een functionele fietsroute die de wijk verbindt met de rest van de stad. Het RUP zorgt er ook voor dat het park achter het OC een groene zone blijft en dat verouderde bouwvoorschriften vernieuwd worden.

 

Status

Huidige fase: ontwerp-RUP

De gemeenteraad keurde op 10 februari 2020 het ontwerp-RUP voorlopig goed. In het ontwerp van het ontwerp zijn de ingewonnen info en adviezen uit de vorige fase verder verwerkt.
Het ontwerp van het bestemmingsplan bepaalt hoe de gronden in het gebied in de toekomst kunnen gebruikt en ingericht worden. In het ontwerp komt ook een beschrijving van de effecten die de herbestemming kan hebben voor de omgeving (bv. op het vlak van mobiliteit, waterhuishouding) samen met de maatregelen om mogelijke negatieve effecten aan te pakken.

Het ontwerp van bestemmingsplan bestaat uit een bestemmingsplan, een toelichtingsnota met voorschriften, een grafisch plan met aanduiding van zones waar plancompensatie van toepassing is en een geactualiseerde procesnota.

  Inspraak

  Iedereen kan opmerkingen of bezwaren formuleren op het het ontwerp-RUP tijdens het openbaar onderzoek.

  Het openbaar onderzoek loopt van 31 augustus tot en met 29 oktober 2020.
  Het ontwerp-RUP ligt ter inzage in het stadhuis aan de balie bouwen, milieu en wonen tijdens de openingsuren. Je kan de documenten ook bekijken via de link hieronder. 

  Bezwaren of opmerkingen over dit ontwerp bezorg je uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aan de Gecoro Kortrijk (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening), Grote Markt 54, 8500 Kortrijk.
  Om ontvankelijk te zijn, moeten deze schriftelijke bezwaren of opmerkingen aangetekend verstuurd worden of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden in het stadhuis. 
  Door de Corona-pandemie werd een eerder opgestart openbaar onderzoek stopgezet. Bezwaarschriften die toen al werden ingediend worden meegenomen en blijven geldig.

  Op woensdag 30 september en donderdag 1 oktober zijn infoavonden gepland in OC Lange Munte

  Steek je licht op in de lijst met veelgestelde vragen!

  Deze documenten zijn onderwerp van het openbaar onderzoek: 
  Toelichtingsnota ontwerp-RUP
  Bestemmingsplan ontwerp-RUP
  Grafisch register plancompensatie ontwerp-RUP
  Procesnota versie ontwerp-RUP

  Documenten uit de vorige fases van het proces:

   Fase voorontwerp
   Scopingfase
   Startfase

   Meer info

   Contacteer team Planning en Openbaar Domein van de stad: Lieven.VanHorebeek@kortrijk.be of 056 27 83 00.

   luchtfoto rup lange munte beeklaan