Hinder openbare werken

Ik ondervind hinder door openbare werken en wil een gesprek om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Ik wil een hinderattest. 

 

Brochure steunmaatregelen (UNIZO)

Overzicht maatregelen bij hinder door openbare werken

Informatie over de werken - Hinderpremie en sluitingspremie - Waarborgregeling - Uitverkoop - Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen - Uitstel van betaling en vrijstelling van nalatigheidsinteresten op de directe belastingen en de BTW - Terugbetaling van voorafbetalingen - Tijdelijke werkloosheid voor personeel - Uitstel van betaling van RSZ bijdragen - Vrijstelling van belasting op reclamedrukwerk - Vrijstelling onroerende voorheffing - Projectsubsidie vooor handelscomités

Laat je informeren

De stad Kortrijk zal je als ondernemer op de hoogte stellen van geplande openbare werken. In heel wat gevallen worden er ook bewonersvergaderingen georganiseerd. Je doet er goed aan om aanwezig te zijn op deze bijeenkomst. De stad Kortrijk, en eventueel andere bouwheren, zullen er immers uit de doeken doen wat de openbare werken inhouden en hoe de werken zullen verlopen. Wij raden ook aan om jouw gegevens in de bedrijvengids van de stad Kortrijk regelmatig na te zien en eventueel bij te werken. Het opgegeven e-mailadres wordt door de stad ondermeer gebruikt om te communiceren over openbare werken.

Als je na de vergadering nog met vragen zit over het verloop van de werken, neem je best contact op met de Directie Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling - dienst Planning en Openbaar Domein. Heb je vragen over de verschillende steunmaatregelen, neem dan contact op met het Economie Kortrijk.

Hinderpremie en sluitingspremie (Agentschap Innoveren en Ondernemen)

Vanaf 1 juli worden de rentetoelage en de inkomenscompensatievergoeding vervangen door een nieuwe hinderpremie en een sluitingspremie.
Ondernemers die in een hinderzone zitten zullen € 2.000 worden toegekend. Ondernemers die toch genoodzaakt zijn om te sluiten, kunnen beroep doen op de sluitingspremie waarbij ze € 80 per gesloten dag krijgen.

Waarborgregeling (PMV nv)

Als je beroep wilt doen op een overbruggingskrediet, maar je niet voldoende waarborgen kan bieden en dus geen lening krijgt, kan de Vlaamse Overheid zich via de Waarborgregeling borg stellen voor een deel van het krediet dat je nodig hebt.

Uitverkoop

Hinder door Openbare werken is één van de redenen waarvoor een handelszaak kan overgaan tot een uitverkoop. De uitverkoop mag maximaal 5 maand duren en moet gestaakt worden bij voltooiing van de werken. Je bent verplicht om je prijzen te verlagen en je mag met verlies verkopen. Je hoeft geen aangifte meer te doen bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Als je getroffen wordt door openbare werken kan je een vrijstelling vragen om je sociale bijdragen te betalen. Je kunt tot 4 kwartalen vrijstelling bekomen. Alle sociale rechten blijven behouden, uitgezonderd het recht op pensioen voor de vrijgestelde kwartalen. Informeer je bij jouw sociaal verzekeringsfonds of de nationale hulpkas.

Uitstel van betaling en vrijstelling van nalatigheidsinteresten op de directe belastingen en de BTW

Je kan omwille van hinder door openbare werken een vrijstelling bekomen van nalatigheidsintersten op directie belastingen en BTW. Hiervoor richt je je respectievelijk tot de bevoegde ontvanger der directe belastingen en/of de gewestelijke directeur van de belastingen over toegevoegde waarde, registratie en domeinen.

Terugbetaling van voorafbetalingen

Indien je voorafbetalingen gedaan hebt en je kent problemen omwille van hinder door openbare werken, kan de een terugbetaling van de voorafbetalingen vragen. Je richt de aanvraag schriftelijk aan de dienst voorafbetalingen.

Tijdelijke werkloosheid voor personeel

Als er door hinder door openbare werken onvoldoende werk is voor het personeel, kan je een regeling van tijdelijke werkloosheid invoeren. Jouw personeel blijft dan verder in dienst, maar de arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk volledig of gedeeltelijk geschorst. Hierdoor hoef je niemand te ontslaan. Richt je tot jouw sociaal verzekeringsfonds of de RVA voor meer informatie over tijdelijke werkloosheid.

Uitstel van betaling van RSZ bijdragen

Als je als werkgever getroffen wordt door wegenwerken kan je uitstel van betaling bekomen voor de storting van de werkgevers- en werknemersbijdragen aan de RSZ. Bijkomende inlichtingen over deze maatregel kan je verkrijgen bij de Directe Inning van de RSZ of bij jouw sociaal secretariaat.

Vrijstelling van belasting op reclamedrukwerk

Op het aangifteformulier voor de verspreiding van reclamedrukwerk in de stad Kortrijk kan je aangeven dat er hinder is door openbare werken. Naar aanleiding van deze hinder kan je een vrijstelling krijgen van de belasting op reclamedrukwerk. Voor meer informatie richt je je tot de Directie Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling - Dienst Bouwen, Milieu en Wonen.

Vrijstelling Onroerende Voorheffing

Als je een toezegging hebt gekregen van de rentetoelage of de waarborgregeling, kan je bij de stad Kortrijk een aanvraag indienen om het stadsaandeel onroerende voorheffing voor de duur van de openbare werken terug te vorderen. Voor meer informatie over deze maatregel richt je je tot Economie Kortrijk.

Verhoogde projectsubsidie voor handelscomités

de stad Kortrijk ondersteunt handelscomités die acties doen om hun kern te versterken. Bij hinder door openbare werken in een bepaalde zone wordt de projectsubsidie verhoogd tot maximaal € 1.500,00 waarbij 75% van de kosten kunnen worden terugbetaald. Voor meer informatie over deze maatregel richt je je tot Economie Kortrijk.

Brochure steunmaatregelen (UNIZO)

minder hinder