Hinder openbare werken

Brochure steunmaatregelen (UNIZO)

Aanvraag hinderattest

 

Laat je informeren

De stad Kortrijk zal je als ondernemer op de hoogte stellen van geplande openbare werken. In heel wat gevallen worden er ook bewonersvergaderingen georganiseerd. Je doet er goed aan om aanwezig te zijn op deze bijeenkomst. De stad Kortrijk, en eventueel andere bouwheren, zullen er immers uit de doeken doen wat de openbare werken inhouden en hoe de werken zullen verlopen. Wij raden ook aan om jouw gegevens in de bedrijvengids van de stad Kortrijk regelmatig na te zien en eventueel bij te werken. Het opgegeven e-mailadres wordt door de stad ondermeer gebruikt om te communiceren over openbare werken.

Als je na de vergadering nog met vragen zit over het verloop van de werken, neem je best contact op met de cel Minder Hinder. Heb je vragen over de onderstaande steunmaatregelen, neem dan contact op met Onderneem in Kortrijk.

Via de Geopunt applicatie 'Hinder in Kaart' kan je alle concreet geplande werken terugvinden.

Hinder in Kaart

Hinderpremie en sluitingspremie (VLAIO) 

De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte voor kleine ondernemingen om om te gaan met werken in hun omgeving.  Indien deze gevestigd zijn in een hinderzone , kunnen ondernemers een hinderpremie van € 2.000 worden toegekend. Ondernemers die toch genoodzaakt zijn om te sluiten, kunnen beroep doen op de sluitingspremie waarbij ze € 80 per gesloten dag krijgen.

Meer info

 

Overweeg om je handelszaak te verhuizen - tijdelijk of definitief

Indien je zwaar te lijden hebt door de hinder door openbare werken, kan je een tijdelijke of definitieve verhuis overwegen. Bij een tijdelijke verhuis kan je voor jouw gehinderde vestiging blijven beroep doen op de bijkomende of afzonderlijke sluitingspremie van VLAIO. Van zodra je de beslissing neemt om definitief te verhuizen, heb je geen recht meer op de sluitingspremie. Indien je jouw handelszaak definitief verhuist van buiten een handelskerngebied naar een handelskerngebied in de stad Kortrijk, kan je beroep doen op de kernversterkende premies van de stad, waaronder de verhuispremie

Andere financiële steunmaatregelen voor ondernemers bij hinder door openbare werken

Waarborgregeling

Als je beroep wilt doen op een overbruggingskrediet, maar je niet voldoende waarborgen kan bieden en dus geen lening krijgt, kan de Vlaamse Overheid zich via de Waarborgregeling borg stellen voor een deel van het krediet dat je nodig hebt. Bij openbare werken krijgen KMO's toegang tot een soepele waarborgregeling.

Meer info

Uitverkoop

Hinder door Openbare werken is één van de redenen waarvoor een handelszaak kan overgaan tot een uitverkoop. De uitverkoop mag maximaal 5 maand duren en moet gestaakt worden bij voltooiing van de werken. Je bent verplicht om je prijzen te verlagen en je mag met verlies verkopen. Je hoeft geen aangifte meer te doen bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Meer info

Vrijstelling sociale bijdragen

Als je getroffen wordt door openbare werken kan je een vrijstelling vragen om je sociale bijdragen te betalen. Je kunt tot 4 kwartalen vrijstelling bekomen. Alle sociale rechten blijven behouden, uitgezonderd het recht op pensioen voor de vrijgestelde kwartalen. Informeer je bij jouw sociaal verzekeringsfonds of de nationale hulpkas.

Je kan omwille van hinder door openbare werken een vrijstelling aanvragen van nalatigheidsinteresten op directie belastingen en BTW.

Terugbetaling voorafbetalingen

Indien je voorafbetalingen gedaan hebt en je kent problemen omwille van hinder door openbare werken, kan je een terugbetaling van de voorafbetalingen vragen. Je richt de aanvraag schriftelijk aan de dienst voorafbetalingen.

Tijdelijke werkloosheid

Als er door hinder door openbare werken onvoldoende werk is voor het personeel, kan je een regeling van tijdelijke werkloosheid invoeren. Jouw personeel blijft dan verder in dienst, maar de arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk volledig of gedeeltelijk geschorst. Hierdoor hoef je niemand te ontslaan. Richt je tot jouw sociaal verzekeringsfonds of de RVA voor meer informatie over tijdelijke werkloosheid.

Uitstel betaling van RSZ bijdragen

Als je als werkgever getroffen wordt door wegenwerken kan je uitstel van betaling bekomen voor de storting van de werkgevers- en werknemersbijdragen aan de RSZ. Bijkomende inlichtingen over deze maatregel kan je verkrijgen bij de Directe Inning van de RSZ of bij jouw sociaal secretariaat.

Meer info

Vrijstelling belasting op reclamedrukwerk

Op het aangifteformulier voor de verspreiding van reclamedrukwerk in de stad Kortrijk kan je aangeven dat er hinder is door openbare werken. Naar aanleiding van deze hinder kan je een vrijstelling krijgen van de belasting op reclamedrukwerk.

Meer info

Verhoogde projectsubsidie voor handelscomités

De stad Kortrijk ondersteunt handelscomités die acties doen om hun kern te versterken. Bij hinder door openbare werken in een bepaalde zone wordt de projectsubsidie verhoogd tot maximaal € 1.500,00 waarbij 75% van de kosten kunnen worden terugbetaald. Voor meer informatie over deze maatregel richt je je tot Economie Kortrijk.

Meer info