Gevelrenovatiepremie

Via de gevelrenovatiepremie kunnen investeerders die een gevel van een handelspand, gelegen in een handelskerngebied, renoveren beroep doen op een tussenkomst van de stad. De premie bestaat uit een basisbedrag met bonussen voor verweving (wonen/werken boven winkels) en toegankelijkheid voor personen met een handicap.

Opgelet: voor het renoveren van een gevel heb je in vele gevallen een omgevingsvergunning nodig voor stedenbouwkundige handelingen. Informeer vooraf bij Team BMW of je al dan niet een omgevingsvergunning nodig hebt voor jouw geplande werken. De aanvraag tot omgevingsvergunning dient te gebeuren vóór de aanvraag van de gevelrenovatiepremie. Het dossiernummer van de ingediende aanvraag tot omgevingsvergunning of het door Team BMW afgeleverde bewijsstuk dat je geen vergunning nodig hebt, dien je toe te voegen aan jouw aanvraag. Zie ook Ruimte gevonden! En nu?

Voorwaarden

Je kan de gevelrenovatiepremie aanvragen op voorwaarde dat:

 • je renoveert de gevel van een bestaand, stedenbouwkundig vergund handelspand, gelegen in één van de handelskerngebieden van Groot-Kortrijk (kerngebieden: zie bijlage 1);
 • de kosten bedragen minimaal € 2.500, exclusief BTW, de werken houden meer in dan het louter vervangen van het uithangbord;
 • je beschikt over een omgevingsvergunning voor het renoveren van de gevel of je beschikt over een bewijsstuk dat aantoont dat je geen omgevingsvergunning nodig hebt voor de geplande werken;
 • je niet onder één van de uitsluitingen valt (art.27 reglement);
 • er werd in de laatste 10 jaar nog geen gevelrenovatiepremie toegekend voor het betrokken pand;
 • het betreft geen nieuwbouw of hernieuwbouw;
 • tijdens de werken voorzie je het pand van een banner waarbij de stad Kortrijk / Onderneem in Kortrijk zichtbaarheid geniet als subsidiërende overheid.

Bijkomende voorwaarden verwevingsbonus (wonen/werken boven winkels)

Je kan de verwevingsbonus aanvragen op voorwaarde dat:

 • je een bijkomende ingang creëert om de bovenliggende verdiepingen betreedbaar te maken voor een andere functie;
 • alle bestaande en nieuw gecreëerde entiteiten rechtstreeks toegankelijk zijn vanop het openbaar domein;
 • elke functie/entiteit bereikbaar is of bereikbaar gemaakt wordt zonder dat een andere functie/entiteit moet betreden worden.

Toegankelijkheidsbonus

Je kan de toegankelijkheidsbonus aanvragen indien je specifieke aanpassingen doet om het pand toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Hou hierbij rekening met de bepalingen in de wenkenfiches. Je kan je ook vooraf laten adviseren door de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap  (SAPH), contactpersoon Lee Blomme. Deze dienstverlening is gratis.
De SAPH adviseert over het al dan niet toekennen van de toegankelijkheidsbonus. Voor hun advies maken zij gebruik van de checklist toegankelijkheid.  

Checklist toegankelijkheid SAPH

Contactpersoon SAPH

Voorwaarden na betaalbaarstelling van de premie

 • één maand na betaalbaarstelling van de premie wordt er effectief een handelszaak uitgebaat of wordt het pand aangeboden via een vastgoedmakelaar erkend bij het BIV;
 • indien het pand één jaar na betaalbaarstelling van de premie nog niet uitgebaat wordt als handelszaak, wordt het pand ambtshalve opgenomen in Kortrijk Zaait; 
 • na het verkrijgen van de premie dient de commerciële bestemming van het pand minimaal 5 jaar behouden te blijven;
 • je gaat akkoord dat stad Kortrijk / Onderneem in Kortrijk communiceert over de toekenning van de premie.

Bedrag van de premie

De gevelrenovatiepremie bestaat uit een terugbetaling van 50% van de gemaakte kosten met een maximum van € 5.000,00. 

 • Indien er een aparte ingang voorzien wordt om de bovenliggende verdiepingen betreedbaar te maken om te wonen of te werken, verhogen we het maximale premiebedrag met € 2.500,00, de verwevingsbonus.
 • Indien het pand conform de normen toegankelijk gemaakt wordt voor personen met een handicap, waarbij er een positief advies verkregen wordt vanuit de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap, verhogen we het berekende premiebedrag met 30%.
 • Basis: gevelrenovatie: max. € 5.000, 50% van de gemaakte kosten
  • Verwevingsbonus: + € 2.500,00 (= max. € 7.500) - ga eveneens na of je in aanmerking komt voor de vrijstelling onroerende voorheffing
  • Toegankelijkheidsbonus: 30% van het berekende premiebedrag (= + 2.250) = max. € 9.750,00

Aanvraag

 • Je vraagt de gevelrenovatiepremie aan uiterlijk vóor het beëindigen van de werken.
 • Je vraagt de premie digitaal aan via het aanvraagformulier en voorziet de aanvraag van onderstaande bijlagen:
  • een beschrijving van de werken;
   • bij het aanvragen van de toegankelijkheidsbonus: een specifieke beschrijving van de werken die zullen gebeuren in functie van het verbeteren van de toegankelijkheid voor personen met een handicap;
   • bij het aanvragen van de verwevingsbonus: een specifieke beschrijving van de werken die zullen gebeuren om de bovenliggende verdiepingen van het pand toegankelijk te maken;
  • een recente foto van het handelspand;
  • in voorkomend geval: de (aanvraag tot) omgevingsvergunning;
  • in voorkomend geval: een overeenkomst tussen de eigenaar en huurder waaruit blijkt dat beiden akkoord gaan met de uitvoering van de werken.

Aanvraagformulier

Verder Verloop

 1. Binnen de 45 dagen na indiening zal je bericht krijgen dat jouw dossier volledig en ontvankelijk is of zal je een vraag krijgen om meer informatie te bezorgen. In het laatste geval dien je de gevraagde informatie binnen de 30 dagen te bezorgen.
 2. Het volledige dossier leggen we vervolgens ter goedkeuring voor aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het college neemt een principiële beslissing over de toekenning en het bedrag van de premie.
 3.  Bij een goedkeuring maken we een overeenkomst op die je wordt toegestuurd. Bij een weigering stellen we je ook op de hoogte.
  Indien je niet akkoord bent de de beslissing van het college, kan je schriftelijk en gemotiveerd reageren (beroep) en doe je dit binnen de 30 dagen. Het college zal jouw beroepschrift bespreken met het Handelsoverleg Groot-Kortrijk en binnen de 60 dagen behandelen.
 4. Tijdens de werken zorg je er als aanvrager voor dat Stad Kortrijk / Onderneem in Kortrijk zichtbaarheid krijgt als subsidiërende overheid. Dit gebeurt door het bevestigen van een banner aan het pand, stelling of andere. Je maakt zelf een afspraak met Onderneem in Kortrijk om deze banner af te halen en terug te bezorgen.  Neem een foto van de banner aan het pand, deze heb je nodig voor de betaalbaarstelling van de premie aan te vragen.

 

Betaalbaarstelling van de premie

Op basis van de overeenkomst kan  je jouw betalingsaanvraag digitaal indienen, dit doe je binnen de 90 dagen. Indien je dit niet tijdig doet, vervalt jouw recht op de gevelrenovatiepremie. Bij jouw betalingsaanvraag voeg je onderstaande documenten toe:

 • de ondertekende overeenkomst;
 • de kostenopgave: een overzicht van de gemaakte kosten op basis van het sjabloon;
 • de facturen en betaalbewijzen van de kosten vermeld op de kostenopgave;
 • een foto van het gerenoveerde pand:
 • een foto van het pand tijdens de werken, voorzien van een banner van stad Kortrijk / Onderneem in Kortrijk (zie 'Verder verloop, punt 4).

Op basis van jouw betalingsaanvraag beslist het college binnen een termijn van 60 dagen over de effectieve betaalbaarstelling van de premie die bij een positieve beslissing binnen de 2 maand op het opgegeven rekeningnummer zal verschijnen.

Gevelrenovatiepremies kunnen maar betaalbaar gesteld worden voor zover er voldoende kredieten zijn op het budget. Indien er geen voldoende kredieten meer zijn, kan de beslissing tot betaalbaarstelling uitgesteld worden naar het volgende jaar.

Betaalaanvraag indienen

Ondersteuning vanuit VLAIO

De stad Kortrijk diende onder de oproep "Premiestelstels kernwinkelgebied" de gevelrenovatiepremie in voor ondersteuning vanuit het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Dit project werd goedgekeurd door de minister bevoegd voor economie. Concreet worden de goedgekeurde gevelrenovatiepremies gedurende een periode van drie jaar die start op 1 januari 2018 mee gefinancierd vanuit VLAIO. Dit voor een bedrag van maximaal € 90.000,00 over de volledige projectperiode.