Aantrekkingspremie

Via de aantrekkingspremie kunnen ondernemers die een vestiging (winkel, ambacht of een beperkt aantal diensten) openen in één van de handelskerngebieden van de stad Kortrijk een deel van hun jaarlijkse huurprijs recupereren. 

Opgelet: in bepaalde gevallen heb je omgevingsvergunning nodig voor het wijzigen van de functie van een pand van horeca naar handel, van kantoor naar handel ... Ook voor werken aan de gevel, het voorzien van een uithangbord ... heb je in vele gevallen een omgevingsvergunning nodig of moet je een melding doen bij de stad.  Informeer vooraf bij Team BMW of je al dan niet een omgevingsvergunning nodig hebt voor jouw project. Deze aanvraag tot omgevingsvergunning dient te gebeuren vóór de aanvraag van de aantrekkingspremie. Het dossiernummer van de ingediende aanvraag tot omgevingsvergunning of het door Team BMW afgeleverde bewijsstuk dat je geen vergunning nodig hebt, dien je toe te voegen aan jouw aanvraag. Zie ook Ruimte gevonden! En nu?

Voorwaarden

Je kan de aantrekkingspremie aanvragen op voorwaarde dat:

 • je een handelszaak opent in een bestaand, stedenbouwkundig vergund handelspand, gelegen in één van de handelskerngebieden van Groot-Kortrijk (kerngebieden: zie bijlage 1) en niet gelegen in een handelsgeheel;
 • jouw hoofdactiviteit tot de sectoren handel of diensten behoort zoals opgenomen in het reglement (aanvaardbare activiteiten: zie bijlage 2) of je behoort tot de sector ambacht (je bezit een erkenning van FOD Economie of het label Handmade in Belgium van UNIZO);
 • je een overeenkomst hebt afgesloten voor het gebruik van het pand die langer dan één jaar loopt, dit kan gaan over een handelshuurovereenkomst of een authentieke notariële aankoopakte van het pand;
 • het niet gaat om een verhuis van een bestaande handelszaak die uitgebaat werd binnen een kerngebied naar een ander handelspand binnen hetzelfde of een ander kerngebied en waarbij een handelspand leeg komt te staan in zone A of B;
 • het niet gaat om een overname van een bestaande handelszaak;
 • het niet gaat om een handelszaak die opgestart wordt in een handelsgeheel;
 • je niet onder één van de uitsluitingen valt (art. 13 reglement);
 • je voldoet aan alle wettelijke verplichtingen voor het uitbaten van de zaak;
 • voor het boekhoudkundige, fiscale en financiële beheer van jouw onderneming doe je beroep op de diensten van een erkend boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor en je blijft dit minimaal 3 jaar na het verkrijgen van de premie doen.

Voorwaarden na betaalbaarstelling van de premie

 • baat je de handelszaak uit voor een periode van minimaal 3 jaar;

 • baat je de handelszaak binnen de zes maanden effectief uit met vaste openingstijden, gedurende minimaal 4 dagen én minimaal 20 uur per week;

 • je gaat akkoord dat stad Kortrijk / Onderneem in Kortrijk communiceert over de toekenning van de premie.

Bedrag van de premie

De aantrekkingspremie bestaat uit een terugbetaling van een gedeelte van de jaarhuurkostprijs (huurprijs per jaar + onroerende voorheffing). De aantrekkingspremie kan nooit meer dan 100% zijn dan de jaarhuurkostprijs én kan nooit meer dan € 15.000 bedragen. Bij aankoop van een pand leggen we een maandelijkse huurprijs vast, afhankelijk van de oppervlakte van het pand.

Het bedrag van de premie berekenen we aan de hand van 3 factoren die elk een score krijgen tussen 0 en 1:

 1. Type project en ondernemer
 2. Ligging en status handelspand (zone en al dan niet structureel leegstaand)
 3. Activiteiten en ligging

 

De drie factoren vermeningvuldigen we met elkaar waarbij we tot een factor X komen. Het bedrag van de premie is de jaarhuurkostprijs, vermenigvuldigd met factor X.

Meer info: zie Matrix Aantrekkingspremie.

Aanvraag

 • Je vraagt de aantrekkingspremie aan uiterlijk binnen de drie maanden na ondertekening van het huurcontract of het verlijden van de authentieke notariële aankoopakte.
 • Je vraagt de premie digitaal aan via het aanvraagformulier en voorziet de aanvraag van onderstaande bijlagen:
  • een beschrijving van het project;
  • een kopie van het geregistreerde handelshuurcontract of een kopie van de authentieke notariële aankoopakte;
  • een kopie van het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing.

Aanvraagformulier

Verder Verloop

 1. Binnen de 45 dagen na indiening zal je bericht krijgen dat jouw dossier volledig en ontvankelijk is of zal je een vraag krijgen om meer informatie te bezorgen. In het laatste geval dien je de gevraagde informatie binnen de 30 dagen te bezorgen.
 2. Het volledige dossier leggen we vervolgens ter goedkeuring voor aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het college neemt een principiële beslissing over de toekenning en het bedrag van de premie.
 3.  Bij een goedkeuring maken we een overeenkomst op die je wordt toegestuurd. Bij een weigering stellen we je ook op de hoogte.

  Indien je niet akkoord bent de de beslissing van het college, kan je schriftelijk en gemotiveerd reageren (beroep) en doe je dit binnen de 30 dagen. Het college zal jouw beroepschrift bespreken met het Handelsoverleg Groot-Kortrijk en binnen de 60 dagen behandelen.

 

Betaalbaarstelling van de premie

Op basis van de overeenkomst kan  je jouw betalingsaanvraag digitaal indienen, dit doe je binnen de 90 dagen. Indien je dit niet tijdig doet, vervalt jouw recht op de aantrekkingspremie. Bij jouw betalingsaanvraag voeg je de ondertekende overeenkomst toe.

Op basis van jouw betalingsaanvraag beslist het college binnen een termijn van 60 dagen over de effectieve betaalbaarstelling van de premie die bij een positieve beslissing binnen de 2 maand op het opgegeven rekeningnummer zal verschijnen.

Aantrekkingspremies kunnen maar betaalbaar gesteld worden voor zover er voldoende kredieten zijn op het budget. Indien er geen voldoende kredieten meer zijn, kan de beslissing tot betaalbaarstelling uitgesteld worden naar het volgende jaar.