Vergunning voor drankgelegenheid

Elke uitbater van een drankgelegenheid dient in het bezit te zijn van een vergunning voor het verkopen van gegiste en sterke dranken. Deze vergunningen zijn zowel plaats- als persoonsgebonden. Elke wijziging of sluiting van de exploitatie van de drankgelegenheid dient eveneens meegedeeld te worden aan Economie Kortrijk. Economie Kortrijk doet het nodige om de aanvraag af te toetsen met het College van Burgemeester en Schepenen.

Een occasionele drankgelegenheid moet niet over een drankvergunning beschikken. Een occasionele drankgelegenheid is de vooraf als dusdanig aangegeven drankgelegenheid die, naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste tienmaal per jaar en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen wordt gehouden door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging, met uitzondering van de handelsvennootschappen en van feitelijke verenigingen met winstoogmerk

Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op jaarbeurzen worden geacht occasionele drankgelegenheden te zijn, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant.

Voor het verstrekken van sterke drank op het openbaar domein of op openbare culturele en sportieve manifestaties moet er steeds voorafgaand een machtiging verkregen worden van het College van Burgemeester en Schepenen. Deze kan je aanvragen via het evenementenloket.

Voor het verkopen van alcoholische dranken om niet ter plaatse te verbruiken, dien je over een Handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken te beschikken, deze kan je aanvragen bij Douane en Accijnzen.

Voorwaarden

Je dient te voldoen aan alle andere en hogere reglementering voor de uitbating van een drankgelegenheid (zie ook startersgids Horeca van Horeca Vlaanderen).

Je dient te voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in:

Aanvraag

De aanvraag voor een drankvergunning doe je best via het voorziene digitale aanvraagformulier ten laatste 1 maand vóór de opening van uw zaak. Eén aanvraagformulier per zaak is voldoende. Je bezorgt dit aanvraagformulier samen met de uittreksels uit het strafregister (model in toepassing van artikel 596.1 van het Wetboek van Strafvordering - nieuw model) aan Economie Kortrijk. Voor elke medewerker die op regelmatige basis dranken schenkt, bezorg je een uittreksel uit het strafregister. Deze uittreksels zijn te krijgen bij de gemeente waar de aanvrager gedomicilieerd is. Een medewerker van Economie Kortrijk zal je een ontvangstbewijs bezorgen.

Afhaling

Ongeveer een maand na jouw aanvraag zal je de vergunning per post ontvangen op het adres, vermeld op het uittreksel van het strafregister.

Kosten

Je zal geen kosten betalen om een drankvergunning te verkrijgen.