Uitbatingsvergunning voor Nacht- of belwinkel

Als je een nacht- of belwinkel wil openen op grondgebied Kortrijk, dien je voorafgaand aan de opening van jouw zaak een uitbatingsvergunning te verkrijgen.

Een uitbatingsvergunning is zowel plaats- als persoonsgebonden en geldt maximaal 4 jaar.

Elke wijziging in de exploitatie van uw zaak dien je te melden aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Kortrijk.

Je dient de vergunning steeds te kunnen voorleggen als een bevoegd controlerend ambtenaar hierom vraagt.

Voorwaarden

Bij het aanvraagformulier van de uitbatingsvergunning dien je heel wat bewijsstukken toe te voegen (zie verder). Aan de hand van deze bewijsstukken zal de gemeente de nodige onderzoeken voeren om te bekijken of je voldoet aan de voorwaarden voor het openen van een nacht- of belwinkel. De voorwaarden omvatten ondermeer de bestemming van het pand, de brandveiligheid en keuring van de elektrische installaties, de moraliteit van de aanvragers, voldoen aan de vestigingsformaliteiten voor zelfstandigen en firma's, het voldoen aan hygiënevoorwaarden, rookwetgeving & voorwaarden op vlak van de publieke gezondheid. De handels- en horecazaken die aan deze uitbatingsvergunning onderworpen zijn, moeten beschikken over een bewakingscamera.

Er kan geen vergunning worden verleend voor de uitbating van een nachtwinkel indien er binnen een straal van 400 meter gemeten van de toegangsdeur reeds een gelijkaardige zaak uitgebaat wordt.

Aanvraag

Je doet de aanvraag via het voorziene aanvraagformulier. Dit doe je minimaal 75 dagen voor de opening van de zaak. Het is de zaakvoerder (zoals vermeld in de statuten) of de zelfstandige zelf die het aanvraagformulier invult en ondertekent.

Om je dossier volledig in te dienen heb je, naast het volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, onderstaande documenten nodig:

  1. een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant) van elkeen die bij de uitbating betrokken is;
  2. een uittreksel uit het strafregister (model in toepassing van artikel 596.1 van het Wetboek van Strafvordering - nieuw model), te verkrijgen in de gemeente waar je woont (domicilie) van elkeen die bij de uitbating betrokken is;
  3. een attest van overeenstemming met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, uitgereikt door een instelling die wordt erkend door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
  4. een door een erkend ondernemingsloket afgeleverd document met vermelding van het ondernemingsnummer;
  5. een kopie van de statuten van de handelszaak met de stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel;
  6. in voorkomend geval, een kopie van de aanvraag tot vergunning voor de vervaardiging of voor het in de handel brengen van voedingsmiddelen bij het FAVV;
  7. in voorkomend geval, een kopie van het huurcontract;
  8. een kopie van het aangifteformulier van de plaatsing en het gebruik van camerabewaking zoals voorzien is in artikel 6 §2 de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (B.S. 31 mei 2007) en het KB van 2 juli 2008 betreffende de aangifte van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (digitale aangifte);
  9. in voorkomend geval: een bewijs van de ingediende beroepsaangifte 108 voor de verkoop van tabak in de detailhandel.
  10. In voorkomend geval: een kopie van de vergunning voor de verkoop van ethylalcohol en alcoholhoudende dranken in de detailhandel. 

Je zal een ontvangstbewijs ontvangen. Na 15 dagen verklaren we jouw dossier volledig of vragen we extra informatie op. Het college van burgemeester en schepenen neemt binnen de 60 dagen na de volledigheidsverklaring een beslissing over jouw vergunningsaanvraag.

Afhaling

Een tweetal maand na de aanvraag zal je als aanvrager, als het college van burgemeester en schepenen besliste om een vergunning toe te kennen, de uitbatingsvergunning ontvangen via de post.

Kosten

Je zal geen kosten moeten betalen om een uitbatingsvergunning te verkrijgen.

OPGELET: er zal een brandveiligheidsonderzoek uitgevoerd worden door HZ Fluvia. Hiervoor wordt een retributie van € 100,00 aangerekend.

Extra informatie

Bij het wijzigen van de verantwoordelijke van de exploitatie, of de locatie van de zaak, zal er een nieuwe uitbatingsvergunning aangevraagd moeten worden.