Algemene voorwaarden en privacyverklaring Parko

Datum van de laatste update: 04/07/2023

De bescherming van jouw privacy is erg belangrijk voor Parko. In deze privacyverklaring verneem je meer over o.a.:

 • de persoonsgegevens – digitaal en op papier - die wij van jou verwerken
 • de verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken
 • jouw rechten en de wijze waarop je deze rechten kan uitoefenen
 • de maatregelen die we nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen

 

Identificatie

 • Kortrijk of “wij”: de gemeentelijke bestuursdiensten van stad Kortrijk, met hoofdzetel te Grote Markt 54, 8500 Kortrijk en OCMW Kortrijk, met hoofdzetel te Budastraat 27, 8500 Kortrijk, die eveneens de verantwoordelijken zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • “Gebruiker” of “je”: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of overheidsinstelling van wie gegevens worden verwerkt.

 • Parko: de benaming van het stedelijk team parkeren van Stad Kortrijk. Dit team valt volledig onder de verantwoordelijkheid van Stad Kortrijk en heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid.

 

Terminologie

 • “Persoonsgegevens”: gegevens die op jou als natuurlijke persoon betrekking hebben. •
 • “Verwerken”: een bewerking of een geheel van bewerkingen op persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, zoals bv. het verzamelen, structureren, bewaren, raadplegen, bijwerken, gebruiken, combineren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
 • “Cookie”: kleine tekstbestanden die een website op jouw computer of mobiel toestel opslaat op het moment dat je de website bezoekt.

Het beheer van jouw persoonsgegevens verloopt overeenkomstig de de geldende regelgeving (zoals voorzien in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ). Kortrijk past dit toe op zowel geïnformatiseerde als manuele gegevensverwerking.

We vragen je deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen vooraleer je gebruik maakt van onze dienstverlening (fysiek of digitaal) en je persoonsgegevens doorgeeft aan Kortrijk.

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten. Kortrijk behoudt zich bijgevolg het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te kunnen aanpassen, mits je hiervan op de hoogte wordt gesteld via deze website.

 

Ben je minderjarig (jonger dan 16 jaar)?

Ben je jonger dan 16 jaar, dan moedigen wij je aan, vooraleer je persoonsgegevens aan Kortrijk meedeelt bij het bezoek van onze website en/of bij het bezoek aan onze kantoren, om:

 • deze privacyverklaring samen met jouw ouders of wettelijke vertegenwoordiger aandachtig te lezen.
 • de toestemming van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordiger te vragen voor jouw (online) activiteiten op onze website en wanneer je een beroep doet op onze diensten of producten.

Wij vragen aan jouw ouders en wettelijke vertegenwoordigers om:

 • betrokken te zijn bij de (online) activiteiten op deze website en de aangeboden diensten of producten.
 • expliciete toestemming te geven bij het bezorgen van persoonsgegevens aan ons.
 • expliciete toestemming te geven bij de aankoop van aangeboden diensten of producten.

 

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken

Wanneer je een beroep doet op onze dienstverlening, producten of diensten aankoopt, kan je bepaalde gegevens bij ons achterlaten. Dit kunnen persoonsgegevens zijn die we al dan niet rechtsreeks van jou hebben verkregen.

De gegevens worden gebruikt voor verschillende verwerkingsdoeleinden met variabele bewaringstermijnen.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 

a) naheffingen (indien je het parkeerreglement niet hebt nageleefd)

 

Gegevens Doel Wettelijke grondslag
Identificatiegegevens (naam, voornaam, nummerplaat, adres) Identificatie, inning Algemeen belang
Financiële bijzonderheden (in geval van afbetalingsplan of collectieve schuldenregeling) Betalingsregeling Algemeen belang
Gegevens over jouw auto op basis van beeldopnamen Bewijs Algemeen belang
Rijksregisternummer Identificatie, inning Algemeen belang
Locatiegegevens Bewijs Algemeen belang
Gerechtelijke gegevens (niet betaling na aanmaning leidt tot inning via deurwaarder) Inning Algemeen belang

 

b) parkeren (vergunningen, abonnementen, ticket straatparkeren, reservatie parking)

 

Gegevens Doel Wettelijke grondslag
Identificatiegegevens (naam, voornaam, nummerplaat, adres, eventueel RIZIVnummer, e-mail, telnr) Identificatie, contact, checken of voldaan aan voorwaarden Contractuele overeenkomst
Financiële bijzonderheden (rekeningnummer) Facturatie Contractuele overeenkomst
Gegevens over jouw auto op basis van beeldopnamen Toegang tot het parkeren Contractuele overeenkomst
Rijksregisternummer Identificatie, check domicilie Contractuele overeenkomst
Locatiegegevens De plaats of zone waarop het parkeren betrekking heeft Contractuele overeenkomst

 

Voor SMS-parkeren of parkeren via de 4411-app is Be-Mobile (www.be-mobile.com) mee verantwoordelijk voor de afhandeling van jouw betaling. Hiertoe verwerkt BeMobile tevens het kenteken en het feit of voor de wagen met dit kenteken correct werd betaald.

 

c) GAS-vaststellingen

 

Gegevens Doel Wettelijke grondslag
Identificatiegegevens (nummerplaat) Identificatie van de wagen Algemeen belang
Gegevens over jouw auto op basis van beeldopnamen Bewijs Algemeen belang
Locatiegegevens Bewijs Algemeen belang

 

 

d) Bewaking

 

Gegevens Doel Wettelijke grondslag
Identificatiegegevens (nummerplaat, deze kan zichtbaar zijn op het beeldmateriaal en kan worden gebruikt voor identificatie in geval van een overtreding van het reglement) Identificatie van de wagen Algemeen belang
Gegevens over jouw auto op basis van beeldopnamen Bewijs Algemeen belang
Locatiegegevens Bewijs Algemeen belang 

e) Scancar

 

Stad Kortrijk/Parko zet scanwagens in voor de controle op betalend parkeren. Door middel van ANPR-camera's worden de nummerplaten van geparkeerde wagens gescand om na te gaan of deze over een geldig parkeerrecht beschikken.

 

Gegevens Doel Wettelijke grondslag
Datum, tijd en locatie Bewijs Algemeen belang
Foto's van de nummerplaat van het voertuig Bewijs Algemeen belang
Foto's van de het voertuig in de omgeving Bewijs Algemeen belang

 

Deze gegevens worden versleuteld opgeslagen op de computers van de scanwagen en worden na 24 uur automatisch gewist. Enkel als voor een geparkeerd voertuig geen geldig parkeerrecht is gevonden, worden een overzichtsfoto, de locatiegegevens en de nummerplaat van het voertuig versleuteld verstuurd naar de overtredingsdatabase. Die houdt de gegevens maximaal 7 dagen bij. De gegevens worden direct verwijderd nadat ze zijn opgehaald door de diensten verantwoordelijk voor de verwerking van de parkeerretributie.

Om privacy redenen worden personen en kentekens van andere voertuigen onherkenbaar gemaakt op de overzichtsfoto’s.De toepasselijke wetgeving ter zake is de volgende:

 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG);
 • de Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s van 21 maart 2007 (camerawet). Art. 7/1 van de camerawet bepaalt dat mobiele bewakingscamera’s in niet-besloten plaatsen enkel mogen gebruikt worden met het oog op de automatische nummerplaatherkenning, door of in opdracht van de gemeentelijke overheden voor de volgende doeleinden:
  • voorkomen, vaststellen of opsporen van overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet, in het kader van artikel 3, 3°, van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
  • controleren van de naleving van de gemeentelijke reglementen in verband met betalend parkeren.

De camerawet bepaalt dat gebruik van mobiele ANPR-camera’s in een niet-besloten plaats  toegestaan is na positief advies van de gemeenteraad. Op 17 april 2023 gaf de gemeenteraad toestemming om mobiele camera’s te gebruiken voor automatische nummerplaatherkenning voor handhaving op het grondgebied van stad Kortrijk, na de korpschef van de PZ Vlas te hebben geraadpleegd.

 

Gegevens zoals nummerplaat, naam en familienaam, taal en nationaliteit en domicilieadres worden ons verstrekt door de DIV, overeenkomstig beraadslagingen nr. 18/2015 van 28 mei 2015 en 14/2016 van 21 januari 2016 van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid. 

Toegang tot deze gegevens is voorbehouden voor personen binnen Stad Kortrijk  /Parko die hiertoe gemachtigd zijn.

Betrokkenen kunnen de machtigingen en voorwaarden raadplegen op de website van de FOD BOSA.We delen jouw gegevens enkel met instanties mits expliciete toestemming van de betrokkene of als regelgeving ons daartoe verplicht.

Voor de verwerking van persoonsgegevens doen we een beroep op diverse IT-partners. Kortrijk sluit als verwerkersverantwoordelijke, verwerkersovereenkomsten af met de ITpartners in kwestie met het oog op het maximaal garanderen van de privacy van alle betrokkenen.

 

De rechten en de wijze waarop je jouw rechten als gebruiker kan uitoefenen

De rechten

Overeenkomstig artikel 7.3 en artikel 13 tot en met 22 van de vermelde Verordening (EU) 2016/679 heb je, na schriftelijk verzoek zoals hierna vermeld, het recht om:

 • jouw toestemming tot gegevensverwerking ten allen tijde in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming heeft evenwel geen impact op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde vóór de intrekking van uw toestemming).
 • inzage te verkrijgen in jouw persoonsgegevens of daarvan een kopie te verkrijgen.
 • jouw onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of jouw onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen.
 • jouw persoonsgegevens te laten wissen, voor zover de verwerking niet nodig is voor de nakoming van een wettelijke of reglementaire verplichting, de vervulling van onze taak van algemeen belang, de instelling en uitoefening van een rechtsvordering of met het oog op de archivering.
 • de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen.
 • de overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens te verkrijgen, zodat jouw persoonsgegevens naar jou of naar een door jou genoemde organisatie worden doorgezonden, indien dit technisch mogelijk is en de verwerking berust op jouw toestemming of de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht en voor zover de verwerking niet nodig is voor de vervulling van onze taak van algemeen belang.
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van profilering of direct marketing of een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.

 

De uitoefeningswijze

Om deze vermelde rechten te kunnen uit oefenen, vragen wij je een schriftelijk verzoek in te dienen bij Kortrijk door ons een gedateerde en ondertekende brief te sturen naar het hierboven vermelde adres of door een e-mail te sturen naar privacy@kortrijk.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek effectief door de juiste persoon wordt ingediend, vragen wij u om een (kopie van een) identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie persoonsgegevens die niet strikt noodzakelijk zijn voor jouw verzoek of die je niet met ons wenst te delen op dat moment, zwart.

Na ontvangst van jouw verzoek reageren wij zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de maand. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. Van dergelijke verlenging stellen we je in kennis.

De uitoefening van de vermelde rechten is kosteloos. Toch behouden wij ons het recht voor om een redelijke vergoeding aan te rekenen voor de administratieve kosten die gepaard kunnen gaan met het verstrekken van de door u gevraagde informatie of het treffen van de door u gevraagde maatregelen.

Naast de hierboven vermelde rechten, heb je overeenkomstig artikel 77 tot en met 82 van de vermelde Verordening (EU) 2016/679 eveneens het recht om:

 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevensinbreuk maakt op deze verordening. In België zijn dit de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse Toezichtscommissie. Dat kan via brief of online, zoals voorzien in de volgende link: 
 • een voorziening in rechte te stellen tegen de Gegevensbeschermingsautoriteit wegens het niet behandelen van jouw klacht of het niet in kennis stellen van de voortgang of het resultaat van jouw ingediende klacht.
 • een voorziening in rechte te stellen bij het gerecht tegen Kortrijk wegens persoonsgegevensinbreuk.

 

De maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermenDe maatregelen die wij hanteren

Kortrijk neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en om een optimaal beveiligingsniveau te kunnen waarborgen.

Zo troffen we onder meer volgende maatregelen:

 • de aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming, die ingeval van vragen of problemen kan worden gecontacteerd via email op het adres privacy@kortrijk.be.
 • het alleen toekennen van toegang tot bepaalde van jou verkregen persoonsgegevens aan bepaalde personen die de persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie.
 • het onderwerpen van die personen aan vertrouwelijkheidsverbintenissen.
 • het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten.
 • het op regelmatige tijdstippen testen, evalueren en bijsturen van de doeltreffendheid van onze veiligheidsmaatregelen.
 • het afdwingen van garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, ingeval van onderaannemers die in opdracht van Kortrijk persoonsgegevens verwerken.
 • het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectenbeoordeling voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt die een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n).
 • het melden van een inbreuken en andere belangrijke info aan de toezichthoudende autoriteit en in voorkomend geval aan de betrokkene(n), indien het een inbreuk in verband met persoonsgegevens betreft die een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n) ;
 • het desgevraagd samenwerken met de toezichthoudende autoriteiten en het raadplegen van de toezichthoudende autoriteiten bij het vervullen van onze taken.

 

De maatregelen die wij van u vragen

Hoewel wij alle mogelijke inspanningen doen om jouw persoonsgegevens te beschermen, is een effectieve bescherming enkel mogelijk indien je zelf ook de nodige maatregelen neemt. Wij vragen u bijgevolg om:

 • volledige en accurate informatie aan ons te verstrekken.
 • de nodige zorg te dragen voor de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens en eventuele gebruikersgegevens (zoals gebruikersnaam en paswoord). Deze zijn immers strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar.

 

Revisies

Je vindt de vorige versies van dit document hieronder:

 

Vragen en of opmerkingen : Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, dan kan je steeds contact opnemen met Parko of de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) voor Kortrijk, dhr. Nick Vandommele T 0473 86 26 19 | privacy@kortrijk.be