Adviesraden

Verenigde adviesraden

Rechtstreekse samenwerking met de burgers is een prioriteit binnen het Plan Nieuw Kortrijk, onder de noemer 'Kortrijk Spreekt'. Maar het stadsbestuur hecht ook belang aan de gefundeerde adviezen van en actieve samenwerking met adviesraden.

In 2012 startte de stad een traject samen met alle adviesraden samen een traject rond vernieuwing binnen deze raden.

De stedelijke adviesraden werden verenigd in een koepel: de verenigde adviesraden. Dit platform is bedoeld om tussen adviesraden onderling, over de raden heen te werken en om nieuwe werkvormen, communicatiemiddelen en goede praktijkvoorbeelden, te gaan delen.

In het najaar van 2013 werd een kader voor samenwerking met de adviesraden vanuit de stad vastgelegd. Eén van de krijtlijnen binnen dit kader is dat voor grote en kleinere stadsprojecten gericht advies wordt gevraagd aan alle raden met de uitnodiging om collectief advies uit te brengen. Dit als onderdeel van 'Kortrijk Spreekt'. Voor 2014 gaat het over de projecten Kortrijk Weide en Leie 2015.

De stedelijke adviesraden

Lokale adviesraden geven burgers de kans om een bijdrage te leveren aan het stedelijk beleid. Zij geven advies aan het stadsbestuur over een bepaald thema of doelgroep. Een aantal adviesraden is open en laat dus iedereen toe om deel te nemen.
Personen die een politiek mandaat bekleden (gemeenteraadslid of OCMW-rafadsleden) kunnen niet zetelen in deze open adviesraden.
Voor bepaalde adviesraden schrijft de wet een bepaalde samenstelling voor. Aan deze adviesraden kan je enkel deelnemen via een vereniging, organisatie of als deskundige. Dit zijn gesloten raden.

Adviesraad openbare bibliotheek

In de Kortrijkse openbare bibliotheek, bestaande uit een centrale bibliotheek en tien buurtbibliotheken kan elke burger terecht voor allerhande informatie. De adviesraad van de bibliotheek is actief in het bevorderen van (media-)geletterdheid, e-inclusie, leesbevordering, cultuurparticipatie en -educatie.

Comité voor Straatnaamgeving

Dit stedelijk adviesorgaan heeft als opdracht voorstellen te doen en adviezen te formuleren om de nieuw aangelegde straten een verantwoorde naam te geven.

Consultatieve preventieraad

Dit adviesorgaan heeft als doel adviezen uit te spreken en voorstellen te doen om misdrijven te voorkomen en de veiligheid te bewaken.

Verenigingsplatform  

Het verenigingsplatform heeft als doel het cultureel en socio-cultureel verenigingsleven, de amateurkunsten en het lokaal cultureel gemeenschapsleven bijeen te brengen, overleg en informatie-uitwisseling te bevorderen en het stedelijk beleid te adviseren.

Erfgoedplatform

Het erfgoedplatform is een overlegorgaan binnen de erfgoedsector en bevordert onderlinge communicatie, samenwerking en waardevolle en vernieuwende initiatieven rond de geschiedenis van de stad. Ook het bibliotheekwezen en cultuurtoerisme komen hierbij aan bod.

Kunstenplatform

Het Kunstenplatform groepeert organisaties en individuen die professioneel bezig zijn met podiumkunst en beeldend werk. Het platform is een open overlegorgaan voor de sector zelf, maar adviseert de stad ook over de ontwikkelingen in en rond de Kortrijkse kunstensector.

Sculpturen in de stad

Dit comité geeft op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur advies over aankoop en plaatsbepaling van beelden en sculpturen in de stad.

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

De GECORO speelt een grote rol bij het tot stand komen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De leden geven advies over de ruimtelijke uitgangspunten, bundelen en coördineren de reacties van het openbaar onderzoek en geven gemotiveerd advies aan de gemeenteraad.

Jeugdraad

De stedelijke jeugdraad geeft jongeren een stem in het jeugdbeleid van de stad.

Lokaal overleg kinderopvang

Dit overlegorgaan streeft naar een kwalitatief en voldoende groot kinderopvangaanbod. Enkel personen die op een bepaalde manier betrokken zijn bij kinderopvang (als ouder, grootouder, ...) kunnen lid worden en advies verlenen aan de stad en/of Kind & Gezin.

Mina-raad

Deze raad geeft jou, als geïnteresseerde in het Kortrijks leefmilieu, een stem in het milieubeleid van de stad. De Mina-raad voert ook zelf acties uit voor een duurzamer Kortrijk.

Noord-Zuid raad

De Noord-Zuid-raad is een overlegplatform voor iedereen die actief is rond of interesse heeft in ontwikkelingssamenwerking.  De raad adviseert het stedelijk Noord-Zuidbeleid en zet gemeenschappelijke acties of projecten op. De campagne Fair Trade Gemeente, de jongerenuitwisseling met Cebu City in de Filipijnen en de website Noordzuidraad zijn de meest gekende initiatieven.

Ouderenadviesraad

De raad behandelt alle kwesties die ouderen aanbelangen, maar bevordert ook de samenwerking en coördinatie van alle initiatieven die voor en door ouderen worden genomen.

Raad Intercultureel Samenleven Kortrijk

Dit overlegorgaan geeft advies over hoe mensen met verschillende achtergronden en culturen kunnen samenleven in Kortrijk. Leeftijd, kleur, achtergrond of interesse speelt hierbij geen rol. Iedereen is welkom om in de raad te zetelen.

Sportraad

De Sportraad adviseert de stad over het sportbeleid inzake competitiesport, recreatiesport, schoolsport en niet-georganiseerde sport.

Adviesraad voor personen met een handicap

Deze adviesraad heeft als streefdoel iedereen te laten deelnemen aan de samenleving, ook mensen met een handicap, gezinnen met buggy's, ouderen, mensen met een (tijdelijke) beperking, doven, blinden, slechtzienden, mensen met een mentale beperking, .... De raad verleent onder meer advies over toegang tot gebouwen, voetpaden, openbaar vervoer, dienstverlening, sportaanbod, culturele activiteiten, jeugd, ....

Werkgelegenheidsforum

Het Forum is een overleg- en adviesorgaan over het lokale werkgelegenheidsbeleid en is samengesteld uit een representatieve vertegenwoordiging van arbeidsmarktactoren.