Adviesraden

Verenigde adviesraden

De stedelijke adviesraden zijn verenigd in een koepel: de verenigde adviesraden. Dit platform is bedoeld om tussen adviesraden onderling, over de raden heen te werken en om nieuwe werkvormen, communicatiemiddelen en goede praktijkvoorbeelden, te gaan delen.

Stedelijke adviesraden

Lokale adviesraden geven burgers de kans om een bijdrage te leveren aan het stedelijk beleid. Zij geven advies aan het stadsbestuur over een bepaald thema of doelgroep. Een aantal adviesraden is open en laat dus iedereen toe om deel te nemen. Voor bepaalde adviesraden schrijft de wet een bepaalde samenstelling voor. Aan deze adviesraden kan je enkel deelnemen via een vereniging, organisatie of als deskundige. Dit zijn gesloten raden.

Adviesraad voor personen met een handicap (SAPH)

De Stedelijke adviesraad voor personen met een handicap (SAPH) geeft advies rond toegankelijkheid en inclusie.

De adviesraad verdedigt naast de algemene belangen van personen met een handicap ook de belangen van verenigingen voor personen met een handicap. De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van Kortrijkse verenigingen en organisaties voor personen met een handicap, maar ook ervaringsdeskundigen en geïnteresseerde burgers kunnen aansluiten.

Deze adviesraad werkt projectmatig talrijke initiatieven uit die de integrale toegankelijkheid in de stad verhogen. De algemene vergaderingen zijn openbaar en vinden vijf maal per jaar plaats. 

Contact:

Lee Blomme, Grote Markt 54

 056 27 72 84 - 0489 75 26 95

 Lee.Blomme@kortrijk.be


Comité voor Straatnaamgeving

Dit stedelijk adviesorgaan doet voorstellen en formuleert adviezen om nieuw aangelegde straten een verantwoorde naam te geven. Iedereen kan voorstellen indienen bij het comité.

Contact:

Voorzitter : Gilda Schaerlaeckens

Contactpersoon: Bernard Pauwels - Noordstraat 28

 056 27 73 74

 bernard.pauwels@kortrijk.be


Cultuurraad

De cultuurraad is de koepelnaam voor drie sectorgerichte platformen: verenigingsplatform, kunstenplatform en erfgoedplatform.

Verenigingsplatform

Het verenigingsplatform heeft als doel het cultureel en sociocultureel verenigingsleven, de amateurkunsten en het lokaal cultureel gemeenschapsleven bijeen te brengen, overleg en informatie-uitwisseling te bevorderen en het stedelijk beleid met betrekking tot deze materie te adviseren. Samenstelling: vertegenwoordigers van de (socio)culturele verenigingen van Kortrijk, geïnteresseerde particulieren en deskundigen. Het verenigingsplatform werkt nauw samen met de culturele werkgroepen (één per deelgemeente, 2 voor Kortrijk-centrum).

Contact:

Voorzitter: Lieven Maertens

Contactpersoon: Jan Balcaen - Grote Markt 54

 056/27 74 33 en 056/27 74 37

 cultuurraad@kortrijk.be

 www.kortrijk.be/adressen/cultuurraad-verenigingsplatform

Kunstenplatform

Het Kunstenplatform wil de centrumstad Kortrijk als kunstenstad op de kaart via

• kennisuitwisseling, reflectie en overleg binnen de kunstensector zelf.

• het betrekken van het publiek uit Kortrijk en de regio bij de activiteiten, voorstellingen en festivals van de leden d.m.v. gemeenschappelijke projecten en communicatie.

• advisering en belangenbehartiging bij de stad en hogere overheden over de ontwikkelingen in de Kortrijkse kunstensector.

Samenstelling: vertegenwoordigers uit de (semi-)professionele kunstorganisaties uit Kortrijk, aangevuld met vertegenwoordigers uit het deeltijds kunstonderwijs en hoger onderwijs, de stedelijke cultuurhuizen en individuele deskundigen. Er is regelmatig contact met de schepen van Cultuur.

Contact:

Stijn Van Dierdonck - Grote Markt 54

 056 27 72 80 - 0473 86 28 72

 stijn.vandierdonck@kortrijk.be

Erfgoedplatform

Het erfgoedplatform adviseert het stedelijk beleid rond erfgoed in de breedste betekenis: cultureel, immaterieel en bouwkundig erfgoed. Het erfgoedplatform is een overlegorgaan binnen de erfgoedsector en bevordert onderlinge communicatie, samenwerking en waardevolle en vernieuwende initiatieven.

Alle verenigingen en instellingen in de erfgoedsector kunnen een lid afvaardigen. Deskundigen en geïnteresseerde individuen kunnen gecoöpteerd worden. De vergaderingen en documenten zijn openbaar.

Contact:

Voorzitter: Nicole Pannier

Contactpersoon: Bernard Pauwels - Noordstraat 28

 056/27 74 73

 bernard.pauwels@kortrijk.be

 www.kortrijk.be/erfgoedplatform


Adviesraad Kunst in de publieke ruimte

Dit adviescomité geeft op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur advies over aankoop en plaatsing (locatie) van beelden en sculpturen in de stad.

Contact:

 056 27 74 40

 tentoonstellingen@kortrijk.be


GECORO: Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het decreet op de ruimtelijke ordening geeft de Gecoro allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid.

De GECORO speelt een rol bij de totstandkoming van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan : globaal advies over de ruimtelijke uitgangspunten, bundelt en coördineert de reacties van het openbaar onderzoek en van de adviesronde over het ontwerp en geeft een gemotiveerd advies aan de gemeenteraad.

De GECORO wordt ook om advies gevraagd over ruimtelijke studies en ingrijpende masterplannen of inrichtingsstudies.

Contact:

Secretaris: Peter Tanghe, Grote Markt 54

 056 27 84 50

 peter.tanghe@kortrijk.be


Raad Intercultureel Samenleven Kortrijk

De Raad Intercultureel Samenleven geeft geïnteresseerde burgers een stem om voorstellen te doen over het integratie- en diversiteitsbeleid.

Contact:

Contactpersoon: Catherine Dupont, Grote Markt 54

 056 27 72 75

 Catherine.dupont@kortrijk.be


Jeugdraad

De stedelijke jeugdraad geeft jongeren een stem in het jeugdbeleid van de stad.

Contact:

 https://www.facebook.com/jeugdraadkortrijk


Lokaal overleg kinderopvang

Het lokaal overleg kinderopvang is een stedelijke adviesraad die advies geeft over het beleid van kinderopvang in de stad.

De leden van het LOK vertegenwoordigen iedereen die betrokken is bij kinderopvang in Kortrijk en streeft naar voldoende kwaliteitsvolle opvang in Kortrijk. Daarnaast geeft het LOK advies aan Kind en Gezin bij uitbreidingsrondes en geeft het Lokaal Loket Kinderopvang mee vorm.

Dit overlegorgaan streeft naar een kwalitatief en voldoende groot kinderopvangaanbod. Enkel personen die op een bepaalde manier betrokken zijn bij kinderopvang (als ouder, grootouder, ...) kunnen lid worden en advies verlenen aan de stad en/of Kind & Gezin.

Contact:

Contactpersoon: Katrien Verlinden, Grote Markt 54

 056 27 72 77

 Katrien.verlinden@kortrijk.be


Mondiale raad

De Mondiale raad is een overlegplatform voor iedereen die actief is in Kortrijk rond internationale samenwerking en solidariteit. De raad adviseert het stedelijk mondiaal beleid en zet gemeenschappelijke acties of projecten op. De Mondiale raad staat open voor alle geïnteresseerden.

Contact:

Margot Vervaecke, Grote Markt 54

 0485 25 91 02

  Margot.Vervaecke@kortrijk.be


Ouderenadviesraad

De Ouderenadviesraad doet voorstellen aan het beleid en verstrekt advies op verzoek van het stadsbestuur en het OCMW. Ze betrekt daarbij zoveel als mogelijk ouderen. De raad behandelt binnen de entiteit Kortrijk alle kwesties die ouderen aanbelangen en bevordert samenwerking De raad behandelt alle kwesties die ouderen aanbelangen, maar bevordert ook de samenwerking en coördinatie van alle initiatieven die voor en door ouderen worden genomen.

Contact:

Lee Blomme, Grote Markt 54

 056 27 72 84 - 0489 75 26 95

 Lee.Blomme@kortrijk.be

 www.kortrijk.be/ouderenadviesraad-kortrijk


Sportraad

De sportraad adviseert de stad over het sportbeleid, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie.

Contact:

Karoline Stock, Bad Godesberglaan 22

 056 27 80 16

 karoline.stock@kortrijk.be