Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening - GECORO

Wat is de Gecoro?

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het decreet op de ruimtelijke ordening geeft de Gecoro allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid. De voornaamste daarvan hebben te maken met de planning. 

Wat doet de Gecoro?

  • speelt een rol bij de totstandkoming van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan : bundelt en coördineert de reacties van het openbaar onderzoek en van de adviesronde over het ontwerp en geeft een gemotiveerd advies aan de gemeenteraad die het plan definitief vaststelt op basis van al die gegevens.
  • geeft advies aan de gemeenteraad over de ontwerpen van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.
  • geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen over het gemeentelijk jaarprogramma inzake ruimtelijke ordening.
  • de commissie kan door de gemeenteraad om advies gevraagd worden over alle vraagstukken van ruimtelijke ordening in de gemeente.
  • kan op eigen initiatief adviseren, opmerkingen maken en voorstellen doen.

Er zijn vele adviesdomeinen denkbaar: aanplantingen, aanleg van nutsvoorzieningen, uitrusting van straten en van verkavelingen naargelang hun ligging in of nabij het centrum van een kern, criteria voor fasering van woon- en andere stedenbouwkundig onderscheiden zones, reglementen op publiciteit op of nabij gebouwen en in de open ruimte, wegentracé's, belangrijke bouwvergunningen, ... Behoudens de materiële territoriale begrenzing is het werk grenzeloos.
 

Samenstelling Gecoro?

  • deskundigen inzake ruimtelijke ordening, waaronder de voorzitter
  • mandaten voor verschillende maatschappelijke geledingen
  • één vaste secretaris, niet stemgerechtigd
  • afgevaardigden voor de politieke partijen, niet stemgerechtigd
  • schepen van Ruimtelijke Ordening van de stad Kortrijk, niet stemgerechtigd