Beeldkwaliteitskamer

In maart 2019 werd de beeldkwaliteitskamer in het leven geroepen als  als onderdeel van het beeldkwaliteitsbeleid van de stad. De beeldkwaliteitskamer maakt samen met het beeldkwaliteitsplan en de herwaardering van de inventaris bouwkundig erfgoed deel uit van het beleidsplan beeldkwaliteit Kortrijk. 

De beeldkwaliteitskamer moet de belangrijke beeldbepalende projecten in de stad breder toetsen en de opdrachtgevers en ontwerpers een klankbord geven voor overleg om tot een gedragen project te komen.

Beeldkwaliteitskamer (BKK)

De BKK is een adviesorgaan dat rechtstreeks rapporteert aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het advies van de BKK maakt deel uit van de bouwvergunning. De BKK heeft als doel het bevorderen van de architectuurkwaliteit van de gebouwde omgeving, opgevat als een synthese van kwaliteiten op het vlak van stedenbouwkundige omgeving, erfgoedwaarde, gebruik en beleving, beeldwaarde, bouwtechniek, energie- en kostenbeheer ... De BKK beschikt over het stedelijk bouwreglement, het beeldkwaliteitsplan en de inventaris bouwkundig erfgoed als voornaamste instrumenten om de ingediende voorstellen te beoordelen.

Voor het indienen van een (omgevings)vergunningsaanvraag voor projecten op een belangrijke locatie en/of met een bijzondere impact op de beeldkwaliteit en de omgeving, begeleidt de BKK opdrachtgevers en ontwerpers bij de ontwikkeling van hun bouwprojecten. De BKK wordt samengeroepen voor projecten van bijzonder belang, beeldbepalende projecten, projecten op bijzondere locaties en projecten die afwijken van het beeldkwaliteitsplan.

Samenstelling beeldkwaliteitskamer

Vanuit de stad (niet stemgerechtigd):

  • Schepen van Bouwen en wonen
  • Stedenbouwkundig ambtenaar (secretaris)
  • Stadsarchitect

Stemgerechtigde externe leden:

De beeldkwaliteitskamer komt maandelijks samen om projecten te adviseren. De leden worden gekozen voor de duur van een legislatuur (einde mandaat bij aanduiding van nieuwe leden).

Statuut en reglement Beeldkwaliteitskamer

sint vincentius houtmarkt