Beeldkwaliteitsbeleid Kortrijk

Kortrijk heeft gezonde ambitie op het vlak van kwalitatieve stadsontwikkeling met behoud van de eigen identiteit. Hierbij moet enerzijds rekening gehouden worden met het historisch karakter van de stad en de beeldwaarde die reeds aanwezig is. Anderzijds moeten de mogelijkheden voor kwalitatieve hedendaagse architectuur maximaal gestimuleerd worden. De stad maakte het Beeldbeleidsplan op om een duidelijk kader te scheppen voor initiatiefnemers, architecten, dossierbehandelaars en adviesverleners.

Het Beeldkwaliteitsplan is opgesteld volgens 3 basisprincipes:

  1. Zorgvuldig omgaan met het gebouwde erfgoed

    Het uitgangspunt is het behoud van het waardevol bouwkundig erfgoed. Hierbij is het belangrijk het erfgoed een zinvolle invulling te geven, aangepast aan hedendaagse doelstellingen, functionaliteit en beleidsdoelstellingen inzake duurzaamheid, toegankelijkheid, om een kwaliteitsvolle restauratie of renovatie te realiseren al dan niet in combinatie met hedendaagse toevoegingen/uitbreidingen.
  2. Samenspel tussen oud en nieuw

    Na analyse van de zones leren we de gevoeligheid van de locatie en het beeldbepalend karakter van de site kennen, zodat het duidelijk is hoe we moeten omgaan met de historische context en het bestaande erfgoed. In bepaalde situaties is wel afgewogen, selectieve sloop mogelijk, maar enkel in combinatie met hoogwaardige hedendaagse en contextuele nieuwbouw: een hedendaagse interventie met een meerwaarde voor de historische context.
  3. Stad als dynamisch organisme

    De Stad wil optimaal impulsen geven voor creatieve hedendaagse architectuur. Hierbij is het belangrijk de kansen voor waardevolle architectuur zoveel mogelijk te maximaliseren. We streven naar contextuele waardevolle hedendaagse architectuur, die de identiteit van de stad versterkt.

Om deze basisprincipes te realiseren werden 3 instrumenten opgesteld: