Ruimtelijk structuurplan

Het ruimtelijk beleid van de stad is vastgelegd in het ruimtelijk structuurplan Kortrijk. Het structuurplan is goedgekeurd op 26 april 2007 en blijft gelden tot het wordt herzien. De gemeenteraad heeft eind 2014 beslist om dit beleidsplan te actualiseren. In het najaar van 2015 komt die herziening op kruissnelheid. Het structuurplan Kortrijk bestaat uit drie delen en de goedkeuringsbeslissing van de deputatie. Het richtinggevend en het bindend deel geven de gewenste ontwikkeling van de stad weer en zijn het kader voor het aanpassen van de bestemmingsplannen.

Ook de provincie en de Vlaamse overheid beschikken over een structuurplan. Die beleidskaders zijn op dezelfde manier bevatten de gewenste ontwikkelingen weer die betrekking hebben op bovenlokale elementen zoals autosnelwegen en regionale bedrijventerreinen. Het provinciaal ruimtelijk structuurplan is terug te vinden op de website van de provincie West-Vlaanderen via deze link. Meer info over het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is te vinden op de website van Ruimte Vlaanderen.

De stad, de provincie en de Vlaamse overheid staan samen in voor de uitvoering van de structuurplannen. Dat gebeurt hoofdzakelijk door de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Die plannen bepalen de bestemming van een stuk grond en kunnen ook het beheer en de inrichting van een gebied regelen.