Veel gestelde vragen over verkiezingen (FAQ's)

 

1. Wanneer kan ik stemmen via volmacht?

2. Aan wie kan ik een volmacht geven?

3. Hoe stem ik met volmacht? Wat moet gebeuren om bij volmacht te kunnen stemmen?

4. Ik kreeg een volmacht van iemand. Wat moet ik meenemen naar het stembureau?

5. Ik kan niet gaan stemmen en wens geen volmacht te geven/Ik ben niet gaan stemmen. Wat nu?

6. Wat is de sanctie voor het niet-naleven van de stemplicht?

7. Mag er begeleiding mee in het stemhokje om bepaalde personen te helpen die gaan stemmen?

8. Ik ben verhuisd na 1 maart 2019 (datum van vaststellen van de kiezerslijst). Waar moet ik gaan stemmen?

9. Wanneer zal ik mijn oproepingskaart ontvangen?/Ik heb mijn oproepingskaart nog niet ontvangen. Wat nu?

10. Wanneer en wie kan inzage krijgen in de kiezerslijst?

11. Wanneer kan ik bezwaar indienen tegen de kiezerslijst?

1. Wanneer kan ik mijn stem doorgeven via volmacht?

Wie op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan gaan, moet een andere kiezer een volmacht geven om in zijn/haar plaats te stemmen. De redenen die men kan inroepen om bij volmacht te stemmen zijn enkel de volgende:

 

Reden  Wat heb je nodig? Moet je langskomen op het stadhuis?
Ziekte of handicap Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de arts is opgenomen.  Neen
Beroepsredenen (zowel binnen- als buitenland) Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de werkgever is opgenomen.  Neen
Zelfstandige activiteit  Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de dienst Burgerzaken (die dit kan middel van een verklaring op eer) is opgenomen.  Je kan het  volledig ingevulde en ondertekende volmachtformulier samen met de de volledig ingevulde en ondertekende verklaring op eer bezorgen aan de onthaalbalie van het stadhuis na het maken van een afspraak.  Het volmachtformulier wordt vervolgens ondertekend en terugbezorgd. 
Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling ...) Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de betrokken instelling is opgenomen.  Neen
Geloofsovertuiging Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de organisator van de religieuze activiteit is opgenomen.  Neen
Studieredenen Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de onderwijsinstelling is opgenomen.  Neen
Verblijf in het buitenland Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de de dienst Burgerzaken (die dit kan doormiddel van voorgelegde bewijsstukken of een verklaring op eer) is opgenomen.  Je kan het  volledig ingevulde en ondertekende volmachtformulier samen met de de volledig ingevulde en ondertekende verklaring op eer bezorgen aan de onthaalbalie van het stadhuis na het maken van een afspraak.  Het volmachtformulier wordt vervolgens ondertekend en terugbezorgd.

Voor een reis naar het buitenland moet je je persoonlijk aanmelden in het stadhuis vóór 8 juni 2024 met de nodige bewijsstukken of om een verklaring op eer te ondertekenen.

  • Als je geen bewijsstuk van tijdelijk verblijf in het buitenland kan voorleggen, kan je een verklaring op eer over het tijdelijk verblijf in het buitenland afleggen. 
  • In beide gevallen moet de aanvraag bij de burgemeester van de woonplaats, uiterlijk de dag voor die van de verkiezing (tot en met zaterdag 8 juni 2024) worden ingediend.

 

2. Aan wie kan ik volmacht geven?

Alleen personen die als kiezer zijn ingeschreven, kunnen als volmachtdrager aangewezen worden. Zij hoeven niet ingeschreven te zijn in de gemeente waar zij bij volmacht voor iemand anders stemmen. Als bewijs moeten ze wel hun eigen oproepingsbrief voorleggen, die na afstempeling terug meegegeven wordt. De volmachtdrager brengt wel de volmachtstem uit in het stembureau waar de volmachtgever had moeten stemmen.

Een gevolmachtigde kan maar één keer met een volmacht voor iemand anders stemmen.

 

3. Hoe stem ik met volmacht? Wat moet gebeuren om bij volmacht te kunnen stemmen?

✓ Ga naar de onthaalbalie van het stadhuis en vraag een volmacht, of download deze op de website van de stad Kortrijk, en vul deze in

✓ Zorg voor de nodige attestering (zie punt 1)

✓ Geef het volmachtformulier aan de volmachtdrager en teken beiden af.

✓ Bezorg het afgetekende volmachtformulier aan de volmachtdrager, samen met de oproepingskaart en het bewijsstuk.

 

4. Ik kreeg een volmacht van iemand. Wat moet ik meenemen naar het stembureau?

Je moet voor je volmachtgever gaan stemmen in het lokaal dat vermeld staat op zijn/haar oproepingskaart. Het kan dus zijn dat je zich moet verplaatsen.

Je neemt mee:

✓ je eigen stembiljet (waarmee jezelf jouw stem uitbrengt/uitbracht)

✓ jouw identiteitskaart

✓ het stembiljet van je volmachtgever

✓ de volmacht

 

5. Ik kan niet gaan stemmen en wens geen volmacht te geven / Ik ben niet gaan stemmen?

Als je niet kan gaan stemmen en je wenst geen volmacht te geven kan je je met de volgende documenten verontschuldigen:

  • een brief waarin je de reden van jouw afwezigheid motiveert.
  • een bewijs (attest) van de reden waarom je niet kan gaan stemmen.
  • jouw oproepingsbrief.

Geef deze documenten af aan de onthaalbalie van het stadhuis.

Beide documenten moeten door jou ondertekend zijn.  De vrederechter zal oordelen of jouw afwezigheid gegrond is. Je kan deze documenten na de verkiezingen ook zelf aan de vrederechter bezorgen. Wacht er niet te lang mee, anders riskeer je een boete.

✓ Een doktersattest als je ziek was op de dag van de verkiezingen

✓ Een attest van de werkgever dat je moest werken op de dag van de verkiezingen

✓ Een bewijs van verblijf in het buitenland op de dag van de verkiezingen (winkelticket, attest van de burgemeester ter plekke)

✓ Enz... (zie ook: "wanneer mag u een volmacht geven?")

✓ jouw uitleg waarom je niet bent gaan stemmen

✓ je persoonsgegevens en het stembureau waar je moest stemmen OF je oproepingskaart

 

6. Sanctie voor het niet-naleven van de stemplicht

Mogelijke sancties voor het niet-naleven van de stemplicht:

Een geldboete, na verschijning voor de politierechtbank.

De rechter oordeelt zonder mogelijkheid van hoger beroep.

 

7. Mag er (familie-) begeleiding mee in het stemhokje van een psychiatrisch patiënt, een blinde, of een mentale/fysieke gehandicapte of een (licht) dementerende bejaarde die gaat stemmen?

Een kiezer die wegens lichamelijke beperkingen niet in staat is om zich alleen naar het stemhokje te begeven of om zelf zijn stem uit te brengen, mag zich met toestemming van de voorzitter (van het stembureau) door iemand laten begeleiden of bijstaan. De naam van beide personen wordt in het proces-verbaal vermeld.

Als een lid van het stembureau of een getuige de echtheid of de ernst van de aangevoerde lichamelijke beperking betwist, dan beslist het stembureau. De met redenen omklede beslissing van het stembureau wordt in het proces-verbaal opgenomen.

 

8. Ik ben verhuisd na 1 april 2024 (datum van vaststellen van de kiezerslijst). Waar moet ik gaan stemmen?

Als je in de periode tussen het vaststellen van de kiezerslijst (1 april) en de dag van de verkiezingen verhuist naar een andere Belgische gemeente en er wordt ingeschreven in het bevolkingsregister, dan moet je toch in uw vorige gemeente stemmen.

 

9. Wanneer zal ik mijn oproepingskaart ontvangen?/Ik heb mijn oproepingskaart nog niet ontvangen. Wat nu?

De oproepingskaarten worden ten laatste 15 dagen vóór de verkiezingen verstuurd (25 mei 2024). Je oproepingskaart digitaal raadplegen kan via MijnBurgerprofiel

Als je op vrijdag 31 mei 2024 nog niks hebt ontvangen, kan je na afspraak een duplicaat komen afhalen in het Stadhuis – Onthaal – Leiestraat 21. Ook op zondag 9 juni kan je van 8.00u tot 12u op afspraak een duplicaat krijgen in het Stadhuis. 

 

11. Wanneer en wie kan inzage krijgen in de kiezerslijst?

Zodra de kiezerslijst is opgemaakt, kan iedereen tot en met 28 mei een afspraak maken via verkiezingen@kortrijk.be om de kiezerslijst in te kijken. Hij kan nagaan of hijzelf of een ander met de juiste gegevens op de lijst vermeld staat.

 

12. Bezwaar tegen de kiezerslijsten

Vanaf de datum waarop de kiezerslijst vastgesteld is tot en met 28 mei kan elke persoon bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen:

Personen die de kiesvoorwaarden vervullen kunnen bezwaar indienen:

✓ Die ten onrechte ingeschreven is

✓ Weggelaten of geschrapt is

✓ Onjuiste vermeldingen

✓ Tegen de inschrijving

✓ Schrapping of weglating van namen van die lijst

✓ Tegen een onjuistheid in de voorgeschreven vermeldingen

De verzoeker stelt daarvoor een verzoekschrift op dat hij samen met de bewijsstukken, tegen ontvangstbewijs of met een aangetekende brief bezorgt aan de algemeen directeur van de gemeente of een door de algemeen directeur daartoe gevolmachtigde ambtenaar.