Premie voor nieuwe kinderopvangplaatsen

De stad Kortrijk wil met deze maatregel kinderopvanginitiatieven ondersteunen, in het bijzonder deze die zich vestigen in één van de gebieden waar de nood aan opvangplaatsen het hoogst is. De stad verhoogt hiermee de economische activiteit en het aanbod aan kinderopvang.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de premie moeten de kinderopvangplaatsen en de aanvrager van de premie voldoen aan enkele voorwaarden.

Voorwaarden aanvrager
 • een opvanginitiatief zijn die een groepsopvang of gezinsopvang met een geldige vergunning van K&G organiseert
 • een opvanginitiatief zijn dat nieuwe kinderopvangplaatsen inricht op een nieuwe locatie of bijkomende kinderopvangplaatsen inricht op een bestaande locatie en daarmee uitbreidt in capaciteit
 • zijn uitbatingsadres op het grondgebied van Kortrijk hebben
 • een natuurlijke persoon, een feitelijke vereniging of een rechtspersoon zijn, in geval van een rechtspersoon moeten minstens 51% van de aandelen eigendom zijn van natuurlijke personen, en voor minstens 50% eigendom zijn van personen die onderworpen zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen
 • er zich toe verbinden zich aan te sluiten of reeds aangesloten zijn bij het digitaal lokaal loket kinderopvang van de stad Kortrijk
Voorwaarden kinderopvangplaatsen
 • voorschools zijn, met andere woorden: dienen voor opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar
 • bedoeld zijn voor opvang met een minimum van 5 opvangdagen per week
 • binnen de 6 maanden na de goedkeuring van de aanvraag ingericht worden
 • nog geen premie ontvangen hebben van Stad Kortrijk voor de nieuwe of bijkomende kinderopvangplaatsen
 • open staan voor alle inwoners gedomicilieerd in Kortrijk. Kinderen mogen bij de invulling van de kinderopvangplaatsen niet worden uitgesloten op grond van ras, nationaliteit of levensovertuiging

Aanvraag

Neem contact op met Trui Dejonghe van team regie (trui.dejonghe@kortrijk.be).

Tijdens een kennismakingsgesprek wordt het reglement toegelicht en wordt een overzichtskaart meegegeven van de gebieden waar de nood aan kinderopvang het hoogst is. Voor aanvragers die als zelfstandige willen starten of uitbreiden, wordt een intake voor een coaching ingepland.

Verder verloop

Na een kennismakingsgesprek wordt voor zelfstandige initiatieven een coachingstraject voorgesteld. Eens dit traject succesvol is beëindigd, kan de aanvraag gebeuren.

De uitbetaling gebeurt na goedkeuring van de aanvraag door het college van Burgemeester en Schepenen.

Bij toekenning van de premie verbinden zelfstandige kinderopvanginitiatieven zich ertoe om zich gedurende ten minste 4 jaar te laten bijstaan door een erkend boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor.

Alle kinderopvanginitiatieven verbinden zich ertoe om ten minste 4 kalenderjaren te blijven bestaan.

Bedrag van de premie

Het bedrag van de premie voor het starten of uitbreiden van een voorschoolse kinderopvang bedraagt voor nieuwe plaatsen groepsopvang:

 • 400 euro per nieuwe of bijkomende gerealiseerde kinderopvangplaats
 • aangevuld met:
  • 2.500 euro indien het uitbatingsadres valt binnen een gebied waar minder dan 60 opvangplaatsen per 100 kinderen zijn. Deze gebieden worden jaarlijks vastgelegd door de Cel Data van de stad Kortrijk.
  • Maximum 1000 credits (t.w.v. 1000 euro) voor professioneel advies en/of begeleiding in functie van een coachingstraject. 

Het bedrag van de premie voor het starten van een voorschoolse kinderopvang bedraagt voor nieuwe locaties gezinsopvang en samenwerkende onthaalouders:

 • 1000 euro per nieuwe locatie gezinsopvang, 500 euro voor gezinsopvang die al een starterspremie ontving van de Dienst voor Gezinsopvang van Zorg Kortrijk
 • aangevuld met:
  • 700 euro indien het uitbatingsadres valt binnen een gebied waar minder dan 60 opvangplaatsen per 100 kinderen zijn. Deze gebieden worden jaarlijks vastgelegd door de Cel Data van de stad Kortrijk.
  • maximum 1000 credits (t.w.v. 1000 euro) voor professioneel advies en/of begeleiding in functie van een coachingstraject voor zelfstandige gezinsopvang.

De premie kan worden aangewend voor de financiering van de volgende kosten:

 • registratierechten, verschuldigd bij aankoop van een pand voor ondernemersdoeleinden;
 • verfraaiings-, inrichtings- en/of beveiligingswerken aan de panden bestemd voor ondernemingsdoeleinden uitgevoerd in het kader van de realisatie van het kinderopvanginitiatief;
 • inschrijvingsrechten voor vormings- en vervolmakingscusrussen voor ondernemingsdoeleinden;
 • honoraria en kosten verschuldigd voor professioneel advies en begeleiding voor ondernemingsdoeleinden;
 • aankoop van materiaal specifiek van toepassing voor de uitbating van een kinderopvang.