Aantrekkingspremie

Via de aantrekkingspremie kunnen ondernemers die een vestiging openen in één van de handelskerngebieden van de stad Kortrijk een deel van hun jaarlijkse huurprijs recupereren.

Deze premie kan je aanvragen vanaf 1 januari 2020.

Voorwaarden

Je kan de aantrekkingspremie aanvragen op voorwaarde dat:

 • je een handelszaak opent in een bestaand, stedenbouwkundig vergund handelspand, gelegen in één van de handelskerngebieden van Groot-Kortrijk (kerngebieden: zie bijlage 1) en niet gelegen in een handelsgeheel;
 • jouw hoofdactiviteit tot de sectoren handel of diensten behoort zoals opgenomen in het reglement (aanvaardbare activiteiten: zie bijlage 2);
 • je een overeenkomst hebt afgesloten voor het gebruik van het pand die langer dan één jaar loopt, dit kan gaan over een handelshuurovereenkomst of een authentieke notariële aankoopakte van het pand;
 • je voldoet aan alle wettelijke verplichtingen voor het uitbaten van de zaak;
 • voor het boekhoudkundige, fiscale en financiële beheer van jouw onderneming doe je beroep op de diensten van een erkend boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor en je blijft dit minimaal 3 jaar na het verkrijgen van de premie doen.

Voorwaarden na betaalbaarstelling van de premie

 • baat je de handelszaak uit voor een periode van minimaal 3 jaar;

 • baat je de de handelszaak binnen de drie maanden effectief uit met vaste openingstijden, gedurende minimaal 4 dagen én minimaal 20 uur per week;

 • je gaat akkoord dat stad Kortrijk / Onderneem in Kortrijk communiceert over de toekenning van de premie.

Bedrag van de premie

De aantrekkingspremie bestaat uit een terugbetaling van een gedeelte van de jaarhuurkostprijs (huurprijs per jaar + onroerende voorheffing). De aantrekkingspremie kan nooit meer dan 100% zijn dan de jaarhuurkostprijs én kan nooit meer dan € 30.000 bedragen. Bij aankoop van een pand leggen we een maandelijkse huurprijs vast, afhankelijk van de oppervlakte van het pand.

Het bedrag van de premie berekenen we aan de hand van 4 factoren die elk een score krijgen tussen 0 en 1:

 1. Type project en ondernemer
 2. Ligging en status handelspand (zone en al dan niet structureel leegstaand)
 3. Activiteiten en ligging
 4. Tewerkstelling: deze factor komt op 1,25 indien er personeel tewerk gesteld wordt
   

De vier factoren vermeningvuldigen we met elkaar waarbij we tot een factor X komen. Het bedrag van de premie is de jaarhuurkostprijs, vermenigvuldigd met factor X.

Meer info: zie Matrix Aantrekkingspremie.

Aanvraag

 • Je vraagt de aantrekkingspremie aan uiterlijk binnen de drie maanden na ondertekening van het huurcontract of het verlijden van de authentieke notariële aankoopakte.
 • Je vraagt de premie digitaal aan via het aanvraagformulier en voorziet de aanvraag van onderstaande bijlagen:
  • een beschrijving van het project;
  • een kopie van het geregistreerde handelshuurcontract of een kopie van de authentieke notariële aankoopakte;
  • een kopie van het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing.

Aanvraagformulier

Verder Verloop

 1. Binnen de 45 dagen na indiening zal je bericht krijgen dat jouw dossier volledig en ontvankelijk is of zal je een vraag krijgen om meer informatie te bezorgen. In het laatste geval dien je de gevraagde informatie binnen de 30 dagen te bezorgen.
 2. Het volledige dossier leggen we vervolgens ter goedkeuring voor aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het college neemt een principiële beslissing over de toekenning en het bedrag van de premie.
 3.  Bij een goedkeuring maken we een overeenkomst op die je wordt toegestuurd. Bij een weigering stellen we je ook op de hoogte.
  Indien je niet akkoord bent de de beslissing van het college, kan je schriftelijk en gemotiveerd reageren (beroep) en doe je dit binnen de 30 dagen. Het college zal jouw beroepschrift bespreken met het Handelsoverleg Groot-Kortrijk en binnen de 60 dagen behandelen.

 

Betaalbaarstelling van de premie

Op basis van de overeenkomst kan  je jouw betalingsaanvraag digitaal indienen, dit doe je binnen de 90 dagen. Indien je dit niet tijdig doet, vervalt jouw recht op de aantrekkingspremie. Bij jouw betalingsaanvraag voeg je de ondertekende overeenkomst toe.

Op basis van jouw betalingsaanvraag beslist het college binnen een termijn van 60 dagen over de effectieve betaalbaarstelling van de premie die bij een positieve beslissing binnen de 2 maand op het opgegeven rekeningnummer zal verschijnen.

Aantrekkingspremies kunnen maar betaalbaar gesteld worden voor zover er voldoende kredieten zijn op het budget. Indien er geen voldoende kredieten meer zijn, kan de beslissing tot betaalbaarstelling uitgesteld worden naar het volgende jaar.