Bekendmakingen

Algemeen/diverse

Sedert kort werken met de raadpleegomgeving van de stad Kortrijk.

Op deze site kan je vanaf januari 2022 ook de bekendmakingen van reglementen van het college van burgemeester en schepenen/het vast bureau/besluiten van de burgemeester  consulteren: https://raadpleeg-kortrijk.onlinesmartcities.be

Aankondiging Rally 6 uren van Kortrijk op 18 en 19 november 23

rally-2023_0.pdf

BESLUITEN  VAN DE GOUVERNEUR (ontrekkingsverbod)

besluit-gouverneur_03-08-20223_invoering-tijdelijk-verbod-onttrekking-water-ob230720_besluit_waarnemend-gouverneur_west-vlaanderen_met_kaart.pdf

tijdelijk-verbod-wlv-04082023.pdf

20230720_besluit_waarnemend-gouverneur_west-vlaanderen_met_kaart.pdf

2023_06_12_besluit_gouverneur_tijdelijk_onttrekkingsverbod.pdf

Aankondiging Rally 6 uren van Kortrijk op 19 en 20 november 22

1009953-aanplakking-rally-2022.pdf

BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR

besluit_16-05-2022_-tijdelijk-verbod-onttrekking-water-onbevaarbare-waterlopen.pdf

POLITIEVERORDENING VAN DE BURGEMEESTER VAN 5 NOVEMBER 2021, TOT HET DIGITAAL HOUDEN VAN DE VERGADERINGEN VAN BESTUURSORGANEN VAN STAD EN OCMW, DIT IN DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS (COVID19)

20211105_politieverordening-burgemeester-5-november-2021.pdf

BESLUIT TOT HET INSTELLEN VAN EEN SLUITINGSUUR OP DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

20211013_burgemeestersbesluit-dag-van-de-jeugdbeweging.pdf

Aankondiging Rally 6 uren van Kortrijk op 20 en 21 november 21

aankondiging-rally-2021.pdf

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 31 AUGUSTUS 2021 TOT OPHEFFING VAN HET BESLUIT VAN

DE BURGEMEESTER VAN 30 SEPTEMBER 2020, ZOALS GEWIJZIGD PER BESLUIT VAN DE

BURGEMEESTER VAN 08 JUNI 2021 EN VAN 19 AUGUSTUS 2021 , IN HET KADER VAN MAATREGELEN

TER PREVENTIE VAN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS (COVID 19) EN IN UITVOERING VAN

HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 30 JUNI 2020 HOUDENDE DRINGENDE MAATREGELEN OM DE

VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS COVID-19 TE BEPERKEN

20210831_bb-31082021-integrale-opheffing-mondmaskerplicht-uit-bb-30092020-getekend.pdf

Besluit van de burgemeester van 19 augustus 2021 tot wijziging van het besluit van de burgemeester van 30 september 2020, zoals gewijzigd per besluit van de burgemeester van 8 juni 2021 in het kader van de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus (covid 19) en in uitvoering van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus covid 19 te beperken.

besluit-burgemeester-mondmaskerplicht-19-augustus.pdf

opheffingsbesluit van de gouverneur van toepassing van 27 juni 2021 - einde van mondmaskerbezit en -plicht in WVL muv op federaal en lokaal opgelegde plaatsen voor mondmaskerplicht

politiebesluit-van-de-gouverneur-24-juni-2021-opheffing-van-het-besluit-van-11-februari-2021-mondmaskerbezit-en-plicht-ondertekende-versie.pdf

Politieverordening opheffing digitale vergaderingen

20210615_politieverordening-tot-opheffing-digitale-vergaderingen-getekend.pdf

Burgemeestersbesluit mondmaskerplicht - wijziging

20210608_besluit-mondmaskerplicht-mvs.pdf

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS

veiligheidsmaatregel-rook-en-vuurverbod_07062021.pdf

Politiebesluit van de gouverneur van 16 maart 2021 met aanvullende maatregelen in de strijd tegen corona - bekendgemaakt 16 maart 2021

politiebesluit-aanvullende-maatregelen-corona-16-maart-2021-ondertekend-door-gouverneur.pdf

 

BESLUIT BURGEMEESTER BETREFFENDE DE CONTROLE EN HANDHAVING VAN

DE QUARANTAINEVERPLICHTING M.H.O. OP DE BEHEERSING EN BESTRIJDING

VAN DE COVID-19 PANDEMIE 

20210115_besluit-coronahandhaving.pdf 

AANVULLENDE VERKEERSREGLEMENTEN

201214-beslissing-cbs-verkeerswijzigingen-op-gemeentewegen-november-2020.pdf

2020-12/201214-beslissing-cbs-verkeerswijzigingen-op-gewestwegen-november-2020.pdf

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS

Besluit houdende veiligheidsmaatregelen 
VM.CD.2020.06

20201028-besluit-veiligheidsmaatregelen-vm.cd_.2020.06.docx

POLITIEVERORDENING VAN DE BURGEMEESTER VAN 19 OKTOBER 2020, TOT HET DIGITAAL HOUDEN VAN VERGADERINGEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN STAD EN OCMW, DIT IN DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS (COVID-19)

politieverordening-van-de-burgemeester-van-19-oktober-2020.pdf

Politiebesluit van 14 oktober 2020 van de provinciegouverneur van WestVlaanderen m.b.t. seizoensarbeid

ondertekend-politiebesluit-seizoensarbeid-14-oktober-2020.pdf

Politieverordening van de burgemeester van 9 oktober 2020, tot het digitaal houden van vergaderingen van de bestuursorganen van stad en OCMW, dit in de strijd tegen het coronavirus.

politieverordening-van-de-burgemeester-van-9-oktober-2020_digitaal-vergaderen.pdf

Politiebesluit van 2 oktober 2020 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

politiebesluit-gouverneur-i.v.m.-mondneusmaskerplicht_02-10-2020-ondertekend-door-gouverneur.pdf

BURGEMEESTERSBESLUIT MONDMASKERPLICHT

burgemeestersbesluit-30-september-2020-inzake-mondmaskerplicht.pdf

Plan 

BURGEMEESTERSBESLUIT COVID-MAATREGELEN B. REYAERTSTRAAT

20200922_besluit-burgemeester-covid-reynaert.pdf

Plan

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 14 augustus 2020, IN HET KADER VAN BIJKOMENDE MAATREGELEN TER PREVENTIE VAN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS (COVID 19) – MONDMASKERS

20200814_burgemeestersbesluit-14-augustus-2020-tot-aanpassing-mondmaskerplicht.pdf

Politiebesluit waarnemend gouverneur West-Vlaanderen ivm seizoenarbeid - 6 augustus 2020

politiebesluit-waarnemend-gouverneur-west-vlaanderen-ivm-seizoenarbeid.pdf

Bijlagen:

registratieformulier-temperatuur.xlsx

registratieformulier-seizoensarbeiders.xlsx

Duiding omtrent dit politiebesluit

 • Buitenlandse seizoenarbeiders die naar België reizen worden aanzien als een essentiële verplaatsing en vallen dus niet onder de richtlijnen die van toepassing zijn op toeristen die naar ons land reizen. Concreet betekent dit dat een seizoenarbeider die vertrekt uit een land dat rood is ingekleurd voor COVID-19 en naar ons land komt om te werken, geen 14 dagen in quarantaine moet gaan.
 • Het moment om te beoordelen uit welke zone (groen, oranje, rood) een seizoenarbeider komt, wordt vastgesteld op het ogenblik van de inschrijving van de seizoenarbeider in de gemeente.
 • Wanneer een seizoenarbeider positief wordt getest op COVID-19 op een land- en tuinbouwbedrijf, is de werkgever verplicht om de ganse bubbel van maximum 10 personen te laten testen op COVID-19. Deze bubbel van maximum 10 personen wordt verplicht apart te werken op het tuinbedrijf tot de uitslagen van de COVID-test gekend zijn. Zij mogen in afwachting van de uitslagen van de test niet in de buurt komen van andere arbeiders.
 • U kan als werkgever beroep doen op uw eigen Arbeidsgeneeskundige Dienst van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (zoals CLB, Idewe, Attentia, Securex…) waar u als werkgever bent aangesloten om uw seizoenarbeiders op het bedrijf te laten testen.
 • Wij vragen met aandrang om als werkgever goede afspraken met de seizoenarbeiders te maken met betrekking tot het winkelen. Er wordt door de Nationale Veiligheidsraad verboden om met meerdere personen tegelijkertijd te gaan winkelen. De naleving met betrekking tot het dragen van een mondmaskers moet nageleefd worden wanneer de seizoenarbeider zich op drukke plaatsen begeeft, dus ook tijdens het winkelen.
 • Vanuit het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf werd op 7 juli twee cao’s afgesproken die algemeen bindend zijn verklaard en gaan over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (met o.a. temperatuurmeting) en de vaststelling van de preventiechecklisten.

Bijkomende nuttige informatiebronnen

 • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Lijst met kleurencodes per land

https://diplomatie.belgium.be/nl

 • Veilig aan de slag

https://www.veiligaandeslag.be/

 • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

www.info-coronavirus.be/

 • Agentschap Integratie & Inburgering

Coronavirus: meertalige informatie

www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

 • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg

Preventiechecklist COVID-19 Landbouw

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/preventiechecklistlandbouw.pdf

Preventiechecklist COVID-19 Seizoensarbeid

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Preventiechecklistlandbouwseizoenarbeiders.pdf

Preventiechecklist COVID-19 Huisvesting seizoensarbeiders

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Preventiechecklistlandbouw_huisvestingseizoensarbeiders.pdf

 • Boerenbond

Personeel en tewerkstelling: veelgestelde vragen

https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/boerenbond-volgt-ontwikkelingen-coronavirus-op-de-voet/personeel-en-tewerkstelling

 • Werkers

https://www.werkers.be/corona-crisis

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 28 juli 2020 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 24 juli 2020 IN HET KADER VAN BIJKOMENDE MAATREGELEN TER PREVENTIE VAN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS (COVID 19) - INVOERING VAN DE MONDMASKERPLICHT OP PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATSEN OP HET GRONDGEBIED KORTRIJK EN BEPERKEN VAN SAMENSCHOLINGEN EN DE SOCIALE BUBBEL TOT 10

20200728_burgemeestersbesluit-28-juli-2020-tot-wijziging-van-het-burgemeestersbesluit-van-24-juli-2020-getekend.pdf

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 24 juli 2020, IN HET KADER VAN BIJKOMENDE MAATREGELEN TER PREVENTIE VAN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS (COVID 19) – INVOERING VAN DE MONDMASKERPLICHT OP PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATSEN OP HET GRONDGEBIED KORTRIJK EN BEPERKEN VAN SAMENSCHOLINGEN EN DE SOCIALE BUBBEL TOT 10

burgemeestersbesluit-24-juli-2020-mondmasker-samenscholing-en-sociale-bubbel-10-1.pdf

INTREKKING VAN HET BURGEMEESTERSBESLUIT VAN 13 JULI 2020 HOUDENDE EXTRA MAATREGELEN TEGEN DE VERSPREIDING VAN HET COVID-19 VIRUS (CORONAVIRUS) – HET VERPLICHT DRAGEN VAN EEN MONDMASKER OF ELK ALTERNATIEF IN STOF DAT DE MOND EN DE NEUS BEDEKT IN ALLE PUBLIEKE GEDEELTEN VAN DE GEBOUWEN EIGENDOM VAN DE STAD KORTRIJK EN HET OCMW KORTRIJK OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD KORTRIJK

20200716_burgemeesterbesluit-tot-intrekking-van-het-burgemeesterbesluit-dragen-mondmasker-getekend.pdf

BESLUIT BURGEMEESTER - EXTRA MAATREGELEN TEGEN DE VERSPREIDING VAN HET COVID-19 VIRUS (CORONAVIRUS) – HET VERPLICHT DRAGEN VAN EEN MONDMASKER OF ELK ALTERNATIEF IN STOF DAT DE MOND EN DE NEUS BEDEKT IN ALLE PUBLIEKE GEDEELTEN VAN DE GEBOUWEN EIGENDOM VAN DE STAD KORTRIJK EN HET OCMW KORTRIJK OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD KORTRIJK

20200713_burgemeesterbesluit-dragen-mondmasker-getekend.pdf

POLITIEVERORDENING VAN DE BURGEMEESTER VAN 24 JUNI 2020, TOT HET OPHEFFEN VAN DE POLITIEVERORDENING VAN 27 APRIL 2020 TOT HET DIGITAAL HOUDEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN STAD EN OCMW, DIT IN DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS

(COVID 19)

20200624-politieverordening-tot-opheffing-van-de-politieverordening-van-27-april-2020.pdf

POLITIEVERORDENING VAN DE BURGEMEESTER VAN 11 JUNI 2020, TOT WIJZIGING VAN DE POLITIEVERORDENING VAN DE BURGEMEESTER VAN 8 JUNI 2020 INZAKE EEN TIJDELIJKE TERRASMACHTIGING EN SLUITINGSUUR, DIT IN DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS (COVID 19)

politieverordening-van-de-burgemeester-van-11-juni-2020-tot-wijziging-van-de-politieverordening-van-de-burgemeester-van-8-juni-2020.pdf

8 juni 2020 • Politieverordening van de burgemeester inzake een tijdelijke terrasmachtiging en sluitingsuur, dit in de strijd tegen het coronavirus.

politieverordening-burgemeester-8-juni-2020-ondertekend.pdf 

plannen.pdf

3 juni 2020 • Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in

het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van de

Poperingevaart, de Kemmelbeek, de Handzamevaart, de Rivierbeek-Hertsbergebeek en de Bornebeek

3-juni-2020-politiebesluit-van-de-gouverneur-betreffende-captatieverbod-uit-alle-onbevaarbare-waterlopen.pdf

 

25 mei 2020 - Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het IJzerbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van Rivierbeek -

Hertsbergebeek en de Bornebeek

besluit-captatieverbod-onbevaarbare-waterlopen-25052020.pdf

 

POLITIEVERORDENING VAN DE BURGEMEESTER VAN 27 APRIL 2020, TOT HET DIGITAAL HOUDEN EN AFGELASTEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN STAD EN OCMW, DIT IN DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS (COVID 19) - bekendgemaakt op 27 april 2020

politieverordening-burgemeester-27-april-20-digitaal-vergaderen-bestuursorganen-tegen-coronavirus_1.pdf

POLITIEVERORDENING VAN DE BURGEMEESTER VAN 1 APRIL 2020, TOT HET DIGITAAL HOUDEN EN AFGELASTEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN STAD EN OCMW, DIT IN DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS (COVID 19) - bekendgemaakt op 1 april 2020

politieverordening-van-de-burgemeester-van-1-april.pdf

 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

CBS 15  november 2021 - bekendgemaakt 17 november 2021

27-2021_cbs_02082-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-loop-en-wielerwedstrijden-in-kortrijk.-goedkeuren.pdf

CBS 25 oktober 2021 - bekendgemaakt 27 oktober 2021

48-2021_cbs_01937-politiereglement-tijdelijke-politiereglementen-rally-november-2021-verkeersmaatregelen-op-de-klassementsproeven.-en-verkenningen-2021.pdf

49-2021_cbs_01941-politiereglement-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-de-rallywedstrijd-6-uren-van-kortrijk-2021-inrichten-servicepark-podium-hergroepeerzones-en-inplanting-wagenpark.-goe.pdf

CBS 18 oktober 2021 - bekendgemaakt 20 oktober 2021

2-2021_cbs_01888-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-de-autorally-6-uren-van-kortrijk-op-zaterdag-20-en-zondag-21-november-2021-inrichten-servicezones-en-ambulante-activiteiten.pdf

57-2021_cbs_01853-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-loop-en-wielerwedstrijden-in-kortrijk.-goedkeuren.pdf

CBS 04 oktober 2021 - bekendgemaakt 06 oktober 2021

33-2021_cbs_01721-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-loop-en-wielerwedstrijden-in-kortrijk.-goedkeuren.pdf

CBS 27 september 2021 - bekendgemaakt 29 september 2021

28 2021_CBS_01691 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren

CBS 20 september 2021 - bekendgemaakt 22 september 2021

27-2021_cbs_01638-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-loop-en-wielerwedstrijden-in-kortrijk.-goedkeuren.pdf

CBS 13 september 2021 - bekendgemaakt 15 september 2021

6 2021_CBS_01591 - Politiereglement - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van Autovrije zondag op 19 september 2021 - Goedkeuren

CBS 6 september 2021 - bekendgemaakt 9 september 2021

HD 6 2021_CBS_01600 - Politiereglement. - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de Tinekesfeesten in Heule van 9 tot en met 12 september - Goedkeuren

CBS 6 september 2021 - bekendgemaakt 8 september 2021

HD 4 2021_CBS_01572 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren

CBS 6 september 2021 - bekendgemaakt 8 september 2021

14 2021_CBS_01519 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren

CBS 23 augustus 2021 - bekendgemaakt 25 augustus 2021

25-2021_cbs_01467-politiereglement.-tijdelijke-politiereglement-naar-aanleiding-van-de-beurs-matexpo-van-8-tot-en-met-12-september-2021.-goedkeuren.pdf

CBS 16 augustus 2021 - bekendgemaakt 19 augustus 2021

hd-2-2021_cbs_01484-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-het-vip-evenement-tijdrit-na-de-wielerwedstrijd-gp-marcel-kint-kortrijk-koerse-in-kortrijk.-goedkeuren.pdf

CBS 16 augustus 2021 - bekendgemaakt 18 augustus 2021

19-2021_cbs_01388-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-loop-en-wielerwedstrijden-in-kortrijk.-goedkeuren.pdf

20-2021_cbs_01463-politiereglement.-tijdelijke-politiereglement-naar-aanleiding-van-kamping-kitsch-in-kortrijk-op-zaterdag-21-augustus-2021.-goedkeuren.pdf

CBS 19 juli 2021 - bekendgemaakt 22 juli 2021

44-2021_cbs_01349-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-de-wielerwedstrijd-gp-marcel-kint-kortrijk-koerse-in-kortrijk.-goedkeuren.pdf

CBS 12 juli 2021 - bekendgemaakt 15 juli 2021

35-2021_cbs_01322-politiereglement.-tijdelijk-politiereglement-naar-aanleiding-van-het-alcatraz-hard-rock-en-metal-festival-in-kortrijk.-goedkeuren.pdf

CBS 5 juli 2021 - bekendgemaakt 6 juli 2021

cbs20210705-34-2021_cbs_01265-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-loop-en-wielerwedstrijden-in-kortrijk.pdf

cbs20210705-35-2021_cbs_01280-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-loop-en-wielerwedstrijden-in-kortrijk.pdf

CBS 28 juni 2021 - bekendgemaakt 30 juni 2021

22-2021_cbs_01189-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-loop-en-wielerwedstrijden-in-kortrijk.pdf

23-2021_cbs_01198-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-loop-en-wielerwedstrijden-in-kortrijk.pdf

CBS 21 juni 2021 - bekendgemaakt 25 juni 2021

35-2021_cbs_01013-retributies-2021-verkoopartikelen-prestaties-abonnementen-dagpassen-en-beurten-individuele-zwemles-sport-kortrijk-vaststellen.pdf

CBS 21 juni 2021 - bekendgemaakt 23 juni 2021

79-2021_cbs_01160-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-loop-en-wielerwedstrijden-in-kortrijk.-goedkeuren.pdf

CBS 07 juni 2021 - bekendgemaakt 09 juni 2021

30-2021_cbs_01037-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-loop-en-wielerwedstrijden-in-kortrijk.-goedkeuren.pdf

CBS 12 april 2021 - bekendgemaakt 14 april 2021

29-2021_cbs_00633-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-loop-en-wielerwedstrijden-in-kortrijk.-goedkeuren.pdf

CBS 22 maart 2021 - bekendgemaakt 24 maart 2021

21-2021_cbs_00490-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-loop-en-wielerwedstrijden-in-kortrijk.-goedkeuren.pdf

CBS 08 maart 2021 - bekendgemaakt 10 maart 2021

cbs-20210308-13-retributies-2021-verkoopartikelen-musea-en-erfgoeddepot-vaststellen.pdf

CBS 01 februari 2021 - bekendgemaakt 03 februari 2021

22-2021_cbs_00178-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-loop-en-wielerwedstrijden-in-kortrijk.-goedkeuren.pdf

CBS 18 januari 2021 - bekendgemaakt 19 januari 2021

cbs-18-11-2021-32-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-loop-en-wielerwedstrijden-in-kortrijk.-goedkeuren.pdf

CBS 16 november 2020 - bekendgemaakt 18 november 2020

64-2020_cbs_02186-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-veldrit-caps-urban-cross-in-kortrijk.-goedkeuren.pdf

CBS 21 september 2020 - bekendgemaakt 23 september 2020

40-2020cbs01756-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-loop-en-wielerwedstrijden-in-kortrijk.-goedkeuren.pdf

CBS 14 september 2020 - bekendgemaakt 15 september 2020

cbs20200914-11-parko-parkeermaatregelen.-uitbreiden-betalend-dagparkeren-kor2-met-uitzondering-van-bewoners-elfde-julilaan-vaststellen-aanvullend-verkeersreglement.pdf

cbs20200914-12-parko-parkeermaatregelen.-uitbreiden-betalend-dagparkeren-kor2-met-uitzondering-van-bewoners-brugsesteenweg-huisnr-3-t.e.m.-29-vaststellen-aanvullend-verkeersreglement.pdf

cbs20200914-hd-2-politiereglement-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-autovrije-zondag-op-20-september-2020.pdf

CBS 31 augustus 2020 - bekendgemaakt 01 september 2020

cbs20200831-26-retributietarieven-van-depart-budafabriek-en-schouwburg-tijdelijke-aanpassing-van-de-retributietarieven-naar-aanleiding-van-corona-tot-maximaal-31-12-2020.pdf

CBS 24 augustus 2020 - bekendgemaakt 26 augustus 2020

cbs-24-08-2020-14-retributies-2020-verkoopartikel-mondmasker.-vaststellen.pdf

CBS 13 juli 2020 - bekendgemaakt 15 juli 2020

cbs-13-juli-2020-retributies-2020-verkoopartikelen-musea.pdf

CBS 29 juni 2020 - bekendgemaakt 30 juni 2020

cbs20200629-30-politiereglement.-tijdelijke-politiereglementen-naar-aanleiding-van-loop-en-wielerwedstrijden-in-kortrijk.-goedkeuren.pdf

CBS 09 maart 2020 - bekendgemaakt 10 maart 2020

27 2020_CBS_00539 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

28 2020_CBS_00552 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

CBS 09 maart 2020 - bekendgemaakt 16 maart 2020

cbs20200309-39-retributies-drankprijzen-en-verkoopartikelen-2020-delegatie-cbs-vaststellen.pdf

CBS 02 maart 2020 - bekendgemaakt 04 maart 2020

CBS20200302-32- Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk..pdf

CBS20200302-33- Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk.pdf

CBS 24 februari 2020 - bekendgemaakt 26 februari 2020

30 2020_CBS_00417 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

31 2020_CBS_00418 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

CBS 17 februari 2020 - bekendgemaakt 19 februari 2020

20 2020_CBS_00379 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

CBS 10 februari 2020 - bekendgemaakt 11 februari 2020

39 2020_CBS_00318 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

CBS 03 februari 2020 - bekendgemaakt 04 februari 2020

27 2020_CBS_00266 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren .pdf

 

 

 

2019

besluit bekendgemaakt op 6 september 2019

04-09-2019-Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod

besluiten bekendgemaakt 24 juli 2019

23-07-2019 - politiebesluit Gouverneur - brandgevaar

24-07-2019 - besluit burgemeester - verbod roken en vuur

24-07-2019 - politiebesluit Gouverneur - captatieverbod

20-08-2019 - besluit burgemeester - opheffing verbod roken en vuur

 

GEMEENTERAAD

GR 5 juli 2021 - bekendgemaakt op 15 juli

gr_20210705-1-maatregelen_in_strijd_tegen_het_coronavirus_-_politieverordening_van_de_burgemeester

gr_20210705-2-aanpassing_huishoudelijk_reglement_raad

gr_20210705-4-gas-aanpassing_van_de_algemene_politieverordening_van_de_stad_kortrijk

gr_20210705-7-wijziging_algemeen_retributiereglement_2021

gr_20210705-8-belasting_op_de_voor_het_publiek_toegankelijke_ruimten_van_commerciele_vestigingen_in_het_centrum_van_kortrijk

gr_20210705-12-aanpassing_lokaal_toewijzingsreglement

gr_20210705-18-tranzit-aanpassing_subsidiereglement_ter_ondersteuning_van_erkende_jeugdinitiatieven

gr_20210705-21-reglement_stadsartiesten

 

GR 14 juni 2021 - bekendgemaakt op 24 juni

gr_20210614-3-reglement_supplementaire_tussenkomst_voor_lidgelden_met_uitpas.pdf

gr_20210614-10-stedelijk_conservatorium_-_academiereglement_en_huurreglement_instrumenten_-_aanpassingen.pdf 

gr_20210614-14-tijdelijke_opheffing_van_het_moratorium_op_studentenkamers_-_verlenging.pdf 

gr_20210614-16-alternatieve_lokalen_oc_aalbeke_-_gebruiksreglement_-_goedkeuren.pdf 

GR 19 april 2021 - geschorst en verdergezet op 26 april 2021 -bekendgemaakt op 4 mei 2021

gr_20210419-5-gemeentelijke_administratieve_sancties_-_aanpassing_van_de_algemene_politieverordening_van_de_stad_kortrijk

gr_20210419-9-belasting_op_het_verstrekken_van_logies_-_wijziging_belastingreglement

gr_20210419-10-belasting_op_filmvoorstellingen_-_wijziging_belastingreglement

gr_20210419-22-reglement_gebruik_voetgangerszone

gr_20210419-24-gebruikersgids_voor_lokalen_in_museum_texture_museum_kortrijk_1302_en_de_paardenstallen

gr_20210419-25-reglement_uitleen_educatieve_pakketten_texture

GR 8 maart 2021 - bekendgemaakt 19 maart 2021 en 18 maart 2021 via besluitenlijst

gr_20210308-5-stedelijk-reglement-ter-ondersteuning-van-startende-student-ondernemers.pdf

GR 8 februari 2021 - bekendgemaakt 18 februari 2021

gr_20210208-6-wijziging lokaal toewijzingsreglement.pdf

GR 11 januari 2021 - bekendgemaakt 21 januari 2021

gr_20210111-7-aanpassing-reglement-voor-erkenning-van-subsidieerbare-culturele-verenigingen.pdf

GR 14 december 2020 - bekendgemaakt 18 december 2020

gr_20201214-20-inname_van_openbaar_domein_door_frituren.pdf

gr_20201214-19-verwaarloosde_woningen_en_gebouwen.pdf

gr_20201214-18-belasting_op_het_verstrekken_van_logies.pdf

gr_20201214-17-belasting_op_filmvoorstellingen.pdf

gr_20201214-16-niet_of_niet_optimaal_afkoppelen_van_hemelwater.pdf

gr_20201214-15-afvalstoffen_gestort op_niet_reglementaire_wijze.pdf

gr_20201214-14-taxidiensten-_vaststellen.pdf

gr_20201214-13-belasting_op_de_ontgravingen.pdf

gr_20201214-12-retributiereglement_ambulante_handel markten.pdf

gr_20201214-11-individueel_bezoldigd_personenvervoer.pdf

gr_20201214-10-aanmeerfaciliteiten_op_de_kortrijkse_binnenwateren.pdf

gr_20201214-9-gemeentelijk_algemeen_retributiereglement

gr_20201214-5-restafvalzakken_voor_personen_medisch_probleem.pdf

gr-20201214-2-aanpassing-van-de-algemene-politieverordening.pdf

GR 7 december 2020 - bekendgemaakt 17 december 2020

gr20201207-8-renovatiepremies.pdf

GR 9 november 2020 - bekendgemaakt 19 november 2020

gr20201109-11-bijkomende-ondersteuning-van-de-reca.pdf

GR 12 oktober 2020 - bekendgemaakt 22 oktober 2020

gr20201012-5-relance-van-het-verenigingsleven.pdf

gr20201012-7-belasting-op-filmvoorstellingen.pdf 

gr20201012-8-vrijstelling-belasting-en-retributie-voor-individueel-bezoldigd-personenvervoer.pdf 

gr20201012-10-tijdelijke-opheffing-moratorium-op-studentenkamers.pdf

gr20201012-15-ondersteuning-jeugdinitiatieven.pdf 

gr20201012-16-reglement-geveltuintjes-en-groen-en-fleuriger-kortrijk.pdf

gr20201012-18-ondersteuning-erkende-subsidieerbare-culturele-verenigingen.pdf 

GR 14 september 2020 - bekendgemaakt 23 september 2020

GR20200914-7-g-sportsubsidie-voor-erkende-kortrijkse-sportverenigingen.-goedkeuren-reglement.pdf

GR20200914-9-belasting-op-het-verstrekken-van-logies-wijziging-belastingsreglement.pdf

GR 6 juli 2020 - bekendgemaakt 16 juli 2020

GR20200706-1-politieverordening-van-de-burgemeester-tot-opheffing-van-de-politieverordening-van-27-april-2020-tot-het-digitaal-houden-van-de-vergaderingen-van-de-bestuursorganen.pdf

GR20200706-2-wijziging-van-de-politieverordening-van-de-burgemeester-inzake-tijdelijke-terrasmachtiging-en-sluitingsuur.pdf

GR20200706-5-stedelijk-reglement-ter-ondersteuning-van-ondernemingen-tijdens-de-coronacrisis-wijziging-aanvraagtermijnen.pdf 

GR20200706-6-reglement-supplementaire-tussenkomst-voor-lidgelden-met-de-uitpas-voor-erkende-sportclubs.pdf 

GR20200706-8-tijdelijke-delegatie-voor-het-vastleggen-van-de-retributietarieven-voor-zaalverhuur-naar-aanleiding-van-corona.pdf

gr20200706-9-fietszones-heule-en-marke-aanvullend-verkeersreglement.pdf

gr20200706-10-subsidiereglement-erkende-jeugdverenigingen-jeugdlokalen.pdf 

gr20200706-11-participatiereglement.pdf

GR 8 juni 2020 - bekendgemaakt via besluitenlijst 17 juni en 19 juni

GR20200608-15-aanpassing-gebruikersreglement-woonerf-nelson-mandelaplein.pdf

GR20200608-18-reglement-speelstraten-stad-kortrijk-wijziging.pdf

GR 11 mei 2020 - bekendgemaakt 20 mei 2020

GR-20200511-29-stedelijk-reglement-aanmoedigingspremie-gezinsopvang.pdf 

GR-20200511-19-reglement-stedelijke-aanplakzuilen-en-borden.pdf

GR-20200511-16-retributiereglement-voor-de-inname-van-het-openbaar-domein-door-frituren.pdf

GR-20200511-15-belasting-op-het-verstrekken-van-logies.pdf

GR-20200511-14-belasting-op-de-voor-het-publiek-toegankelijke-ruimten-van-commerciele-vestigingen.pdf 

GR-20200511-12-bijkomende-eenmalige-corona-hinderpremie-voor-restaurants-en-cafes.pdf

GR-20200511-1-politieverordening-van-de-burgemeester-tot-het-digitaal-houden-van-vergaderingen.pdf

GR 20 april 2020 - bekendgemaakt 29 april 2020

GR-20200420-2-bekrachtiging-politieverordening-burgemeester.pdf 

GR 9 maart 2020 - bekendgemaakt 17 maart 2020

GR 20200309-4-aanpassing-algemene-politieverordening.pdf 

GR 20200309-6-stedelijk-reglement-ter-ondersteuning-van-de-handelscomites.pdf

GR 20200309-9-belasting-op-de-huis-aan-huis-verspreiding-van-niet-geadresseerde-drukwerken-en-gelijkgestelde-producten.pdf 

GR 20200309-11-tijdelijke-politieverordening.-tijdelijke-privatisering-van-een-deel-van-het-openbaar-domein-bij-diverse-evenementen-in-maart.pdf 

GR 20200309-14-lokaal-toewijzingsbeleid-aanpassing-leeftijd-senioren-bij-ocmw-projecten-de-nieuwe-lente-en-dam.pdf 

GR 20200309-17-openbare-bibliotheek-aanpassing-dienstreglement.pdf 

GR 10 februari 2020 - bekendgemaakt 20 februari 2020

GR 20200210 -6-Subsidiereglement aanleg IBA's.pdf

GR 13 januari 2020 - bekendgemaakt 22 januari 2020

GR 20200113 -6- Aanpassing algemene politieverordening.pdf 

GR 20200113 -7- Retributiereglement voor individueel bezoldigd personenvervoer.pdf 

GR 20200113 -8- Aanpassing draaiboek Safe Party Zone.pdf 

GR 20200113 -9- Reglement tegemoetkoming intern schoolvervoer basisonderwijs 2020-2025.pdf

GR 9 december 2019 - bekendgemaakt 19 december

GR 20191209 -7- Stedelijk reglement ter versterking van het handelsapparaat in de kernen van de stad Kortrijk.pdf

GR 20191209 -18- Reglement Fietspremie - Verlenging.pdf 

GR 20191209 -19- Subsidiereglement vergroenen en openstellen schoolspeelplaatsen..pdf

GR 20191209 -22- Premiereglement voor de kinderopvang - Stedelijk reglement ter ondersteuning van initiatieven binnen de kinderopvangsector.pdf

GR 20191209 -DH1- Tijdelijke politieverordening. – Tijdelijke privatisering van een deel van het openbaar domein bij diverse evenementen december.pdf 

GR 2 december 2019 - bekendgemaakt 12 december via besluitenlijst en 13 december

GR20191202-1- Parko. Reglement voor de gebruikers van de parkings.pdf

GR20191202-5- Gemeentelijk algemeen retributiereglement vanaf 1 januari 2020.pdf

GR20191202-6- Retributiereglement Parko.pdf

GR20191202-7- Retributiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten op het openbaar domein - Opheffen en opnieuw vaststellen.pdf

GR20191202-8- Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.pdf

GR20191202-9- Retributiereglement voor aanmeerfaciliteiten op de Kortrijkse binnenwateren - Opheffen en opnieuw vaststellen.pdf

GR20191202-10- Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (2020-2025).pdf

GR20191202-11- Gemeentebelasting opcentiemen op de onroerende voorheffing (2020-2025).pdf

GR20191202-12- Opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen (2020-2025).pdf

GR20191202-13- Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (2020-2025).pdf

GR20191202-14- Leegstandsheffing op woningen en op gebouwen (2020-2025) - Opheffen en opnieuw vaststellen.pdf

GR20191202-15- Belasting op de voetpadbedekking (2020-2025) - Vaststellen belastingreglement.pdf

GR20191202-16- Belasting op afgifte van administratieve stukken (2020-2025) - Opheffen en opnieuw vaststellen.pdf

GR20191202-17- Belasting op de rioleringswerken (2020-2025).pdf

GR20191202-18- Belasting op de wegbedekking (2020-2025).pdf

GR20191202-19- Belasting op het openen en verbreden van straten (2020-2025).pdf

GR20191202-20- Heffing op de geldautomaten (2020-2025).pdf

GR20191202-21- Heffing op het verstrekken van logies (2020-2025).pdf

GR20191202-22- Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten (2020-2025) - Opheffen en opnieuw vaststellen.pdf

GR20191202-23- Belasting op de reclameborden (2020-2025) - Opheffen en opnieuw vaststellen.pdf

GR20191202-24- Belasting op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein - Opheffen belastingreglement met ingang van 1 januari 2020.pdf

GR 18 november 2019 - bekendgemaakt 29 november

GR20191118-8- Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van de autorally 6 uren van Kortrijk op zaterdag 23 en zondag 24 november 2019.pdf

GR20191118-22- Wijziging snelheidsbeperking - Invoeren zone 30 in resterende verblijfsgebieden (gemeentewegen) - FASE II (Heule en Marke) - Vaststellen aanvullend verkeersreglement.pdf

GR20191118-26- Flankerend Onderwijs - Reglement terugbetaling schoolzwemmen - Goedkeuren.pdf

GR 18 november 2019 - bekendgemaakt 28 november via besluitenlijst en13 december

GR20191118-10-Bevoegdheden gemeenteraad en schepencollege - Vaststellen tarief retributies - Delegatie - Goedkeuren.pdf

GR 14 oktober 2019 - bekendgemaakt 25 oktober

GR20191015 Financiële reglementen Parko.pdf

GR 9 september 2019 - bekendgemaakt 4 oktober

GR20190909-18-Tijdelijke politieverordening. - Tijdelijke privatisering van een deel van het openbaar domein bij diverse evenementen tussen augustus en eind november.pdf

GR 1 juli 2019 - bekendgemaakt 10 juli

GR20190701 - 6 - Wijzigingen algemeen retributiereglement 2019 - Vaststellen.pdf

GR20190701 - 15 - Reglement grote bevraging.pdf

GR 17 juni 2019 - bekendgemaakt 02 juli

GR20190617-08-Sport - Subsidiereglementen Sport- jeugdsubsidie, impulssubsidie, werkingssubsidie sportieve recreatie en huursubsidie..pdf

GR20190617-11-Beleid voor handel en horeca - Stedelijk reglement ter ondersteuning van de handelscomités.pdf

GR20190617-14-Belasting op het straatparkeren - Opheffen en opnieuw vaststellen belastingreglement.pdf

GR20190617-17-Sinksen 2019. - Tijdelijke privatisering van een deel van het openbaar domein - tijdelijke politieverordening - Vaststellen.pdf

GR20190617-24-AGB Parko. Bewonersparkeren. - Omvormen van parkeerplaatsen op gemeentewegen voorbehouden voor bewoners naar parkeerplaatsen voor gedeeld gebruik. Aanvullend verkeersreglement.pdf

GR20190617-25-AGB Parko. Bewonersparkeren. - Omvormen van parkeerplaatsen op gewestwegen voorbehouden voor bewoners naar parkeerplaatsen voor gedeeld gebruik. Aanvullend verkeersreglement.pdf

GR20190617-26-AGB Parko. Parkeermaatregelen. - Omvormen van blauwe zones naar betalend dagparkeren KOR2 met uitzondering van bewoners. Aanvullend verkeersreglement.pdf

GR20190617-27-Financiële reglementen Parko - Opheffen en opnieuw vaststellen.pdf

GR 13 mei 2019 - bekendgemaakt 22 mei

GR20190513-18-Mobiliteit - Fietszone binnenstad Kortrijk - Vaststellen aanvullend verkeersreglement.pdf

GR 01 april 2019 - bekendgemaakt 05 april

GR 20190401-6-Algemeen retributiereglement 2019 - Wijziging met onmiddellijke ingang.pdf

GR 11 februari 2019 - bekendgemaakt 07 maart

GR20190211-23-Gemeentelijke administratieve sancties - Aanpassing van de algemene politieverordening van de stad Kortrijk.pdf

GR20190211-25-Subsidiereglement - Afkoppeling van hemelwater van woningen bij rioleringswerken.pdf

GR 11 maart 2019 - bekendgemaakt 27 maart

GR20190311-30-Sport - Erkenningsvoorwaarden en subsidiereglement werkingssubsidie sport.pdf

GR20190311-34-Opname onroerend erfgoedcollecties - Reglement.pdf

 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RMW 14 december 2020 - bekendgemaakt 18 december 2020

or_20201214-3-tariefreglement_ocmw.pdf 

RMW 9 november 2020 - bekendgemaakt 19 november 2020

or20201109-8-vork-studentenmaaltijden.pdf 

RMW 6 juli 2020 - bekendgemaakt 16 juli 2020

or20200706-5-sociaal-wonen-aanpassing-van-het-intern-huurreglement.pdf 

RMW 2 december 2019 - bekendgemaakt 12 december via besluitenlijst en13 december

RMW20191202-3-Tariefreglement OCMW vanaf 1 januari 2020 - Vaststellen.pdf

RMW 2 december 2019 - bekendgemaakt 12 december via besluitenlijst en13 december - aangepast 17 december

RMW20191202-3-Tariefreglement OCMW vanaf 1 januari 2020 - Vaststellen -.pdf

 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

CBS 28 januari 2019 - bekendgemaakt 30 januari

CBS 20180128 - 78 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk.pdf

CBS 11 februari 2019 - bekendgemaakt 13 februari

2019_CBS_00398 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk.pdf

CBS 25 februari 2019 - bekendgemaakt 1 maart

70 2019_CBS_00476 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

71 2019_CBS_00589 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

CBS 04 maart  2019 - bekendgemaakt 06 maart

CBS 20190403-46-Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk.pdf

CBS 11 maart  2019 - bekendgemaakt 15 maart

39 2019_CBS_00678 Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk - goedkeuren.pdf

CBS 25 maart  2019 - bekendgemaakt 28 maart

40 2019_CBS_00825 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

41 2019_CBS_00807 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

CBS 1 april 2019 - bekendgemaakt 5 april

41 2019_CBS_00879 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

42 2019_CBS_00869 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

CBS 8 april 2019 - bekendgemaakt 11 april

HD 5 2019_CBS_01013 - Politiereglement. - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de Paasfoor 2019 in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

CBS 15 april 2019 - bekendgemaakt 17 april

51 2019_CBS_01016 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

52 2019_CBS_01027 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglement naar aanleiding van de sportmanifestatie Fed cup in SC De lange Munte in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

CBS 13 mei 2019 - bekendgemaakt 15 mei

21 2019_CBS_01217 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

CBS 20 mei 2019 - bekendgemaakt 24 mei

HD 3 2019_CBS_01287 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

CBS 28 mei 2019 - bekendgemaakt 7 juni

69 2019_CBS_01306 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

CBS 3 juni 2019 - bekendgemaakt 7 juni

HD 2 2019_CBS_01513 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding de Sinksenfeesten 2019 in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

CBS 11 juni 2019 - bekendgemaakt 13 juni

39 2019_CBS_01477 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

CBS 17 juni 2019 - bekendgemaakt 18 juni

CBS20190617-32-Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk.pdf

CBS 24 juni 2019 - bekendgemaakt 25 juni

CBS20190624-44-Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk.pdf

CBS 8 juli 2019 - bekendgemaakt 12 juli

35 2019_CBS_01790 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

36 2019_CBS_01822 - Politiereglement. - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het Alcatraz Metal Festival in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

CBS 15 juli 2019 - bekendgemaakt 17 juli

84 2019_CBS_01856 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

CBS 6 augustus 2019 - bekendgemaakt 6 augustus

CBS 20190806-HD2-Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk..pdf

CBS 19 augustus 2019 - bekendgemaakt 21 augustus

CBS20190819-49-Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk.pdf

CBS20190819-50-Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk.pdf

CBS20190819-51-Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk.pdf

CBS20190819-52-Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk.pdf

CBS20190819-53-Politiereglement. - Tijdelijke politiereglement naar aanleiding van Kortrijk Koerse op vrijdag 23 augustus 2019.pdf

CBS20190819-54-Politiereglement. - Tijdelijke politiereglement naar aanleiding van Kamping Kitsch in Kortrijk op 24 augustus 2019.pdf

CBS20190819-55-Politiereglement. - Tijdelijke politiereglement naar aanleiding van de Ketnet Zomertour op Kortrijk Weide in Kortrijk op 31 augustus 2019.pdf

CBS 02 september 2019 - bekendgemaakt 03 september

CBS20190902-22 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk.pdf

CBS20190902-HD 3 - Politiereglement - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van de Tinekesfeesten Heule 2019..pdf

CBS 09 september 2019 - bekendgemaakt 11 september

CBS20190909-25-Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk.pdf

CBS 16 september 2019 - bekendgemaakt 17 september

CBS20190916-29-Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk.pdf

CBS20190916-HD1-Politiereglement - Tijdelijke politiereglement naar aanleiding van Autovrije Zondag 2019 in Kortrijk.pdf

CBS 23 september 2019 - bekendgemaakt 27 september

46 2019_CBS_02284 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van loop- en wielerwedstrijden in Kortrijk. - Goedkeuren.pdf

CBS 30 september 2019  bekendgemaakt 01 oktober

CBS20190930-HD1- Politiereglement. - Tijdelijke politiereglement naar aanleiding van Student Welcome Kortrijk.pdf

CBS 28 oktober 2019  bekendgemaakt 30 oktober

29 2019_CBS_02554 - Politiereglement - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van de rallywedstrijd '6 uren van Kortrijk' 2019' - Inrichten servicepark, podium, hergroepeerzones en inplanting wagenpark. - Goedkeuren.pdf

30 2019_CBS_02556 - Politiereglement - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van de Autorally '6 uren van Kortrijk' op 23 en 24 nov 19 - Verkeersmaatregelen op de klassementsproeven - De verkenningen op zaterdag 23 NOV 19.pdf

CBS 25 november 2019 - bekendgemaakt 28 november 2019

CBS20191125-60-Politiereglement - Tijdelijke politiereglement naar aanleiding van de Caps Urban Cross Kortrijk op 30 november 2019.pdf

CBS 25 november 2019 - bekendgemaakt 13 december 2019

CBS20191125-56- Retributies drankprijzen en verkoopartikelen 2020 - delegatie CBS - Vaststellen.pdf

CBS 2 december 2019 - bekendgemaakt 3 december 2019

46 2019_CBS_02930 - Politiereglement - Tijdelijke politiereglement naar aanleiding van de Warmathon in Kortrijk op woensdag 18 december 2019 - Golazo Sports nv - 67-1006784. - Goedkeuren.pdf

CBS 16 december 2019 - bekendgemaakt 17 december 2019

HD 1 2019_CBS_03104 - Politiereglement - Tijdelijke politiereglement naar aanleiding van de Warmste Week van StuBru in Kortrijk van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december 2019 - Stad Kortrijk - 68. - Goedkeuren.pdf