Milieueffectenrapport

Grootschalige infrastructuurwerken in verband met mobiliteit kunnen een invloed hebben op onze leefomgeving. Vaak zijn dat positieve effecten doordat ze meer openbaar vervoer mogelijk maken en het verkeer vlotter laten verlopen. Maar bij ondoordacht handelen kunnen er ook negatieve effecten optreden. Daarom is het van groot belang dat ruim vooraf bestudeerd wordt wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Dat gebeurt in een Milieu Effecten Rapport, kortweg MER. Dankzij een MER kunnen projecten indien nodig bijgestuurd worden voor de eerste werken een aanvang nemen.

Een MER onderzoekt alle terreinen waarop het milieu mogelijk kan verstoord worden: de bodem, het grond- en oppervlaktewater, flora en fauna, het geluid en de lucht. Maar ook de mogelijke invloed op landschappelijk en bouwkundig erfgoed, de mobiliteitsaspecten en de algemene gezondheidsaspecten worden in een MER doorgelicht.

Project-MER effecten en milderende maatregelen: presentatie.pdf

 

Meer info:

Volledige Project-Mer via Mer Databank (code 2070)

Positief Project-MER voor Stationsproject Kortrijk