Subsidie voor semiprofessionele organisaties die een reguliere werking ontwikkelen inzake bovenlokale kunst, cultuur of erfgoed

Omschrijving

De subsidie voor semiprofessionele organisaties voor kunst en cultuurspreiding wordt toegekend aan Kortrijkse organisaties die een reguliere werking hebben ontwikkeld inzake bovenlokale kunst en cultuur, doch niet rechtstreeks structureel erkend en gesubsidieerd zijn door het Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap.

Voorwaarden

 • beschikken over rechtspersoonlijkheid op niet-commerciële basis
 • secretariaat en/of maatschappelijke zetel in Kortrijk hebben
 • een niet-commerciële werking of festival inzake kunst en cultuur ontwikkelen in één of meerdere van volgende domeinen:
  • podiumkunsten 
  • beeldende of audiovisuele kunsten 
  • literatuur
  • erfgoed
  • sociaal-artistieke werking
  • kunsteducatieve werking/ publiekswerking
 • zich richten tot alle potentieel geïnteresseerden uit de ruime bevolking van Kortrijk en de regio
 • een regelmatige werking en een consequent langetermijnbeleid inzake kunst- en cultuurspreiding ontplooien.
  Indicaties hiervoor zijn:

  • al minstens 1 jaar een regelmatige werking hebben
  • minstens 4 publieksevenementen per jaar organiseren, voor festivals minstens 1 festivalwerking om de 2 jaar
 • in de werking blijk geven van een professionele aanpak
  Indicaties hiervoor zijn:

  • inbreng van professionele kunstenaars of deskundigen in de werking
  • (deeltijdse) beroepskracht in dienst
  • sterk uitgebouwde begeleiding door gediplomeerde vrijwilligers
  • goede verhouding subsidies/eigen inkomsten
 • aandacht voor kwaliteit:
  • In geval van optredende/uitvoerende groepen: blijk geven van hoge artistieke kwaliteiten.
   Indicaties hiervoor zijn:

   • deelname aan belangrijke (inter)nationale projecten, wedstrijden of festivals
   • geprogrammeerd worden binnen het professionele circuit (vb. culturele centra)
  • In geval van organiserende initiatieven: blijk geven van kwaliteitsaandacht in de inhoudelijke werking en programmering.
   Indicaties hiervoor zijn:

   • een geformuleerde beleid- of programmavisie
   • een algemene waardering voor de gebrachte programma's en werking binnen de lokale cultuurspreidingssector.

Aanvragen

wie?
De verantwoordelijke van de organisatie. 

wanneer? 
Om in het komende jaar in aanmerking te komen voor een toelage moet je tegen ten laatste 1 november van het lopende jaar een aanvraag indienen.  

hoe?
De aanvrager dient een gemotiveerd dossier in bij het team Evenementen & Verenigingen. Het aanvraagdossier omvat minstens een beschrijving van de werking van de organisatie waaruit blijkt dat de vereniging aan de gestelde criteria beantwoordt en een begroting van het betreffende begrotingsjaar.

Verder verloop

 • De beslissing, zowel voor erkenning als het bedrag van de subsidie, wordt éénmaal per jaar genomen door het college van burgemeester en schepenen, op advies van een bijzondere commissie, en dit ten laatste tegen 1 maart van het betreffende begrotingsjaar.
  De beslissing wordt samen met een duidelijke motivering binnen de maand aan elke betrokken organisatie bezorgd.
 • Organisaties die in het voorgaande begrotingsjaar krachtens dit reglement waren erkend, dienen tegen ten laatste 1 november een begroting én jaarplan van het komende jaar in.

Bedrag 

Het college van burgemeester en schepen beslist over de aanvraag tot subsidie.

Uitbetaling

De uitbetaling van de subsidie gebeurt na indiening door de betrokken organisatie van een werkingsverslag en een financieel verslag van het voorbije werkjaar tegen ten laatste 1 februari van het lopende jaar.

Reglement

download het reglement