Subsidie voor professionele organisaties die een reguliere werking ontwikkelen inzake bovenlokale kunst, cultuur of erfgoed

Omschrijving

Organisaties die een reguliere werking ontwikkelen inzake bovenlokale kunst, cultuur of erfgoed en hiervoor structureel erkend en gesubsidieerd zijn door het Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap kunnen een stedelijke subsidie krijgen voor hun werking. 

Voorwaarden

1. beschikken over rechtspersoonlijkheid op niet-commerciële basis

2. secretariaat en/of maatschappelijke zetel in Kortrijk hebben

3. een niet-commerciële werking inzake kunst en cultuur ontwikkelen in één of meerdere van de volgende domeinen:

 • podiumkunsten
 • beeldende of audiovisuele kunsten
 • architectuur of vormgeving
 • literatuur
 • erfgoed
 • sociaal-artistieke werking
 • kunsteducatieve werking / publiekswerking

4. zich richten tot alle potentieel geïnteresseerden uit de bevolking van Kortrijk en de regio

5. een reguliere werking en een consequent langetermijnbeleid inzake kunst, cultuur of erfgoed ontplooien, waarbij blijk wordt gegeven van een verregaande vorm van professionalisering.
Indicaties hiervoor zijn:

 • structurele erkenning (2 of 4 jaar) door het Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap (Kunsten-, Erfgoed- of Circusdecreet)
 • het ontplooien van een reguliere werking in Kortrijk en de regio
 • het aantal tewerkgestelde medewerkers
 • het al dan niet eigendom hebben van infrastructuur = mate van onafhankelijkheid van de stad

6. in de werking bovendien rekening houden met 4 kwaliteitscriteria, die een rode draad vormen binnen het stedelijk Cultuurbeleidsplan 2008-2012:

 • creatie en innovatie
 • participatie en sociaal-artistieke werking
 • kunsteducatie en publiekswerking
 • internationale uitstraling

Aanvragen

Wie?
De verantwoordelijke van de organisatie die een reguliere werking ontwikkelt inzake bovenlokale kunst, cultuur of erfgoed en hiervoor structureel erkend en gesubsidieerd is door het Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap. 

Hoe?
De aanvraag tot erkenning en subsidiëring moet door de betrokken organisatie zelf gebeuren d.m.v. het jaarlijks indienen van de volgende documenten bij de cultuurbeleidscoördinator:

 • 15 november: jaarplan en begroting van het volgende werkjaar, zoals voorgelegd per 31 oktober aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aangevuld met 2 bladzijden waarin de organisatie verwoordt hoe ze aan de 4 kwaliteitscriteria zal beantwoorden.
 • 15 april: jaarverslag en financieel verslag van het voorbije werkjaar, zoals voorgelegd per 31 maart aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aangevuld met 2 bladzijden waarin de organisatie verwoordt hoe ze aan de 4 kwaliteitscriteria heeft beantwoord.

Verder verloop

 • Een bijzondere commissie, samengesteld uit de voorzitters en ambtshalve secretarissen van respectievelijk het verenigings-, erfgoed- en kunstenplatform, de vrijetijdscoördinator en max. 2 externe deskundigen (van buiten Kortrijk en om de 3 jaar te vervangen), brengt over nieuwe aanvragen en over verlenging van bestaande erkenningen een gemotiveerd advies uit aan het college van burgemeester en schepenen, tegen ten laatste 1 juni van het lopende begrotingsjaar.

Bedrag

 • Het advies houdt ook een voorstel in van een concreet subsidiebedrag. Daarbij houdt de commissie rekening met de kwaliteitscriteria uit het cultuurbeleidsplan, de schaalgrootte van de organisatie, de periodiciteit van de werking en het beschikbare budget voorzien in de gemeentelijke begroting. Nieuw erkende organisaties krijgen het eerste jaar een instapsubsidie.
 • De beslissing, zowel inzake erkenning als inzake het bedrag van de subsidie, wordt éénmaal per jaar genomen door het college van burgemeester en schepenen, op advies van de bijzondere commissie, en dit ten laatste tegen 15 juni van het betreffende begrotingsjaar.
  De beslissing wordt samen met een duidelijke motivering binnen de maand aan elke betrokken organisatie bezorgd.

Uitbetaling 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt binnen de maand na beslissing door het college van burgemeester en schepenen.

Reglement

download het reglement