Stedelijke premie private huurmarkt

Maak een afspraak

Kortrijk neemt het engagement om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen mogelijk te maken voor al haar inwoners. De kwaliteit van bestaande woningen en buurten moeten nog beter. Renovaties die de kwaliteit en de energiezuinigheid van onze woningen bevorderen, worden ondersteund met gerichte premies.

Via renovatiebegeleiding en de 'stedelijke premie private huurmarkt' wil de stad verhuurders aanzetten om hun woongelegenheid te renoveren tot een kwaliteitsvol en toekomstbestendig niveau op het vlak van comfort, veiligheid en energiezuinigheid.

Voorwaarden

Woningen

 • Het betreft enkel huurwoongelegenheden die door een particuliere eigenaar worden verhuurd.
 • Panden met een woonfunctie met een kadastraal inkomen van maximaal 1350 euro (niet geïndexeerd) komen in aanmerking.
  Bij panden met een gemengde functie (handel-wonen) wordt het kadastraal inkomen door de renovatiebegeleider naar functie versleuteld op basis van m² bruikbare oppervlakte per functie. Wanneer voor het gedeelte wonen na versleuteling de maximumgrens niet overschreden wordt, komt het pand in aanmerking.
 • Het betreft woongelegenheden in particuliere eigendom van een natuurlijke persoon. Ook worden voor toepassing van dit reglement beschouwd als eigenaar: de naakte eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpachter en de opstalhouder.
 • De woongelegenheid is minimaal 15 jaar oud op moment van afsluiting van het renovatiecontract. De woongelegenheid bevindt zich op Kortrijks grondgebied.
 • De volledige woongelegenheid moet na de renovatiewerken voldoen aan de veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen, zoals bepaald in boek 3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, en in aanmerking komen voor het afleveren van een conformiteitattest.  
 • Alle ramen in woonruimtes moeten minimaal voorzien zijn van dubbel glas met een U-waarde van maximaal 2.2 W/m²K (inclusief dakkoepels in platte daken) en de daken boven woonruimte moeten geïsoleerd zijn met een R-waarde groter of gelijk aan 3,5.

Verhuur

De eigenaar verbindt zich er toe in een periode van minimum negen jaar na de voorlopige oplevering:

 • ofwel de woongelegenheid te blijven verhuren aan de huidige huurder met een maandelijkse huurprijs die niet meer bedraagt dan de maximale huurprijs vastgelegd in  het renovatiecontract.
 • ofwel de woongelegenheid rechtstreeks te verhuren aan andere particulieren  via verhuring  aan een erkend stedelijk verhuurkantoor (met uitsluiting van de mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke onderverhuring).

Renovatiecontract

 • Om in aanmerking te komen voor de stedelijke premie private huurwoningen, schrijft de eigenaar van de woongelegenheid zich in door ondertekening van een renovatiecontract. Het renovatiecontract omvat een overzicht van de uit te voeren werken, eventuele prioriteitsvolgorde, een overzicht van de weerhouden prijsofferte(s) en een maximum huurprijs die voor een periode van 9 jaar wordt vastgelegd.
 •  Het renovatiecontract wordt door de renovatiebegeleider ter goedkeuring voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen. De inschrijver ontvangt hiervan een schriftelijke melding (gunstig/ongunstig).
 • Per woongelegenheid kan slechts 1 renovatiecontract worden afgesloten.

Welke renovatiewerken?

Verschillende werken die een energetische verbetering van de woning met zich meebrengen komen in aanmerking. De focus ligt daarbij op de schil van de woning (daken, gevels, buitenschrijnwerk), maar ook centrale verwarming en zonnepanelen komen in aanmerking.

Voor elk gebouwonderdeel dat wordt aangepakt moet de 2050-renovatienorm worden behaald.

Aanvragen

 • De premie wordt vóór het uitvoeren van de werken aangevraagd per mail via renovatie@kortrijk.be of in het stadhuis (balie Bouwen Milieu Wonen) door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier. 
 • Iedere aanvrager krijgt een afspraak met een medewerker van de stad (renovatiebegeleider) die samen met de eigenaar de uit te voeren werken bepaalt.
 • Na plaatsbezoek bespreekt de renovatiebegeleider met de eigenaar en eventueel de huurder de verschillende mogelijkheden voor renovatie en ondersteuning. Dat gebeurt op basis van de conclusies uit een technisch onderzoek van de woongelegenheid, dat wordt uitgevoerd door de renovatiebegeleider om de aanwezige kwaliteitsgebreken vast te stellen.
 • Op basis van de conclusies uit het technisch onderzoek kan de eigenaar samen met de renovatiebegeleider een dossier voor prijsaanvraag opmaken.
 • De renovatiebegeleider ondersteunt de eigenaar bij de opmaak van een financieel plan en begeleidt bij het zoeken naar andere premies en fiscale kortingen bij uitvoering van werken aan de woongelegenheid.

wat nodig bij aanvraag :

 • identiteitskaart
 • bankkaart
 • eventueel offertes

Premie

 • De premie bedraagt maximaal 5000 euro per woongelegenheid.
 • De premie bedraagt het verschil tussen 30% van de totale kostprijs van de uitgevoerde werken volgens gedetailleerde factuur en het totaal van andere premies die reeds verkregen werden, in aanvraag zijn of te verkrijgen zijn bij oplevering van de werken. Bij de berekening van de premie worden werken die door andere reglementen reeds 30% of meer worden betoelaagd niet meegenomen.
 • De premie wordt uitbetaald als alle werken opgenomen in het renovatiecontract correct werden uitgevoerd volgens ‘de regels van de kunst’ en na controle en goedkeuring door de renovatiebegeleider.