Overlijden - attest van erfopvolging/akte van erfopvolging

Omschrijving

Omdat bij het overlijden van de titularis van een rekening of kluis niet duidelijk is wie zijn rechtsopvolgers zijn, wordt die rekening of kluis door de bankinstelling (de zogenaamde "derde houder" van de tegoeden) geblokkeerd.

Er kan worden overgegaan tot de deblokkering op vertoon van:

  • een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor

Sedert de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving zijn de “verklaring van erfrecht” ondertekend door het gemeentebestuur (bij minieme bedragen) en de “akte van bekendheid” opgemaakt door de vrederechter niet meer geldig voor de deblokkering.

Het attest van erfopvolging opvragen kan via MyMinFin.

Voorwaarden

Is de ontvanger van een registratiekantoor altijd bevoegd?

Vanaf 29 mei 2009 is de ontvanger van het registratiekantoor die het successiedossier van de overledene beheert, bevoegd om een "attest van erfopvolging" af te leveren in de gevallen van wettelijke erfopvolging voorzien in het het Burgerlijk Wetboek.

De ontvanger van het registratiekantoor is niet bevoegd:

  • indien de erflater een testament of een notariële akte, een huwelijkscontract of een “akte wijziging huwelijkse voorwaarden” heeft opgemaakt.
  • indien er onbekwame erfgenamen zijn (minderjarige erfgenamen, onbekwaamverklaarden…)

In deze gevallen kan de akte van erfopvolging enkel door de notaris afgeleverd worden.

Kan de ontvanger of de notaris weigeren om een attest of akte van erfopvolging op te maken?

Zij kunnen dit weigeren indien zij aan de hand van de afgelegde verklaringen en de verrichte opzoekingen niet met zekerheid de erfgenamen kunnen aanwijzen.

Mee te nemen documenten voor een attest van erfopvolging:

Indien je onmiddellijk een volledig vooringevuld aanvraagformulier wenst te krijgen, raden wij je aan de volgende documenten mee te nemen naar het registratiekantoor:

  • een origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur;
  • (een kopie van) het (of de) trouwboekje(s) van de overledene (in het bijzonder de bladzijden met de identiteit van de echtgenoten en de afstammelingen en de vermelding omtrent een huwelijkscontract);
  • indien de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten, daarenboven kopie van het (of de) trouwboekje(s) van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers en (half)zussen.

In ieder geval moeten de volledige identiteitsgegevens van alle erfgenamen van de overledene voorkomen in het aanvraagformulier. De verklaringen die door de aanvrager worden gedaan in het aanvraagformulier moeten juist zijn en worden op eer afgelegd.

Contactgegevens van het registratiekantoor

Registratiekantoor Kortrijk

Hoveniersstraat 318500 Kortrijk

Tel. 02 57 80 240