Overlijden - aangifte

UPDATE: de aangifte van overlijden verloopt momenteel enkel digitaal. Voor meer info bel het gratis nummer 1777 of mail naar overlijden@kortrijk.be

Maak een afspraak

Met oog op de bestrijding van het coronavirus werden onder andere de volgende afspraken gemaakt  met betrekking tot het begraven:
► Er kunnen geen diensten meer plaatsvinden in de aula’s van de stad (Sint-Jan en Hoog Kortrijk).
► Gelieve de begroeting op de begraafplaats tot het strikt minimum te beperken en hierbij ook de regel van social distancing te respecteren.
Rekening houdend met deze  maatregelen vragen wij ook om geen afscheidsgebed meer te organiseren op de begraafplaats. Dit in navolging van een bericht van de bisschoppen die vragen dat de katholieke geloofsgemeenschappen in ons land onmiddellijk enkele voorzorgsmaatregelen in acht nemen bij alle samenkomsten. De Belgische bisschoppen sluiten zich bij de oproep van de overheid  tot extra waakzaamheid en voorzorgsmaatregelen i.v.m. het coronavirus Covid-19 aan en vragen aan de katholieke geloofsgemeenschappen van ons land met onmiddellijke ingang de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij alle samenkomsten. We hopen op deze manier bij te dragen tot de bescherming van uw gezondheid alsook deze van de familieleden van de overledene en deze van onze eigen medewerkers. Bedankt om deze maatregelen strikt na te leven in deze uitzonderlijke tijden.

Omschrijving

De aangifte van overlijden is de registratie van een overlijden bij de burgerlijke stand van de stad/gemeente waar de persoon is overleden.
Bij deze aangifte stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van overlijden op.
Pas na deze formaliteiten geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand toestemming tot de teraardebestelling van het stoffelijk overschot.

Aangifte

Wie komt aangifte doen?

Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden aan.
Een verwant (familielid, buur, kennis, ...) kan dit ook doen, op voorwaarde dat deze persoon voldoende inlichtingen kan geven en de nodige documenten kan voorleggen om de akte van overlijden op te stellen.

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

De aangifte gebeurt best zo snel mogelijk na de vaststelling van het overlijden en zeker binnen de 24 uur na de vaststelling. Deze termijn wordt verlengd tot de middag van de eerstvolgende werkdag indien de vaststelling gebeurt op een zon- of feestdag.

Hoe wordt de aangifte van overlijden gedaan?

De begrafenisondernemer of de verwant meldt zich persoonlijk aan bij de dienst Bevolking. 

Wat meebrengen?

Bij de aangifte breng je (of de begrafenisondernemer in jouw plaats) de volgende documenten mee:

  • medisch attest en Model IIIC (deze documenten worden opgesteld door de arts die het overlijden vaststelde)
  • toelating tot vervoer en begraven van de gemeente waar de teraardebestelling plaatsvindt (als de teraardebestelling niet plaatsvindt in de gemeente van overlijden)
  • laatste wilsbeschikking van de gemeente van domicilie (als het overlijden in een andere gemeente wordt aangegeven dan de gemeente waar de overledene ingeschreven staat)

Het is wenselijk dat je de volgende documenten ook meebrengt

  • identiteitskaart of de verblijfskaart van de overledene
  • rijbewijs van de overledene
  • huwelijksboekje van de overledene

Bij de aangifte van een crematie dient u bijkomende documenten mee te brengen:

  • crematieaanvraag (kan door iedereen gedaan worden die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien of zijn gemachtigde)
Kosten

De aangifte van overlijden kost € 15.
Betalen doe je bij voorkeur met Bancontact.