Erkenning sportvereniging

Omschrijving

Het gemeentebestuur erkent na advies van de stedelijke sportraad sportverenigingen waardoor die verenigingen "gratis" gebruik kunnen maken van sportinfrastructuur en in aanmerking kunnen komen voor het verkrijgen van subsidies.

Voorwaarden 
De vereniging...

 • Is een feitelijke vereniging of een vzw.
 • heeft een structureel en duurzaam aanbod voor elk lid. Ze heeft minstens een tweewekelijks sportaanbod gedurende minstens 30 weken per jaar.
 • heeft als primaire doelstelling sport te beoefenen en sportactiviteiten te organiseren.
 • biedt een sport aan die vermeld staat op de sporttakkenlijst of die aangeboden wordt door een erkende Vlaamse sportfederatie.
 • is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
 • heeft minstens 15 leden aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
 • oefent minstens 70% van de sportactiviteiten uit op het grondgebied van de stad Kortrijk. Indien bepaalde sportinfrastructuur niet of nauwelijks aanwezig is op het grondgebied van de stad Kortrijk wordt hierop een uitzondering gemaakt.
 • heeft minstens 50% van haar leden woonachtig op het grondgebied van de stad Kortrijk. Indien het om een unieke sporttak gaat of een club met een bijzondere uitstraling voor de stad wordt hierop een uitzondering gemaakt.
 • is opgericht op particulier initiatief, zonder commerciële en/of beroepsdoeleinden of winstoogmerk.
 • is een open vereniging. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstelling van de vereniging eerbiedigt.
 • verzekert alle leden tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.
 • gebruikt de Nederlandse taal in de werking van de sportvereniging.
 • uitgesloten van erkenning zijn alle verenigingen die de naam van een andere gemeente in hun naam dragen zonder dat Kortrijk of een Kortrijkse deelgemeente vermeld is.

Aanvragen 

Wie?

Elke vereniging die wil erkend worden.

Wanneer?

Je kan de aanvraag tot erkenning het ganse jaar indienen.
In functie van termijnreservaties (tegen 1 april in te dienen), dienen sportclubs jaarlijks de erkenning in tegen medio maart.

Hoe?

Aanvraagformulier Erkenning

Verder verloop

 • De aanvraag wordt voorgelegd aan de stedelijke sportraad.
 • De stedelijke sportraad beslist of de vereniging voldoet aan de gestelde voorwaarden en keurt het dossier in dat geval goed.

Gratis gebruik van stedelijke sportinfrastructuur

Enkel erkende sportverenigingen/sportorganisaties kunnen 'gratis' gebruik maken van stedelijke sportinfrastructuur en/of infrastructuur in het kader van gebruiksovereenkomsten en raamcontracten tussen de stad en diverse scholen.

Reglement voor erkenning 

Reglement Erkenning 

Verenigingen die niet voldoen aan de voorwaarden voor 'erkenning' kunnen opgenomen worden en laten zich 'aansluiten'

Reglement Aansluiten

Aanvraagformulier Aansluiten