Basissubsidie voor de erkende Kortrijkse culturele en socio-culturele verenigingen

Omschrijving

De erkende culturele en socio-culturele verenigingen kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

  • Erkend zijn als Kortrijkse subsidieerbare culturele of socio-culturele vereniging.

  • Bij het team Evenementen & Verenigingen een verslag indienen over de werking van de vereniging het voorbije jaar.

Aanvragen

Wie?

Elke erkende subsidieerbare culturele of socio-culturele vereniging kan een subsidie aanvragen. 

Wanneer? 

Het team Evenementen & Verenigingen bezorgt jaarlijks in de maand januari het aanvraagformulier dat vóór 31 maart moeten worden terugbezorgd.

Hoe?

Aanvraagformulier erkenning als subsidieerbare vereniging 

Verder verloop?

Het team Evenementen & Verenigingen maakt op basis van de verslagen die de verenigingen insturen, een ontwerp van subsidiëring op. Dit wordt ter advies voorgelegd aan de raad van bestuur van het Verenigingsplatform.

Het definitieve voorstel wordt ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.

Uitbetaling

De uitbetaling van de subsidie gebeurt in 2 stappen:

  1. Het forfaitsubsidiebedrag wordt uitbetaald in de maand mei aan iedere vereniging die een geldig werkingsverslag indiende.
  2. De bijkomende subsidie op basis van het puntensysteem wordt in het najaar uitbetaald aan elke vereniging die koos voor het puntensysteem.
Kosten

De vereniging kan kiezen tussen 2 mogelijkheden:

Het forfaitsubsidiebedrag:
Dit betekent dat de vereniging een chronologisch overzicht geeft van de activiteiten het voorbije jaar. Ze ontvangt daarvoor een vaste forfaitsubsidie van 225 euro.

Het puntensysteem:
Dit betekent dat de vereniging een uitgebreid verslag met bewijsstukken indient van de activiteit die ze het voorbije jaar ontplooide. Via een puntensysteem wordt de subsidie berekend. Deze subsidie is minimum gelijk aan de vaste forfaitsubsidie, maar kan naargelang de omvang van de werking ook hoger zijn.