Projectsubsidie handelscomités

Omschrijving

Stad Kortrijk ondersteunt met deze maatregel actieve handelscomités in de kernen van Kortrijk bij commerciële initiatieven die de aantrekkingskracht en sfeer van de kern bevorderen.

Extra aandacht gaat naar alle kernen op Kortrijks grondgebied die voor langere periode getroffen worden door werken op het openbaar domein.

Voorwaarden

Een projectsubsidie kan aangevraagd worden bij de stad Kortrijk door een handelscomité indien aan onderstaande voldaan wordt:

 • Het organiserend handelscomité is actief in één van de handelskernen, en bestaat uit minimum 3 lokale handelaars.
 • Het handelscomité zorgt voor een vlotte communicatie tussen de stad en het handelscomité, door één aanspreekpunt aan te duiden die ook de aanvraag verzorgt.
 • De projectsubsidie kan aangevraagd worden indien kosten gemaakt worden voor volgende verschillende initiatieven:
  • Een plaatselijk event waaraan de handelaars samen actief participeren, dat gratis toegankelijk is voor het publiek en waarbij eventuele winsten ingezet worden voor de werking van het handelscomité of voor een nieuw gezamenlijk initiatief.
  • Een commerciële campagne, actie of stunt om de verkoop in de kern te bevorderen.
  • De gezamenlijke aankoop, huur of leasing van uniforme of op elkaar afgestemde producten om de sfeer van een kern te versterken tijdens een specifieke verkoopsperiode of voor jaarrond gebruik.
 • Onderstaande gemaakte kosten komen niet in aanmerking binnen de projectsubsidie:

  • Personeelskosten van handelaars, of personeelsleden van handelaars, actief binnen de zone.
  • Aankoop van producten om gratis te verdelen of met korting te verkopen.
  • Aankoop, leasing, huur, plaatsing of verbruik van kerstverlichting bedoeld voor ophanging in het straatbeeld.
 • De projectsubsidie is niet cumuleerbaar met andere premies of subsidies vanuit de stad.
 • De projectsubsidie is niet van toepassing voor handelsgehelen.
 • De aanvrager van de subsidie zal bij de communicatie vermelden dat er ondersteuning is vanuit de stad Kortrijk, minstens door het vermelden van het logo van de stad.

Logo's stad Kortrijk

Aanvraag

De projectsubsidie voor handelscomités vraag je digitaal aan door het volledig invullen van het aanvraagformulier en het toevoegen van de noodzakelijke bijlagen:

 • Een raming van de geplande kosten die in aanmerking komen voor terugbetaling.
 • In voorkomend geval: de aanvraag van inname openbaar domein bij het evenementenloket.

Verder verloop

 • De stad zal het dossier volledig verklaren of zal bijkomende informatie opvragen.
 • De volledige dossiers leggen we voor aan het handelsoverleg voor advies. Het handelsoverleg adviseert het college van burgemeester en schepenen (CBS) over de toekenning van de premie en vindt minimaal 3 keer per jaar plaats.
 • Het CBS beslist op advies van het handelsoverleg over de principiële toekenning van de premie. 
 • Op basis van deze beslissing kan de aanvrager een digitale betalingsaanvraag indienen via het aanvraagformulier, samen met de noodzakelijke bijlagen:
  • de bewijsstukken (facturen en bestelbonnen met betaalbewijzen, kassatickets) van de in aanmerking komende kosten en een overzicht van de ingediende kosten op basis van het aangeleverde sjabloon (link)
  • beeld en/of filmmateriaal van het verwezenlijkt initiatief dat de stad mag gebruiken voor communicatieve doeleinden.

Bedrag van de premie

Handelscomités in kerngebieden binnen Centrum* Kortrijk:

 • Een projectsubsidie van maximaal € 1000,00, bestaande uit een terugbetaling van 100% van de gemaakte kosten kan worden toegekend aan een straatcomité dat actief is in Centrum Kortrijk. Voor één straatcomité kan op jaarbasis maximaal € 1000,00 toegekend worden.
 • Bij hinder door openbare werken wordt de projectsubsidie verhoogd tot maximaal € 1.500, bestaande uit een terugbetaling van 100% van de kosten. In dit geval kan op jaarbasis voor één straatcomité maximaal € 1.500,00 toegekend worden.

Handelscomités in kerngebieden buiten Centrum Kortrijk:

 • Een projectsubsidie van maximaal € 1.000,00 bestaande uit een terugbetaling van 50% van de gemaakte kosten kan worden toegekend aan een handelscomité dat actief is in de kerngebieden van Kortrijk. Voor één kern kan op jaarbasis maximaal € 5.000,00 toegekend worden.
 • Bij hinder door openbare werken wordt de projectsubsidie verhoogd tot maximaal € 1.500, bestaande uit een terugbetaling van 75% van de kosten. In dit geval kan op jaarbasis voor één kern maximaal € 7.500,00 toegekend worden.

* Voor de gebiedsomschrijving van centrum Kortrijk verwijzen we naar het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk.

Wetgeving of reglement

Stedelijk reglement ter ondersteuning van de handelscomités

Aanvraagformulier projectsubsidie handelscomités

Sjabloon voor opgave raming kosten (xlsx) - gebruik 1ste tabblad

Betalingsaanvraag