Vormingssubsidie voor individuele jongeren

Wat?  

De vormingssubsidie is een tegemoetkoming aan de Kortrijkse jongeren voor de kosten die verbonden zijn aan de deelname aan vormingen die gevolgd werden tijdens de afgelopen 12 maanden. De vormingen worden steeds georganiseerd door een vereniging of organisatie met een erkend kadervormingsprogramma voor jeugd. 

Voor wie?  

Om voor subsidiëring via dit reglement in aanmerking te komen moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • Minimum 15 jaar oud en maximum 30 jaar oud worden in het jaar van de aanvraag; 

  • Inwoner van Kortrijk; 

  • Geen vormingssubsidie aanvragen en/of ontvangen in een andere gemeente. 

Bedragen?  

Dit reglement geeft recht op een ondersteuning van 75% van de deelnameprijs met een maximum van 150 euro per vorming.  

Voor het ontvangen van de subsidie moet de aanvrager beschikken over een apart rekeningnummer, op naam van de aanvrager of zijn/haar ouder(s). 

Aanvraag en beslissing 

Het aanvragen en beslissen over de subsidie verloopt via de volgende procedure. 

  • Aanvrager dient ten laatste 12 maanden na deelname het deelnamebewijs in 

  • Het ingevulde deelnamebewijs bevat volgende gegevens 

  • Naam, adres, rijksregisternummer en bankrekeningnummer van de deelnemer, aard en data van de vorming; de inrichtende instantie; de plaats waar de vorming gevolgd werd; de kostprijs van de vorming; datum, naam en handtekening van de instructeur(s). 

  • Gericht aan de Stad Kortrijk - Tranzit, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk. Of digitaal via jeugdcentrum@kortrijk.be

  • In januari, april, juli en oktober zullen de binnengekomen aanvragen verwerkt worden en zal het stadsbestuur een beslissing treffen over de subsidiëring. De uitbetaling gebeurt na de goedkeuring. De aanvrager krijgen hierover ook een bericht.  

Reglement

Download het vormingssubsidiereglement