Omschrijving

Een jeugdinitiatief kan door JC Tranzit van de stad Kortrijk worden erkend als jeugdvereniging. Elke erkende jeugdvereniging wordt onderverdeeld in één van de jeugdwerkvormen: basiserkenning, jeugd -en jongerenbewegingen, jeugdhuizen, studentenbewegingen, jeugdcultuurvereniging, jeugdcultuurorganisatoren en speelpleinwerkingen. De ondersteuning die je krijgt is afhankelijk van de jeugdwerkvorm waaronder je wordt erkend.

Voorwaarden om erkend te kunnen worden

Een jeugdinitiatief dat wil erkend worden dient:

 • Een regelmatige werking uit te bouwen die voldoet aan de definitie jeugdwerk (zie onderaan pagina);
 • een vrijetijdsaanbod uit te werken in Kortrijk voor kinderen en jongeren:
  • Doelpubliek  van 3 tot en met 30 jaar;
 • De zetel en het secretariaat te vestigen in Kortrijk;
 • Een autonome werking met eigen bestuur, eigen kas en bankrekening en transparante boekhouding te hebben;
 • Over een bestuur te beschikken dat:
  • minimum 3 verantwoordelijken heeft;
  • minimum één verantwoordelijke heeft die ouder is dan 18 jaar en minimum 2/3 van het bestuur die jonger zijn dan 30 jaar;
  • minimum 1 bestuurslid heeft die woonachtig is in Kortrijk;
  • zijn beleid en programmatie zelfstandig formuleert: indien de jeugdvereniging deel uitmaakt van een Kortrijkse vereniging, is een jeugdwerkgroep die het beleid bepaalt, verplicht.
 • Te beschikken over een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid;
 • Zich schriftelijk en onvoorwaardelijk akkoord te verklaren met het Kinderrechtenverdrag;
 • Jaarlijks de contactgegevens en basisinformatie over te maken aan Tranzit.
 • Geen subsidies te ontvangen vanwege een andere overheidsinstantie voor de elementen die in dit subsidiereglement zijn opgenomen.

Specifieke erkenningsvoorwaarden per jeugdwerkvorm:

Basiserkenning

 • Voldoet aan de definitie van jeugdwerk.

Jeugd- en jongerenbeweging

 • Bij voorkeur aansluiting bij één van de landelijk erkende jeugdbewegingkoepels.
 • Een werking in functie van ontmoeting en spel.
 • Activiteiten op regelmatige basis tijdens weekend en de vakanties.
 • Activiteiten voorbereidt door vaste jongerengroep.
 • Activiteiten zijn meestal op grondgebied Kortrijk. 
 • Kinderen en jongeren worden ingedeeld in leeftijdscategorieën.
 • De leidingsgroep vormt het bestuur en bepaalt het beleid.
 • Ten minste 15 leden tussen 3 en 30 jaar.
 • Ten minste 10 activiteiten voor de leden.
 • Ten minste 1 begeleider per 15 leden. 

Jeugdhuis

 • Een open en laagdrempelige ontmoetingsplek.
 • Zich richten naar alle jongeren in Kortrijk tussen 14 en 30 jaar.
 • De mogelijkheid bieden aan jongeren om te werken aan hun talenten en sterktes.
 • Werken rond een veelheid aan thema's die de jongeren zelf bepalen.
 • Werken in een vzw-structuur
 • Beschikken over een ruimte die maandelijks minimum op  2 verschillende, niet opeenvolgende dagen open is.
 • Minimum 10 activiteiten voor de doelgroep organiseren.
 • Ondertekenen en opvolgen van het jeugdhuizencharter.
 • De werking neemt deel aan alle stedelijke overlegstructuren die voor jeugdhuizen binnen Kortrijk worden georganiseerd.

Studentenbewegingen

 • Voor en door studenten
 • Ten minste 15 leden.
 • Ten minste 5 activiteiten voor de leden.
 • Ten minste 3 activiteiten gericht naar de jeugd in Kortrijk.

Jeugdcultuurvereniging

 • Klemtoon op het uitoefenen van vaardigheden, creatieve expressievormen en technieken
 • Ten minste 15 leden tussen 3 en 30 jaar.
 • Ten minste 10 werksessies/repetities/activiteiten voor leden
 • Ten minste 1 begeleider per 15 deelnemers.

Jeugdcultuurorganisatie

 • Aanbieden van op zichzelf staande evenementen om iedereen kennis te laten maken met hun (sub)cultuur.
 • Ten minste 1 productie/grote publieksgerichte activiteit.

Speelpleinwerking

 • Zorgen voor een specifiek vakantie aanbod.
 • Bieden aangepaste speelkansen door middel van een gevarieerd spelaanbod.
 • Wordt georganiseerd door vrijwilligers.
 • Dagelijks minstens 15 deelnemers tussen 3 en 16 jaar.
 • Minstens 1 begeleider per 15 deelnemers.
 • Minstens 10 dagen werking.
 • De werking neemt deel aan alle stedelijke overlegstructuren die voor speelpleinwerkingen binnen Kortrijk worden georganiseerd.

De starttoelage

 • Voor startende jeugdverenigingen die een werkingssubsidie willen ontvangen maar nog geen erkende jeugdvereniging zijn.
 • Deze toelage kan maar eenmalig worden aangevraagd.
 • De startende vereniging moet aan de erkenningsvoorwaarden voldoen.

Aanvragen

Wanneer?

De erkenning gebeurt door het College van Burgemeester en Schepenen. Een nieuwe aanvraag kan gedurende heel het jaar worden ingediend bij JC Tranzit.

Hoe?

Aanvraagformulier erkenning

Verdere verloop

JC Tranzit versterkt een gemotiveerd advies aan het College van Burgemeester en Schepenen. De aanvrager ontvangt het besluit binnen de 90 dagen.

Het reglement

Reglement voor de erkenning als jeugdvereniging (zie hoofdstuk 2)

Definitie jeugdwerk

Kinderrechtenverdrag