Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk 2023-2025

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 5/12/2022 en gepubliceerd op 15/12/2022.
Dit is een samenvatting van het resp. reglement. Via de link onderaan vind je het wettelijke en volledige reglement terug.

Wat?

Een jaarlijkse belasting op de voor het publiek toegankelijke commerciële oppervlakte van individuele vestigingen in het kernwinkelgebied van de stad.
Onder “commerciële vestiging” verstaan we : handelszaken (klein- en groothandel), commerciële dienstverstrekkers (financiële en zakelijke diensten), ambachten en horecazaken.

Aangifte e-loket publiek toegankelijke ruimten

Voorwaarden

Wie?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar de commerciële vestiging, gelegen binnen de vastgelegde  gebiedsomschrijving, uitbaat.

Kosten

Hoeveel kost het ?  

De belasting is verschuldigd per vestiging.

De belasting wordt berekend per vierkante meter commerciële oppervlakte van de vestiging.
Onder “commerciële oppervlakte” verstaan we elke ruimte, vanaf de toegangsdeur, die voor het publiek rechtstreeks of visueel toegankelijk (bv. etalageruimtes) is (excl. terrassen, sanitaire ruimten, afgesloten stockageruimte en aparte inkom- en traphallen).

De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar, evenals de vermindering van de oppervlakte tijdens dezelfde periode, geven geen aanleiding tot enige belastingvermindering.

Het tarief voor aanslagjaar 2023 bedraagt: 

 1. Voor commerciële ruimten van 0 – 99 m²: 270,00 euro
 2. Voor commerciële ruimten van 100 – 249 m²: 405,00 euro
 3. Voor commerciële ruimten van 250 -499 m²: 540,00 euro
 4. Voor commerciële ruimten van 500 – 999 m²: 675,00 euro
 5. Voor commerciële ruimten van 1000 – 1499 m² : 810,00 euro
 6. Voor commerciële ruimten van 1500 – 1999 m²: 945,00 euro
 7. Voor commerciële ruimten van 2000 – 2499 m²: 1.080,00 euro
 8. Voor commerciële ruimten van 2500 – 2999 m²: 1.215,00 euro
 9. Voor commerciële ruimten van 3000 m² en meer: 1.350,00 euro

 

Het bedrag van de belasting wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de gezondheidsindex via onderstaande formule :
b
edrag belasting aanslagjaar X= bedrag aanslagjaar 2023 x index september jaar (X-1)/index september 2022.

Wanneer betaal je?  

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Ze is steeds ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar.

Extra informatie

Is er aangifteplicht?  

De aangifte is verplicht per 1 januari van het aanslagjaar.
De belastingplichtige ontvangt van het stadsbestuur een brief met de login-gegevens en de gegevens die bij het stadsbestuur gekend zijn waarop de belasting zal gevestigd worden. Als deze gegevens niet correct zijn, moeten de wijzigingen via het e-loket doorgegeven worden binnen een periode van één maand vanaf de verzending van de brief. 
De belastingplichtigen die geen brief hebben ontvangen zijn niettemin verplicht om spontaan de nodige gegevens aan het stadsbestuur te bezorgen om de aanslag te kunnen vaststellen. Spontane aangiften kunnen schriftelijk of via mail (onderneeminkortrijk@kortrijk.be) worden ingediend.

Wat bij gebrek aan aangifte, laattijdige, onjuiste, onvolledige/onnauwkeurige aangifte? 

Bij gebrek aan aangifte of ingeval van laattijdige, onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. In dit geval wordt de belasting verhoogd met 10%.
Deze verhoogde belasting wordt samen met het hoofdbedrag ingekohierd en ingevorderd.

Meer info vind je via het
belastingreglement onderaan.

Bezwaar 

De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. de directie Financiën). Meer info via de gedetailleerde procedure van het belastingreglement.
Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend via de website van stad Kortrijk in zover in deze mogelijkheid wordt voorzien en binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in dit reglement. Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.

Zijn er uitzonderingen? 

De belasting is niet verschuldigd:

 • wanneer de natuurlijk of rechtspersoon gedurende het aanslagjaar slechts dertig dagen of minder heeft kunnen uitbaten;
 • door de beoefenaars van vrije beroepen ;
 • door niet-commerciële dienstverstrekkers;
 • wanneer de natuurlijke of rechtspersoon een pand, dat opgenomen werd in de stedelijke database 'Kortrijk Zaait', gebruikt onder de vorm van een gebruiksovereenkomst die afgesloten werd in het kader en onder de voorwaarden van 'Kortrijk Zaait’.

Vrijstelling omwille van hinder 

Voor de uitbaters van commerciële vestigingen die hinder ondervinden naar aanleiding van grote infrastructuurwerken in de stad met een duur van minimaal 2 maanden doch maximaal 4 maanden wordt 50% vrijstelling van de heffing toegekend.  Wie meer dan 4 maanden getroffen wordt door werken, bekomt 100% vrijstelling van de heffing. Het gebied waarbinnen de vrijstelling van toepassing is, zal door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld worden na advies van de bevoegde stedelijke directies.
Onder “hinder” verstaan we : sterk verminderde toegankelijkheid ten gevolge van werken.