Belasting op de voor publiek toegankelijke ruimtes voor commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk 2021 - 2025

Goedgekeurd op de GR dd 05/07/2021 en gepubliceerd op 15/07/2021 

Wat?

Belasting op - de voor het publiek toegankelijke ruimtes voor commerciële vestigingen in het centrum - met name het kernwinkelgebied van de stad. Meer info vind je bij gebiedsomschrijving
Onder “commerciële vestiging” verstaan we : handelszaken (klein- en groothandel), commerciële dienstverstrekkers (financiële en zakelijke diensten), ambachten en horecazaken.

Aangifte e-loket publiek toegankelijke ruimtes

Voorwaarden

Wie?

De natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar de commerciële vestiging uitbaat waarvan de bezoekersingang binnen de vastgelegde gebiedsomschrijving van het centrum gelegen is.  

Kosten

Hoeveel kost het ?  

De belasting wordt berekend per vierkante meter commerciële oppervlakte van de vestiging. 
Onder “commerciële oppervlakte” verstaan we elke ruimte, vanaf de toegangsdeur, die voor het publiek rechtstreeks of visueel toegankelijk (bv. etalageruimtes) is (excl. terrassen, sanitaire ruimten, afgesloten stockageruimte en aparte inkom- en traphallen). 

Het tarief voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025 bedraagt: 

 1. Voor commerciële ruimten van 0 – 99 m² : 200,00 euro
 2. Voor commerciële ruimten van 100 – 249 m² : 300,00 euro 
 3. Voor commerciële ruimten van 250 -499 m² : 400,00 euro 
 4. Voor commerciële ruimten van 500 – 999 m² : 500,00 euro 
 5. Voor commerciële ruimten van 1000 – 1499 m² : 600,00 euro 
 6. Voor commerciële ruimten van 1500 – 1999 m² : 700,00 euro 
 7. Voor commerciële ruimten van 2000 – 2499 m² : 800,00 euro 
 8. Voor commerciële ruimten van 2500 – 2999 m² : 900,00 euro 
 9. Voor commerciële ruimten van 3000 m² en meer : 1.000,00 euro 

  De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar, evenals de vermindering van de oppervlakte tijdens dezelfde periode, geven geen aanleiding tot enige belastingvermindering. 
   

Wanneer betaal je?  

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
Ze is steeds ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar.  

Extra informatie

Is er aangifteplicht?  

De aangifte is verplicht per 1 januari van het aanslagjaar.  
De stad bezorgt de belastingplichtige per aanslagjaar een aangifteformulier per post met de nodige login-gegevens. Dit aangifteformulier moet via het e-loket goedgekeurd of gewijzigd worden binnen een periode van één maand vanaf de verzending ervan. Indien er wijzigingen zijn in de oppervlakte van jouw commerciële vestiging in de loop van een aanslagjaar, dan dienen deze spontaan aangegeven te worden via aangifte van wijziging.  

Wat bij gebrek aan aangifte, laattijdige, onjuiste, onvolledige/onnauwkeurige aangifte? 

Bij gebrek aan aangifte of ingeval van laattijdige, onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte 
wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. In dit geval wordt de belasting verhoogd met 10 %. 
Deze verhoogde belasting wordt samen met het hoofdbedrag ingekohierd en ingevorderd. 
Meer info vind je via het belastingreglement. 

Bezwaar 

De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Meer info via de gedetailleerde procedure van het belastingreglement. 

Zijn er uitzonderingen? 

De belasting is niet verschuldigd: 

 • wanneer de natuurlijk of rechtspersoon gedurende het aanslagjaar slechts dertig dagen of minder 
  heeft kunnen uitbaten; 
 • door de beoefenaars van vrije beroepen
 • door niet-commerciële dienstverstrekkers
 • wanneer de natuurlijke of rechtspersoon een pand, dat opgenomen werd in de stedelijke database  'Kortrijk Zaait', gebruikt onder de vorm van een gebruiksovereenkomst die afgesloten werd in het kader en onder de voorwaarden van 'Kortrijk Zaait’. 

Vrijstelling omwille van hinder 

Voor de uitbaters van commerciële vestigingen die hinder ondervinden naar aanleiding van grote 
infrastructuurwerken in de stad met een duur van minimaal 2 maanden doch maximaal 4 maanden wordt 50% vrijstelling van de heffing toegekend.  Wie meer dan 4 maanden getroffen wordt door werken, bekomt 100% vrijstelling van de heffing. Het gebied waarbinnen de vrijstelling van toepassing is, zal door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld worden na advies van de bevoegde stedelijke directies.  
Onder “hinder” verstaan we : sterk verminderde toegankelijkheid ten gevolge van werken.