Het aantal levende soorten en organismen in onze stad gaat achteruit. De biodiversiteit daalt en dat heeft impact op onze leefomgeving en op ons. Met het Actieplan Biodiversiteit willen we het tij keren. Samen met jullie.

Actieplan Biodiversiteit Kortrijk

Kortrijk maakte samen met Kortrijkse natuurbewegingen het Actieplan Biodiversiteit op. De doelstelling? De biodiversiteit in Kortrijk behouden en uitbreiden en de burgers sensibiliseren. Dat doen we door te informeren, richting te geven met duidelijke doelstellingen en door specifieke acties uit te voeren. 

Net zoals de Kortrijkse Green Deal is dit actieplan een open en participatief document, dat voortdurend evolueert. Samen met partners en burgers nemen we engagementen op om het plan te realiseren. 

Biodiversiteit behouden

Kortrijk wil de biodiversiteit behouden en uitbreiden en de ecosystemen opwaarderen. Daarvoor zetten we in op het behouden van het aanwezige groen. We vergroten en verbinden groenzones en natuurgebieden. We zorgen voor een hogere kwaliteit van het groen door een aangepaste ecologische inrichting en beheer.

Kortrijk onderneemt daarin al heel wat acties in de verschillende biotopen in onze stad: natte natuur, stenige omgeving, tuinen, landbouwlandschap, graslanden, wijk- en buurtgroen en bos.

Voor de kamsalamander en de eikelmuis zijn er specifieke beschermingsprogramma’s met maatregelen om de achteruitgang van soorten te stoppen. Samen met partners zoals Natuurpunt, Tuinhier en Stadlandschap zetten we nieuwe acties op voor andere koestersoorten.  

Doelstelling actieplan

Dit actieplan heeft als doel om de biodiversiteit te behouden en uit te breiden en de ecosystemen op te waarderen. Daarom zetten we in op het bewaren van het aanwezige groen. We breiden groenzones en natuurgebieden uit en verbinden ze. We zorgen voor een hogere kwaliteit, door een aangepaste ecologische inrichting en beheer. 

De actiefiches van het Actieplan Biodiversiteit richten zich op inventarisatie, versterking van de biotoop en de soort en aan communicatie en sensibilisatie.  

Download het actieplan biodiversiteit hier.

Wat kunnen we verstaan onder biodiversiteit?

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten en micro-organismen die samenwerken in een ecosysteem. Die ecosystemen vormen een complex netwerk waarin elke soort een rol speelt. Alle levensvormen hebben hun belang en houden elkaar in leven. Ook voor de mens is biodiversiteit dus enorm belangrijk. Denk maar aan de productie van zuurstof door bomen en de bestuiving van onze groenten en fruit door bijen en andere zoemers). Helaas gaat het (o.a. door de klimaatverandering) niet goed met de biodiversiteit in Vlaanderen en Kortrijk. Zo staan 28% van de soorten bij ons op de Rode Lijst (zijn met uitsterven bedreigd). Tijd voor actie dus!