Park N50

Park in plaats van autoweg

De N50c zou ooit een nieuwe weg worden om de Brugsesteenweg te ontlasten. Om die weg te realiseren, werden stukken grond gereserveerd tussen de buitenring (R8) en de stadsring (R36). Maar tijden en visie veranderen. De plannen voor de autoweg werden opgeborgen en vervangen door plannen voor een parkgebied met een fietsverbinding en ruimte voor wonen. De groene fietsverbinding zal zich verweven in zijn omgeving en krijgt een plek in de Molenstraat. Langs deze straat ligt nog een tweede reservatiestrook voor een autoweg die ook verandert van functie.

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Om die plannen te wijzigen, maakt de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor de reservatiestrook van de N50c en een deel van de Molenstraat (N50b). Bij benadering omvat het RUP alle percelen en het openbaar domein waarop de reservatiestroken N50c en N50b zijn gelegen.

Het RUP komt er om de reservatiestroken te schrappen en deze tracés als woongebied te herbestemmen met een fietsverbinding en groenstructuur. De stad wil een groene fietsverbinding realiseren tussen de Kortrijkse binnenstad en het speeldomein ‘De Warande’. In de Molenstraat wordt belang gehecht aan de integratie van een veilig fietstracé. De stad mikt op een continue fiets- en groenstructuur met een kwalitatieve inbedding van de bovenlokale fietsverbinding in een robuuste groenstructuur. Ook de randen en de relatie tot de fiets- en groenstructuur worden in dit RUP onder de loep genomen.

 

Status 

ONTWERP-RUP EN VOORLOPIG ONTEIGENINGSBESLUIT 

De gemeenteraad heeft op 15 april 2024 het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Park N50 en het daaraan gekoppelde onteigeningsbesluit voorlopig vastgesteld. 

Inspraak 

Over het ontwerp van RUP Park N50 en het voorlopig onteigeningsbesluit organiseert de stad Kortrijk een openbaar onderzoek van 3 mei 2024 tot en met 1 juli 2024.  

Dit openbaar onderzoek bestaat uit 2 delen: 

  • Deel 1 – betrekking hebbende op het ontwerp van RUP Park N50; 
  • Deel 2 – betrekking hebbende op het voorlopig onteigeningsbesluit. 

Het te onteigenen goed is gelegen te Heule (Kortrijk) tussen de Heulebeek en de rotonde Izegemsestraat-Hoge Dreef, ter hoogte van: 

  • het kadastraal perceel Watermolen, 8e afdeling, perceelnummer C 386 N; 
  • het kadastraal perceel Watermolen, 8e afdeling, perceelnummer C 381 B; 
  • het kadastraal perceel Watermolen, 8e afdeling, perceelnummer C 1054 A; 
  • het kadastraal perceel Watermolen, 8e afdeling, perceelnummer C 1054 C. 

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen een laatste keer opmerkingen en bezwaren formuleren op het ontwerp van RUP Park N50. De betrokkenen gevat door het onteigeningsplan kunnen eveneens hun standpunten, opmerkingen en bezwaren indienen over het voorlopig onteigeningsbesluit. 

Indien u bezwaren op of opmerkingen over het ontwerp van RUP Park N50 of het voorlopig onteigeningsbesluit wenst in te dienen, moet u deze, uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, bezorgen op één van de volgende manieren: 

  • Door een (aangetekende) brief te sturen gericht aan de gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), Grote Markt 54, 8500 Kortrijk; 
  • Door een brief, gericht aan de Gecoro, tegen ontvangstbewijs af te geven aan de infobalie van het stadhuis (Leiestraat 21), tijdens de openingsuren van het stadhuis; 
  • Via een e-mail aan ruimte@kortrijk.be (met als onderwerp ‘RUP Park N50’ of ‘onteigeningsbesluit RUP Park N50) 

Bij het indienen van opmerkingen of bezwaren per (aangetekende) brief vragen wij u om ons ook een kopie van deze brief per mail te bezorgen aan ruimte@kortrijk.be. Dit is niet verplicht. 

Infomoment 

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek wordt een infomoment gehouden op donderdag 23 mei 2023 om 18u30, in OC De Vonke (Lagaeplein 24, 8501 Heule). Op het infomoment lichten we graag het bestemmingsplan toe en is er mogelijkheid tot vragen. 

Documenten  

Het volledig ontwerp van RUP, met bijhorende plannen en bijlage, én het voorlopig onteigeningsbesluit, met het bijhorende onteigeningsplan, de projectnota en bijlagen, vindt u hieronder terug. Tijdens het openbaar onderzoek kan u deze documenten ook inkijken in het stadhuis, aan de balie ‘Bouwen’, afspraak te maken via 056 27 84 00. De consultatie hiervan is mogelijk tijdens de openingsuren, uitgezonderd de wettelijke en lokale feestdagen. Indien u meer inlichtingen wenst, kan u telefonisch of via e-mail contact opnemen via 056 27 83 00 of nicolas.provoost@kortrijk.be 

 

Documenten uit vorige fases

Startfase

Scopingfase

Voorontwerp-RUP

Geactualiseerde scopingnota

 

RUP Park N50 vraag & antwoord

Voorafgaand aan de start van de RUP-procedure, bij het verwerven van de gronden voor een deel van de N50C, werd ook een infomoment georganiseerd. Je kan meer lezen over de toekomstvisie van de fietssnelweg N50C op www.kortrijk.be/n50c.

Meer info

Contacteer het team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid van de stad : nicolas.provoost@kortrijk.be of 056 27 83 00.

Simulatie park N50