Park N50

Park in plaats van autoweg

De N50c zou ooit een nieuwe weg worden om de Brugsesteenweg te ontlasten. Om die weg te realiseren, werden stukken grond gereserveerd tussen de buitenring (R8) en de stadsring (R36). Maar tijden en visie veranderen. De plannen voor de autoweg werden opgeborgen en vervangen door plannen voor een parkgebied met een fietsverbinding en ruimte voor wonen. De groene fietsverbinding zal zich verweven in zijn omgeving en krijgt een plek in de Molenstraat. Langs deze straat ligt nog een tweede reservatiestrook voor een autoweg die ook verandert van functie.

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Om die plannen te wijzigen, maakt de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor de reservatiestrook van de N50c en een deel van de Molenstraat (N50b). Bij benadering omvat het RUP alle percelen en het openbaar domein waarop de reservatiestroken N50c en N50b zijn gelegen.

Het RUP komt er om de reservatiestroken te schrappen en deze tracés als woongebied te herbestemmen met een fietsverbinding en groenstructuur. De stad wil een groene fietsverbinding realiseren tussen de Kortrijkse binnenstad en het speeldomein ‘De Warande’. In de Molenstraat wordt belang gehecht aan de integratie van een veilig fietstracé. De stad mikt op een continue fiets- en groenstructuur met een kwalitatieve inbedding van de bovenlokale fietsverbinding in een robuuste groenstructuur. Ook de randen en de relatie tot de fiets- en groenstructuur worden in dit RUP onder de loep genomen.

Status

Voorontwerp - RUP

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 28 november 2022 het voorontwerp-RUP en de geactualiseerde versie van de procesnota goed. Dit voorontwerp-RUP omvat een eerste voorstel van bestemmingplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. Na de goedkeuring door het college wordt het voorontwerp-RUP ter advies voorgelegd aan de Gecoro, de Vlaamse en provinciale overheid en andere adviesinstanties. Het voorontwerp-RUP is niet onderworpen aan een inspraakperiode of openbaar onderzoek. Pas in de volgende stap, de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP, wordt het RUP onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Documenten

Documenten uit vorige fases

Startfase

Scopingfase

Inspraakperiode

De inspraakperiode voor de startnota liep van 13 november 2020 tot en met 11 januari 2021.

Op dinsdag 24 november vond een digitaal infomoment plaats. Herbekijk de video-opname hieronder of bekijk de presentatie hier.
Het verslag van het infomoment kan je hier bekijken.

RUP Park N50 vraag & antwoord

Voorafgaand aan de start van de RUP-procedure, bij het verwerven van de gronden voor een deel van de N50C, werd ook een infomoment georganiseerd. Je kan meer lezen over de toekomstvisie van de fietssnelweg N50C op www.kortrijk.be/n50c.

Meer info

Contacteer het team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid van de stad : nicolas.provoost@kortrijk.be of 056 27 83 00.

Simulatie park N50