wonen in kortrijk

Woonplan Kortrijk

Stad Kortrijk werkt hard aan een nieuw ambitieus woonplan. Op basis van onderstaande vragen gaan we in het komende jaar in dialoog met de bevolking.

 • Hoe ziet Kortrijk er als woonstad uit in de toekomst?
 • Waar willen we wonen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat elke Kortrijkzaan betaalbaar in een kwalitatieve woning kan wonen?
 • Welke woningen hebben we overmorgen nodig en hoe houden we onze woonbuurten leefbaar?

Het woonplan wil een antwoord bieden op de belangrijkste toekomstige demografische uitdagingen van de woningmarkt. We ontwikkelen een visie voor de woonstad die de ambities voor de toekomst scherpstelt. De visie maakt duidelijk voor welke uitdagingen we oplossingen bieden en hoe we aanwezige opportuniteiten hiervoor inzetten.

Het Woonplan mondt uit in een Woonpact, een engagement dat de stad aangaat. We willen het waarmaken samen met alle inwoners en iedereen die een project uitwerkt.

Vandaag kunnen we al 5 concrete pijlers naar voren schuiven.

1. Groei

Kortrijk wil en kan nog meer stad worden. Daarom streven we naar een sterkere groei dan wat de prognoses vandaag vooropstellen. Bij een terugblik op eerdere prognoses blijkt immers dat deze al gauw achterhaald waren omdat de stad sneller groeide dan verwacht. We willen Kortrijk daarop voorbereiden. Groei is hierbij geen doel op zich, maar wel een middel om tot meer kwaliteit en verantwoorde ruimtelijke keuzes te komen. Daarnaast zorgt groei voor schaalvoordelen en meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, betere voorzieningen en investeringen in de publieke ruimte. We maken onze stad klaar voor 85 000 inwoners tegen 2040.

2. Intergenerationeel wonen

De stad kiest voor een woonaanbod op maat van al haar inwoners. Zo bouwen we aan een intergenerationele woonstad. De woonvraag of woonbehoeften in Kortrijk worden steeds diverser. Terwijl het aantal traditionele gezinnen daalt, wordt de groep van kleine en oudere huishoudens nog belangrijker. Ook het aantal grotere en jongere huishoudens neemt (weliswaar beperkt) toe. Om een antwoord te bieden op die nieuwe behoeften, zetten we in op 2 kansrijke woningtypes: levensloopbestendige en gezinsvriendelijke woningen.

 • We bouwen elke nieuwe meergezinswoning volgens de principes van het levensloopbestendig wonen.
 • Door aangepaste woningen voor ouderen te voorzien, stimuleren we de woningrotatie op de woningmarkt. Hierdoor komen er woningen vrij die geschikt zijn voor gezinnen. We bouwen verder aan de gezinsvriendelijke stad: niet door verder te verkavelen maar wel door te bouwen op de meest strategische locaties om zo meer stedelijkheid te creëren.
 • We maken levenslang wonen in de eigen buurt mogelijk, ook in de zuidelijke dorpskernen van Bellegem, Rollegem en Aalbeke.

3. Kwaliteit

Kortrijk scoort gemiddeld ten opzichte van andere centrumsteden op vlak van woningkwaliteit. Dit wil echter niet zeggen dat er geen problemen zijn. Elk jaar worden tientallen woningen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard omdat ze niet voldoen aan de minimale woonkwaliteiten van de Vlaamse Wooncode. We pakken dit aan en leggen de ambities hoog. We streven ernaar de kwaliteit van de woningvoorraad te verhogen aan een betaalbare prijs. Hiervoor zijn er inspanningen op lange termijn nodig. Vandaag beschikken er immers nog heel wat Kortrijkzanen niet over een kwalitatieve betaalbare woning. Hier bovenop komen de nieuwe duurzaamheidsnormen 2050 (uit het Renovatiepact van de Vlaamse Regering). Die vragen dat tegen 2050 elke woning zo energiezuinig is als een nieuwe woning en maximaal voldoet aan de minimale woningkwaliteit. Ten slotte streven we ernaar dat de woningen die we vandaag “nieuw” bouwen of herbouwen volledig futureproof zijn. Ze moeten ook klaar zijn voor de demografische, klimatologische, woon- en mobiliteitsuitdagingen van morgen.

4. Betaalbaarheid

De woningprijzen zijn in Kortrijk net als in heel Vlaanderen sterk gestegen. Betaalbaarheid blijft dan ook een speerpunt van het Kortrijkse woonbeleid. We kiezen voor een gericht aanbodbeleid. De stad zet met het bestuursakkoord ‘Kortrijk Beste Stad van Vlaanderen’ al zwaar in op de uitbreiding van het sociaal en betaalbaar woonaanbod. We breiden het aanbod voor sociaal huren verder uit. Hoewel betalingsmoeilijkheden in veel huishoudens voorkomen, willen we in eerste instantie inzetten op de gezinnen die het moeilijkst hebben. We doen dit door het aanbod sociale woningen opnieuw fors op te trekken. De sociale huisvestingsmaatschappijen spelen hier uiteraard een rol door betaalbare huurwoningen aan te bieden. Dit zal ook het geval blijven binnen de eengemaakte woonmaatschappij.

5. Verbonden buurten

Kortrijk kent een diversiteit aan stedelijke en landelijke woonmilieus. Hun kwaliteiten vormen de basis voor de groei van onze woonstad. We nemen daarvoor 5 kwaliteiten als uitgangspunt:

 • draagkrachtige woonbuurten
 • intergenerationele woonbuurten
 • klimaatrobuuste woonbuurten
 • unieke woonbuurten
 • verbonden woonbuurten.

 

Deze 5 pijlers houden Kortrijk op koers om klaar te zijn als woonstad van de toekomst. Zowel op korte als lange termijn vloeien uit het woonplan acties voort die de visie en ambities moeten waarmaken.