Bestemmingsplan 't Hoge

Kortrijk maakt een nieuw bestemmingsplan op voor het gebied ten zuiden van het Beneluxpark, lang de gewestweg ’t Hoge, de Elleboogstraat en de Panoramaweg.

We onderzoeken hoe de stadsrand op een kwalitatieve manier kan afgewerkt worden. Daarvoor werken we verschillende scenario’s uit voor de ontwikkeling van de onbebouwde gronden ten zuiden van het huidige Beneluxpark. Daarnaast onderzoeken we hoe de (economische) activiteiten zich kunnen ontwikkelen in het gebied en hoe we lokale ondernemingen de nodige groeikansen kunnen geven.

Het gaat onder andere over Elektro Taelman (herlokalisatie vanuit Bellegem naar vroegere Visaluxsite langs ‘t Hoge), NV Bosschaert (uitbreiding ifv. de optimalisatie van de bedrijfsactiviteiten op de site) en ALV Metal Powders (bestendiging huidige activiteiten en in kaart brengen uitbreidingsmogelijkheden). De hoeve ten zuiden van technologiecampus Barco wordt herbestemd met de mogelijkheid om er een opleidingscentrum in te richten (gelinkt aan Barco). Aan het proces koppelen we ook een deelplan Bellegem-Bredenmolenweg voor de bestemming van de huidige site waar Elektro Taelman gevestigd is.

Status

Scopingfase: opmaak scopingnota 

De scopingnota  is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. In de scopingnota zijn de verschillende planningsopties verder onderzocht en geëvalueerd. De nota legt vast wat wel en wat niet meegenomen wordt in het bestemmingsplan en bepaalt ook welke ruimtelijke vraagstukken nog moeten worden onderzocht en beoordeeld, welke milieueffectbeoordelingen moeten worden uitgevoerd en hoe dat moet gebeuren. De adviezen en opmerkingen uit de inspraakperiode werden verwerkt in de nota. In het verlag van de inspraakperiode vind je hoe de adviezen en opmerkingen uit de inspraakperiode verwerkt zijn. 

Documenten

documenten uit vorige fases

Inspraak

Van 17 mei 2019 tot 15 juli 2019 liep de inspraakperiode voor de startnota. De reacties zijn verwerkt in aanloop naar de scopingnota. 

Contact

Voor meer info kan je terecht bij Emily Vanhaverbeke, ruimtelijk planner team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid: Emily.Vanhaverbeke@kortrijk.be of 056 27 84 21.

rup 't hoge 2