Vastgoedinfo en splitsing

VASTGOEDINFO

Bij vervreemding of wijziging van een perceel wordt de betrokken informatie over de situatie van het onroerend goed door de notaris of vastgoedmakelaar aangevraagd. Ook als particulier is het mogelijk deze informatie aan te vragen. De informatie wordt per perceel aangevraagd op basis van een recent uittreksel uit het kadasterplan (met markering van het betrokken perceel). Er moet een retributie betaald worden bij de aflevering van deze informatie.
Er kunnen op dezelfde wijze ook uittreksels uit het plannen- en vergunningenregister aangevraagd worden (samen stedenbouwkundig uittreksel).

Opgelet: Zodra een aanvraag betaald is, kan deze niet meer geannuleerd of terugbetaald worden.

Vraag het digitaal formulier van de vastgoedinformatie aan

SPLITSING

Bij verdeling van een onroerend goed zonder dat een verkavelingsvergunning is afgegeven, stuurt de instrumenterende ambtenaar bij aangetekende brief, twintig dagen voor de datum die voor de openbare verkoping of voor de ondertekening van de akte is vastgesteld, het plan van de verdeling en een attest waarin de aard van de akte en de in de akte te vermelden bestemming van de kavels nader worden aangegeven, naar het college van burgemeester en schepenen.

De opmerkingen die het college van burgemeester en schepenen eventueel en bij wijze van inlichting maakt, moeten in de akte worden vermeld, evenals de vermelding dat voor de verdeling geen verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning werd afgegeven en dat er geen zekerheid is wat betreft de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.

Uw notaris verzorgt deze verplichting.