Vastgoedinfo en splitsing

Vastgoedinfo

Bij vervreemding of wijziging van een perceel wordt de betrokken informatie over de situatie van het onroerend goed door de notaris of vastgoedmakelaar aangevraagd. Ook als particulier is het mogelijk deze informatie aan te vragen. Je moet een retributie betalen bij de aflevering van deze informatie.

Naast de gemeentelijke retributie wordt er door Vlaanderen ook een platformretributie van € 36,50 aangerekend per kadastraal perceel. Meer info over de kostprijsberekening vindt u op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Hoe aan te vragen?

Stad Kortrijk gebruikt vanaf 3 januari 2024 het nieuwe Vastgoedinformatieplatform.

Voor u als aanvrager, betekent dit dat we vanaf die datum enkel nog aanvragen ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ zullen behandelen die via het Vastgoedinformatieplatform gebeuren.

Opgelet: zodra een aanvraag betaald is, kan deze niet meer geannuleerd of terugbetaald worden.

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent:

  • Notaris: u kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat.
  • Vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaams webportaal.
  • Burger of overheidsinstantie: via het Vlaams webportaal.

 Aanvraag via het Vlaams webportaal

Splitsing

Wordt een onroerend goed verdeeld zonder dat een verkavelingsvergunning is afgegeven? Dan stuurt de instrumenterende ambtenaar een aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen. Dat gebeurt 20 dagen voor de datum die voor de openbare verkoping of voor de ondertekening van de akte is vastgesteld. De brief bevat:

  • het plan van de verdeling
  • een attest waarin de aard van de akte en de in de akte te vermelden bestemming van de kavels nader worden aangegeven.

Het college van burgemeester en schepenen kan eventueel en bij wijze van inlichting opmerkingen maken. Die opmerkingen moeten ook in de akte vermeld worden. De akte moet ook vermelden dat:

  • voor de verdeling geen verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning werd afgegeven
  • er geen zekerheid is over de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.

Je notaris verzorgt deze verplichting.