Subsidie voor de uitgifte van een dorpskrant in een Kortrijkse deelgemeente

Omschrijving

De stad Kortrijk voorziet een subsidie voor de uitgave van dorpskranten in de deelgemeenten. De bedoeling is om op deze manier de informatie en de communicatie van en voor het gebied te stimuleren en de betrokkenheid van de burgers bij het leven in de deelgemeente te verhogen.

Voorwaarden

  • De dorpskrant wordt op regelmatige basis uitgegeven (maandelijks, 2-maandelijks...) en verschijnt minstens 3 keer per jaar.

  • De dorpskrant richt zich naar alle inwoners van de deelgemeente of het deelgebied en bevat info voor en over de deelgemeente of het deelgebied.

  • Enkel dorpskranten in de deelgemeenten komen in aanmerking voor een stedelijke subsidie.

  • De dorpskrant bevat relevante informatie over en voor het plaatselijke dorps- en verenigingsleven.

 

Aanvragen

wie?
De uitgave van de dorpskrant is een initiatief van de burgers in de schoot van de plaatselijke culturele werkgroep of het lokaal adviesorgaan. De verantwoordelijke uitgever is een particulier persoon.

wanneer?
Jaarlijks vóór 1 maart

hoe?
De verantwoordelijke uitgever bezorgt aan het team Evenementen & Verenigingen:

  • een overzicht van de gemaakte uitgaven en inkomsten het voorbije jaar

  • één exemplaar van elke uitgave van de dorpskrant het voorbije jaar

  • de oplage en het aantal bladzijden per uitgave het voorbije jaar

  • een overzicht met de namen van de leden van de redactie, de data van de redactievergaderingen en de bijhorende verslagen

Verder verloop

Een werkgroep, die bestaat uit één afgevaardigde van de redactie van elke dorpskrant en een afgevaardigde vanuit de Gebiedswerking en het team Evenementen & Verenigingen, geeft vóór 1 april van het betreffende begrotingsjaar advies aan het college van burgemeester en schepenen over het voorstel tot uitbetaling dat opgemaakt wordt door de administratie.
Het college van burgemeester en schepenen beslist vóór 1 mei over de uitbetaling van de toelage.

Bedrag

Het bedrag wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen van het reglement. 

Uitbetaling 

De toelage wordt uitbetaald vóór 1 juni.

Reglement

download het reglement