Subsidie voor bijzondere en vernieuwende projecten van socio-culturele verenigingen, cultuurorganisaties en kunstenaars

Maak een afspraak

Omschrijving

Organisatoren van een bijzondere, vernieuwende, niet-commerciële culturele activiteit die toegankelijk is voor een ruim publiek kunnen in bepaalde gevallen een stedelijke subsidie krijgen. 

Voorwaarden

 • het project is iets nieuws, uitzonderlijks, buitengewoons en overstijgt de gewone werking van de aanvrager
 • het project is niet op een vaste, permanente basis georganiseerd; het kan niettemin de aanzet zijn van een meer permanente werking
 • het project streeft kwaliteit na
 • het project heeft een duidelijk omschreven doelstelling, een duidelijk begin- en eindpunt, met vermelding van de plaats, het doelpubliek, de ingezette middelen, de methode...
 • de activiteit moet een zeker financieel risico inhouden, zo niet is subsidie niet aangewezen
 • de activiteit vindt plaats in Kortrijk
 • samenwerkingsverbanden tussen actoren en aansluiting bij het stedelijke jaaractieplan voor cultuur strekken tot aanbeveling

Aanvragen

Wie?

 • de Kortrijkse culturele en socio-culturele verenigingen die lid zijn van het Verenigingsplatform/Erfgoedplatform of van een culturele werkgroep en/of erkend zijn als subsidieerbare culturele vereniging
 • semi-professionele organisaties voor kunst en cultuur
 • individuele kunstenaars
 • gelegenheidsprojecten met een sterk culturele inslag
 • samenwerkingsverbanden tussen diverse actoren (culturele en andere) 

Wanneer?
Een projectdossier moet minstens 3 maand vóór de start van het project ingediend worden bij het team Evenementen & Verenigingen.

Hoe?
aanvraagformulier

Verder verloop

Een bijzondere commissie geeft aan het college van burgemeester en schepenen een gemotiveerd advies in verband met het al dan niet toekennen van een projectsubsidie en het bedrag.

Het college van burgemeester en schepenen beslist uiterlijk tegen ten laatste 1 maand vóór de start van het project over aanvaarding van het project en de concrete projectsubsidie.

De beslissing wordt samen met een duidelijke motivering aan elke betrokken organisatie bezorgd.

Bedrag

Het college van burgemeester en schepen bepaalt het bedrag na advies van de bijzondere commissie.

Uitbetaling

De uitbetaling van de subsidie gebeurt binnen de maand na het bezorgen van het evaluatieverslag bij het team Evenementen & Verenigingen. Het evaluatieverslag bevat o.a. een gedetailleerde opsomming van alle inkomsten en uitgaven, gestaafd door bewijsstukken. Het wordt verwacht binnen de 60 dagen na beëindiging van het project.

Reglement

download het reglement