Subsidie straat-, buurt- en dorpsfeesten

Omschrijving

Wie een initiatief ontplooit in een straat, buurt, wijk of dorp op grondgebied Kortrijk met het oog op het bevorderen van de sociale contacten binnen een bepaald gebied komt in aanmerking voor een subsidie van de stad Kortrijk.

Voorwaarden     

 • De initiatiefnemer(s) woont in en/of is sterk betrokken met de betrokken straat, buurt, wijk,...
 • Het evenement richt zich tot alle inwoners uit de straat, buurt, wijk, dorp,...
 • Het evenement is geen organisatie van een stadsdienst, verzelfstandigde stedelijke organisatie of professionele kunst- en cultuurhuizen.
 • Het evenement is geen privé-feest of activiteit met een zuiver commercieel karakter..

Aanvragen

Wie?

De organisator van het evenement dient de aanvraag in.

Wanneer?
Je dient de aanvraag minimum 8 weken voor het evenement/activiteit in.

Hoe?
Vul het aanvraagformulier online in via het Evenementenloket

Verder verloop

Een beoordelingscommissie in het kader van de gebiedswerking onderzoekt de aanvragen en formuleert een voorstel voor de stuurgroep gebiedswerking. Deze stuurgroep adviseert het college van burgemeester en schepenen die vervolgens de beslissing neemt. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Bedrag  

Het subsidiebedrag voor straatfeesten (feesten met minder dan 50 deelnemers) bedraagt 100 euro.
Het subsidiebedrag voor buurtfeesten of dorpsfeesten is vastgesteld op maximaal 3.500 euro.

Uitbetaling 

 • Straatfeesten
  De uitbetaling van het subsidiebedrag van 100 euro voor straatfeesten wordt uitbetaald onmiddellijk na de goedkeuring in het college van burgemeester en schepenen.
  Een onverwachte controle op het straatfeest is mogelijk.
 • Buurt- of dorpsfeesten
  Voor de uitbetaling van de subsidie dienen de organisatoren van buurt- of dorpsfeesten binnen de 3 maanden na de activiteit volgende te bezorgen bij het stadsbestuur:
  - een door de initiatiefnemers ondertekende afrekening
  - de nodige documenten tot staving van de activiteiten o.m. uitnodigingen, affiches, foto's,...
  - een evaluatie van de activiteit

Reglement

Download het subsidiereglement