Premie - Zwaluwnesten

Omschrijving

Zwaluwen, zowel de huiszwaluw, de boerenzwaluw als de gierzwaluw zijn sterk bedreigd in onze streek. De huiszwaluw maakt nesten onder de dakrand van woningen en dat wordt soms als hinderlijk ervaren. De gierzwaluw nestelt onder dakpannen en dakgoten en in holten en spleten van muren. Door nieuwe bouwtrends vinden de gierzwaluwen moeilijker dan vroeger nestholtes. De boerenzwaluw nestelt in toegankelijke schuren en stallen. Bij renovatiewerken aan bestaande gebouwen wordt niet altijd rekening gehouden met de nestplaatsen. De bescherming van de bestaande nestplaatsen is dus zeer belangrijk.

Om het tij te keren voert Kortrijk een tweeledige actie 'red de zwaluw'.

Enerzijds willen we de hinder van een zwaluwnest voor de bewoners tot een minimum beperken en voorzien we op vraag een zwaluwnestplankje, waardoor de stoep minder bevuild wordt,

Anderzijds willen we jou belonen als je een nestgelegenheid voor zwaluwen in stand houdt. Komt er in die nestgelegenheid een kolonie zwaluwen tot broeden, dan bekom je een premie. 

Voorwaarden

  • De premie heeft betrekking op woningen en/of andere gebouwen, gelegen op het grondgebied Kortrijk. 
  • De premie wordt uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waarin zich de kolonie bevindt.
  • De aanvrager verbindt zich ertoe geen nesten te verwijderen alsook alles in het werk te stellen om de slaagkans van het broedgeval te verhogen.
  • De aanvragen worden verwacht in de periode tussen 1 mei en 31 juli. 

Aanvragen

Aanvraagformulier premie zwaluwnesten

wat nodig bij aanvraag

  • identiteitskaart
  • bankkaart

Bedrag

Voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van minder dan 4 nesten (kleine kolonie) wordt een subsidie verleend van 25 euro/jaar.  Bestaat de kolonie uit 4 of 5 nesten (grote kolonie) dan wordt een subsidie verleend van 38 euro /jaar.  Voor een kolonie van 6 nesten bedraagt de premie 50 euro / jaar.

Verder verloop

Er volgt een plaatsbezoek.

Uitbetaling

De uitbetaling gebeurt na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Reglement

Gemeentelijk reglement zwaluwen