Basiserkenning Kortrijkse sportvereniging en erkenning subsidieerbare sportvereniging

Voordelen basiserkenning

 • De vereniging wordt opgenomen in het adressenbestand van de Kortrijkse sportverenigingen.
 • De vereniging ontvangt regelmatig info over sport via de nieuwsbrief, mails, briefwisseling,…
 • De basiserkenning geeft recht op lidmaatschap van de betrokken adviesraad.
 • De vereniging geniet van het tarief ‘erkende Kortrijkse vereniging’ bij het gebruik van stedelijke infrastructuur (uitgezonderd voor reservaties sportinfrastructuur), bij het ontlenen van materiaal uit de uitleenwinkel,…

 

Voorwaarden basiserkenning
De vereniging…

Artikel 1: is een samenwerkingsvorm waarbij meerdere personen op voet van gelijkheid trachten een bepaald doel te verwezenlijken of een bepaalde (sport)activiteit te ontplooien, zonder dat hieraan commerciële belangen of beroepsdoeleinden ten grondslag liggen.

Artikel 2: heeft een lokale werking met een eigen bestuur.

Artikel 3: heeft een actieve werking op het grondgebied van Kortrijk. Dat blijkt uit:
 - het doel van de vereniging
- de reeds gerealiseerde activiteiten en de geplande activiteiten
- de zetel/uitvalsbasis van de vereniging die in Kortrijk is
- het bestuur van de vereniging waarin minstens één Kortrijkzaan actief is

 

Voorwaarden erkenning subsidieerbare sportvereniging
De vereniging…

 • Is een feitelijke vereniging of een vzw.
 • heeft een structureel en duurzaam aanbod voor elk lid. Ze heeft minstens een tweewekelijks sportaanbod gedurende minstens 30 weken per jaar.
 • heeft als primaire doelstelling sport te beoefenen en sportactiviteiten te organiseren.
 • biedt een sport aan die vermeld staat op de sporttakkenlijst of die aangeboden wordt door een erkende Vlaamse sportfederatie.
 • is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
 • heeft minstens 15 leden aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
 • oefent minstens 70% van de sportactiviteiten uit op het grondgebied van de stad Kortrijk. Indien bepaalde sportinfrastructuur niet of nauwelijks aanwezig is op het grondgebied van de stad Kortrijk wordt hierop een uitzondering gemaakt.
 • heeft minstens 50% van haar leden woonachtig op het grondgebied van de stad Kortrijk. Indien het om een unieke sporttak gaat of een club met een bijzondere uitstraling voor de stad wordt hierop een uitzondering gemaakt.
 • is opgericht op particulier initiatief, zonder commerciële en/of beroepsdoeleinden of winstoogmerk.
 • is een open vereniging. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstelling van de vereniging eerbiedigt.
 • verzekert alle leden tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.
 • gebruikt de Nederlandse taal in de werking van de sportvereniging.
 • uitgesloten van erkenning zijn alle verenigingen die de naam van een andere gemeente in hun naam dragen zonder dat Kortrijk of een Kortrijkse deelgemeente vermeld is.

Voordelen erkenning subsidieerbare sportvereniging

 • alle voordelen van de basiserkenning
 • erkende sportverenigingen/sportorganisaties kunnen ‘gratis’ gebruik maken van stedelijke sportinfrastructuur en/of sportinfrastructuur in het kader van gebruiksovereenkomsten en raamcontracten tussen de stad en diverse scholen voor termijnreservaties
 • erkende sportverenigingen/sportorganisaties komen in aanmerking voor een subsidie in de mate voldaan wordt aan de subsidievoorwaarden van de betreffende subsidie

Aanvragen 

Wie?

Elke vereniging die wil erkend worden.

Wanneer?

Je kan de aanvraag tot erkenning het ganse jaar indienen.
In functie van termijnreservaties (tegen 1 april in te dienen), dienen sportclubs jaarlijks de erkenning in tegen medio maart.

Hoe?

Enkel in te vullen door verenigingen die geen gratis gebruik maken van stedelijke sportinfrastructuur op termijn en/of die geen subsidie aanvragen - dus voor verenigingen die niet voldoen aan alle voorwaarden voor erkenning als subsidieerbare sportvereniging

Aanvraagformulier basiserkenning

 

Verplicht in te vullen voor verenigingen die voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden

Aanvraagformulier erkenning subsidieerbare sportvereniging

Verder verloop

 • De aanvraag wordt voorgelegd aan de stedelijke sportraad.
 • De stedelijke sportraad beslist of de vereniging voldoet aan de gestelde voorwaarden en keurt het dossier in dat geval goed.

Gratis gebruik van stedelijke sportinfrastructuur

Enkel erkende subsidieerbare sportverenigingen/sportorganisaties kunnen 'gratis' gebruik maken van stedelijke sportinfrastructuur en/of infrastructuur in het kader van gebruiksovereenkomsten en raamcontracten tussen de stad en diverse scholen.

Reglement voor erkenning 

Reglement Erkenning subsidieerbare sportvereniging

Verenigingen die niet voldoen aan de voorwaarden voor 'erkenning als subsidieerbare sportvereniging' kunnen opgenomen worden onder de basiserkenning

Reglement Basiserkenning