Premie - Zwaluwnesten

Omschrijving

Zwaluwen, zowel de huiszwaluw, de boerenzwaluw als de gierzwaluw zijn sterk bedreigd in onze streek. De huiszwaluw maakt nesten onder de dakrand van woningen en dat wordt soms als hinderlijk ervaren. De gierzwaluw nestelt onder dakpannen en dakgoten en in holten en spleten van muren. Door nieuwe bouwtrends vinden de gierzwaluwen moeilijker dan vroeger nestholtes. De boerenzwaluw nestelt in toegankelijke schuren en stallen. Bij renovatiewerken aan bestaande gebouwen wordt niet altijd rekening gehouden met de nestplaatsen. De bescherming van de bestaande nestplaatsen is dus zeer belangrijk.

Red de zwaluw

Vooral de huiszwaluw heeft het moeilijk. De stad biedt kunstnestenvoor huiszwaluwen aan. Het plaatsen van zo'n kunstnest is zinvol als er een kolonie huiszwaluwen in de buurt zit (Heule-Watermolen en Rollegemplaats). Vraag je kunstnest aan. De stad zorgt voor de installatie. Door een kunstnest te plaatsen zorg je ervoor dat bestaande kolonies van huiszwaluwen kunnen uitbreiden.

We willen de hinder van een zwaluwnest voor de bewoners tot een minimum beperken en voorzien op vraag een zwaluwnestplankje, waardoor de stoep minder bevuild raakt.

We willen jou belonen als je een nestgelegenheid voor zwaluwen in stand houdt. Dit kan een kunstnest of een natuurlijk nest zijn. Komt er in die nestgelegenheid een kolonie zwaluwen tot broeden, dan bekom je een premie

Voorwaarden

  • De premie heeft betrekking op woningen en/of andere gebouwen, gelegen op het grondgebied Kortrijk. 
  • De premie wordt uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waarin zich de kolonie bevindt.
  • De aanvrager verbindt zich ertoe geen nesten te verwijderen alsook alles in het werk te stellen om de slaagkans van het broedgeval te verhogen.
  • De aanvragen worden verwacht in de periode tussen 1 mei en 31 juli. 

Aanvragen

Aanvraagformulier premie zwaluwnesten

wat nodig bij aanvraag

  • identiteitskaart
  • bankkaart

Bedrag

Voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van minder dan 4 nesten (kleine kolonie) wordt een subsidie verleend van 25 euro/jaar.  Bestaat de kolonie uit 4 of 5 nesten (grote kolonie) dan wordt een subsidie verleend van 38 euro /jaar.  Voor een kolonie van 6 nesten bedraagt de premie 50 euro / jaar.

Verder verloop

Er volgt een plaatsbezoek.

Uitbetaling

De uitbetaling gebeurt na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Reglement

Gemeentelijk reglement zwaluwen