Ik wil melden

Melding en aangifte Discriminatie Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Bij noodgevallen neem je contact op met 112.
 

Melding en aangifte

 

Aangifte

Politiezone VLAS of bel 1701  

Je doet een aangifte wanneer je melding maakt van een strafbaar feit bij de politie. Je kan zowel als slachtoffer en als getuige een aangifte doen.

De politie zal na je aangifte een proces-verbaal opstellen op basis van je getuigenis. Daarvoor hebben ze je persoonsgegevens nodig: je naam, geboortedatum, adres … Een aangifte is dus niet anoniem. 

Let op! Doe je een aangifte van een strafbaar feit bij de politie? Dan moeten zij een onderzoek starten. Dat is immers verplicht van zodra er een vermoeden is van een misdrijf. Dus ook wanneer jij enkel jouw verhaal wil doen bij de politie.

Melding

Wil je (nog) geen verdere stappen zetten na wat gebeurd is? Dan kan je contact opnemen met een van onderstaande instanties om je verhaal te doen. Ze informeren je over de opties. Als je later verdere stappen wilt zetten, kan je je hier al op voorbereiden. Je kan bij hen ook een anonieme melding maken.

Je kan dit ook intern melden op de plaats waar het gebeurde zoals je school, je werk, je sportclub … Vraag hiervoor naar een vertrouwenspersoon in het secretariaat.

Discriminatie en haatmisdrijven

Je kan discriminatie melden bij zowel de politie als onderstaande organisaties die bevoegd zijn voor de verschillende discriminatiegronden.

1. Politiezone Vlas

  • Voor discriminatie kan je rechtstreeks contact opnemen met de referentieambtenaar voor discriminatie bij Politiezone Vlas: Dhr Ferdinand Depypere.

Contacteer Ferdinand van PZ Vlas

Waar let je best op?   

  • Doe je melding zo snel mogelijk.

  • Het is belangrijk dat je tijdens het opstellen van een proces-verbaal zo veel mogelijk belangrijke informatie meegeeft. Wat is er precies gebeurd? Wanneer was het? Wat is er precies gezegd? Herinner je je nog de juiste bewoordingen? Details vertellen kan pijnlijk of confronterend zijn. Laat dat je niet weerhouden om ze mee te delen.
  • Geef eventuele verzwarende omstandigheden, zoals racisme of LGBTI+ haat mee. Dit kan de eventuele straf van de dader verzwaren. De politie kan dit expliciet registreren dus vraag zeker na of de agent dit ook aangeduid heeft.
  • Je krijgt een kopie van je verklaring. Als je je later nog belangrijke details herinnert, kan je een bijkomende verklaring afleggen waarin aanvullingen op het PV worden opgenomen.
  • Heb je na een haatmisdrijf een lichamelijk letsel? Ga langs bij een arts om de sporen vast te stellen en vraag hiervan een attest. Neem ook foto’s van je verwondingen. Mocht je later beslissen naar de politie te stappen, kan dit van pas komen.
  • Ga je liever niet alleen naar het politiebureau? Vraag een vriend(in) mee of contacteer iemand van slachtofferhulp van het CAW.

2. Unia

Meldingsformulier Unia

Meld discriminatie die te maken heeft met federale materie (zoals arbeid, haatmisdrijf en openbaar treinvervoer). Zij informeren, bemiddelen en kunnen gerechtelijke stappen nemen. Meer info over Unia lees je hier.

3. Vlaams Mensenrechteninstituut

Melden bij het Vlaams Mensenrechteninstituut 

Meen jij slachtoffer of getuige te zijn van discriminatie of een andere schending van een mensenrecht? Gebeurde dit in een situatie die onder Vlaamse bevoegdheden val t(bv. huisvesting, onderwijs, cultuur, sport, welzijn en gezondheid)? Dan kun je dit melden bij het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI).

4. Vlaamse ombudsdienst

Melden bij de Vlaamse Ombudsdienst

Heb je een klacht ingediend en ben je niet tevreden met het antwoord van de klachtenbehandelaar van de dienst waarover je een klacht hebt of je ontvangt geen (tijdig) antwoord op jouw klacht, dan kun je een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst voor Vlaamse materie (zoals De Lijn of de VDAB), bij het huren van een woning, in een fitnessclub, sportclub of het uitgaansleven, in de welzijnssector (rusthuis, CAW, …), in de media (tv-programma, reclame,...) .

5. Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Meldingsformulier Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Meld discriminatie die te maken heeft met gender, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken voor federale materie.

6. Lumi

Neem contact op met Lumi

Lumi is een meldpunt voor discriminatie omwille van je seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wist je dat elke soort seksueel geweld ernstig én strafbaar is? Als slachtoffer denk je er misschien niet aan om dit aan te geven bij de politie. Of misschien is de drempel te hoog. Maar het is zeker oké om toch aangifte te doen.

Beslis je om aangifte te doen? Doe dat zo snel mogelijk na de feiten. Neem gerust iemand mee die je vertrouwt of een professionele hulpverlener.

Hoe en waar kan je aangifte doen?

Op afspraak bij het politiekantoor in je buurt

Zorgcentrum na Seksueel Geweld in AZ DELTA

De spoeddienst van het ziekenhuis (AZ Groeninge) of je huisdokter

Ook minderjarigen kunnen terecht bij politie en/of Zorgcentrum na seksueel geweld.

Zie je het niet meteen zitten om een aangifte te doen?
Probeer altijd binnen 72 uur langs te gaan:

Zorgcentrum na Seksueel Geweld in AZ DELTA

Of bij een dokter/ziekenhuis.  Weet dat dokters en hulpverleners zwijgplicht hebben, ook naar familie en de politie toe.

Doe je later toch een aangifte? Dan kunnen je medisch attest of de documenten van je lichamelijk onderzoek alsnog erg belangrijk zijn als bewijs.
Doe je later geen aangifte? Dan kunnen de attesten die je ontvangt later toch nuttig zijn (bijvoorbeeld als bewijs van arbeidsongeschiktheid …).
Wat gebeurt er na je aangifte? De politie en het parket onderzoeken je situatie en volgen die op.
Het parket kan de aangifte doorgeven aan de rechter, om een zaak tegen de dader op te starten.

De rechter beoordeelt de feiten en beslist of de dader een straf krijgt.

Grensoverschrijdend gedrag melden als student

Wil je als student in Kortrijk grensoverschrijdend gedrag melden (seksueel, racisme, intimidatie,...)? Dan kan je terecht bij onderstaande voorzieningen: 

Voor studenten van VIVES

Voor studenten van Howest

Voor studenten van KU Leuven Campus Kortrijk

Voor studenten van UGent Campus Kortrijk

Algemene info: Het is belangrijk om ongewenst gedrag niet zomaar te laten gebeuren. Veel mensen ervaren schaamte, weten niet of ze goed opgevangen zullen worden of zien het nut van een melding niet in. Waarom zou je een melding maken als er toch geen verdere opvolging gebeurt? Door te melden maak je discriminatie, seksueel geweld en andere vormen van ongewenst gedrag zichtbaar. Je kan ook als getuige of anoniem melden. Hiermee maak je het verschil en kan een gerichte aanpak opgezet worden. Je kan een melding maken, aangifte doen of klacht neerleggen bij de politie. Zowel de politie als het Parket bieden psychosociale ondersteuning aan en verwijzen naar bevoegde instanties voor hulp door. Daarnaast zijn er een aantal officiële instellingen waar je dit kan melden en die je begeleiden als je verdere stappen wil nemen.