Verwarmingstoelage - stookoliepremie

Omschrijving

De overheid geeft een tussenkomst aan gezinnen die hun huis verwarmen met brandstof afkomstig uit petroleum (huisbrandolie: mazout of stookolie, bulkpropaangas, tankgas). OCMW Kortrijk bekijkt samen met die gezinnen of zij in aanmerking komen voor een toelage.

Let op: Flessengas komt niet in aanmerking voor tussenkomst.

Het Fonds komt voor maximaal 1500 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.

Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter (met een maximumbedrag per huishouden per prijscategorie). Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof.

Voor wie zich verwarmt met mazout of lamppetroleum die aan de pomp gekocht is, heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Aanvragen

Wie?

Eigenaars, huurders, vruchtgebruikers,… kunnen gebruik maken van deze toelage. Je vraagt de toelage persoonlijk aan bij de woonzorgverlener van je woonzorggebied.

Wanneer?

De toelage moet aangevraagd worden binnen de 60 dagen na de leveringsdatum.

Hoe?

Je kan de woonzorgverlener tijdens de openingstijden telefonisch bereiken of persoonlijk aan de infobalie van het wijkcentrum of via e-mail.

Afspraak aanvraag verwarmingstoelage

Verder verloop

De woonzorgverlener contacteert je voor een afspraak. Indien nodig kan de woonzorgverlener ook bij jou thuis langskomen. 

Ter plaatse

Wat meebrengen?

  • je identiteitskaart
  • de leveringsfactuur of leveringsbon of kopie
  • je rekeningnummer
  • indien je in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder, met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of -bon betrekking heeft
  • indien je collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling geniet: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar
  • het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …)
  • eigendom: bewijs van het kadastraal inkomen

Kosten

Gratis 

Extra informatie

Meer informatie vind je op de website http://www.verwarmingsfonds.be