Kunstcel

De kunstcel bestaat uit alle medewerkers betrokken bij integratie van kunst in de publieke ruimte: Team Musea en Tentoonstellingen, Be-Part, Team Gebouwen, Team Publieke Ruimte, Team Stadsvernieuwing, Gebiedswerking, Beleidscoördinator Vrije Tijd/Cultuur en het Kabinet schepen Cultuur.

De kunstcel toetst elke permanente installatie van kunst in de publieke ruimte af aan de volgende criteria:

1. Stedenbouwkundige relevantie = aandacht voor de site waar het kunstwerk komt en de betekenis van het kunstwerk voor de siteWe hebben oog voor processen van ruimtelijke ordening en fysieke stedelijke ontwikkeling, met meer of minder grootschalige vormen van gebiedsontwikkeling, en de toekomst van deze gebieden na herstructurering. Die processen kunnen enerzijds een bedreiging vormen voor het beeldenpatrimonium, maar anderzijds ook een opportuniteit bieden om kunst te integreren. Kunstenaars kunnen door hun ingrepen de potenties van een plek zichtbaar maken. De andere manier van kijken, eigen aan een kunstenaar, kan een nieuw licht werpen op een bestaande situatie:

  • De toeschouwers krijgen een andere blik op de sculpturen
  • Een plek en de geschiedenis krijgen betekenis
  • Het proces tot kunstintegratie creëert een draagvlak voor de buurt door participatieve processen.

     

2. Artistieke kwaliteit van het kunstwerk

We streven een grote artistieke kwaliteit na op vlak van originaliteit, zeggingskracht en vakmanschap. De aanwezigheid van kwaliteitsvolle kunstwerken in de publieke ruimte vormt een meerwaarde voor een stad en verhoogt haar uitstraling.Hedendaagse kunstenaars werken vaak met andere duurzame en weerbestendige materialen dan vroeger. Polyester, staal of glas vervangen tegenwoordig vaak brons of steen. Ook nieuwe dragers zoals licht of geluid worden steeds meer toegepast. We nemen het aspect ‘duurzaamheid’ van bij aanvang mee om projectvoorstellen te beoordelen.3. Maatschappelijke relevantie: aandacht voor de verbinding die het kunstwerk teweegbrengt = sociaal maatschappelijke betrokkenheidEen plek, dat zijn ook de mensen die er wonen, werken, wandelen, … Elk kunstwerk gaat een verhouding aan met de gemeenschap. Daarom is de integratie van kunst veel meer dan vroeger een proces dat een zo groot mogelijk publiek betrekt. We betrekken daarom de passanten, bewonersgroepen en eventuele andere doelgroepen als een kritische gesprekspartner. Betrokkenheid resulteert in minder vandalisme of diefstal en genereert trots bij de bewoners en de omgeving. De betrokkenen worden de beste ambassadeurs van kunst in de publieke ruimte.

4. Praktische haalbaarheid = veiligheid, verzekering, bouwfysische, stabiliteit, budget

Een verhoogde aandacht voor alle facetten die te maken hebben met veiligheid. Een kunstwerk in de publieke ruimte krijgt een publieke status. Daarom is de omgeving een belangrijke factor voor de levensduur van de integratie van kunst. Kunst in de publieke ruimte nodigt soms uit om op te klimmen of spelen. Samen met Team Jeugd van Stad Kortrijk zoeken we naar goede oplossingen. Voor bespeelbare kunst vragen we certificaten op via bevoegde instanties. Onderhoudsgevoelige of kwetsbare kunstobjecten kunnen een impact hebben op het onderhoudsbudget. De opstelling is ook belangrijk voor de vrije doorgang van de veiligheidsdiensten, bij evenementen. Projecten moeten steeds budgettair haalbaar zijn binnen het meerjarenplan.

5. Aandacht voor behoud/nazorg/onderhoud/restauratie van het patrimonium

De kostprijs stopt niet bij de aankoop en de plaatsing van een kunstwerk. Een onderhoudsprogramma dringt zich in vele gevallen op. Soms moet de aanwezigheid van een kunstwerk op een bepaalde plek herbekeken worden. Soms moet het gerestaureerd worden. Een transitruimte voor beelden (in het erfgoeddepot Trezoor) kan een oplossing zijn in afwachting van restauratie en/of herbestemming. De behoefte aan kunst op een bepaalde plek kan verdwijnen, veranderen of verschuiven. Soms moet een kunstwerk afgestoten worden (in samenspraak met de kunstenaar), bijvoorbeeld in het kader van behoud en beheer of veiligheid. In andere gevallen dient een nieuwe plek gezocht te worden, omwille van stadsvernieuwing of de verander(en)de betekenis van de plek.