Nieuwe invulling voor Hoeve Van Clé

De vzw Kinderboerderij Van Clé heeft haar activiteiten verplaatst naar Hoeve te Coucx (dichtbij AZ Groeninge). Hierdoor komen de gebouwen en terreinen aan de Moteweg terug in het beheer van de stad. De hoeve zou dateren van 1651 en is geklasseerd. De bijhorende terreinen hebben als bestemming gemeenschapsvoorziening en die bestemming blijft sowieso behouden.  Dat betekent dat een verkaveling of louter commerciële functie in hoeve Van Clé niet mogelijk is.  De stad Kortrijk wil graag de Markenaar betrekken bij het geven van een nieuwe invulling aan hoeve Van Clé.  We polsten graag naar alle ideeën! Ons jouw idee(ën) online bezorgen kon tot 1 oktober 2019. 


De site wordt door de Stad aan de Provincie in gebruik gegeven

Na de verhuis van vzw Van Clé, de Kinderboerderij, kwam het beheer van hoeve Van Clé en diverse gronden aan de Moteweg, Kleine Pontestraat en Hellestraat opnieuw in handen van de Stad Kortrijk. Het college van Burgemeester en Schepenen besliste om de Markenaren inspraak te geven over een nieuwe invulling van hoeve Van Clé. De werkgroep ontving maar liefst 150 voorstellen, zoals de uitbouw van een

creatieve ruimte voor leslokalen, workshops, ...

Eind juli ontving het stadbestuur een vraag van de Provincie West-Vlaanderen. Zij merkten op dat het Provinciaal Technisch Instituut – Campus Wetenschap & Groen te maken heeft met een groot plaatstekort, vooral voor het stallen van grotere dieren en de organisatie van een nieuwe opleiding voor de verzorging van deze dieren.

De Provincie heeft hiervoor op Walle een hoeve met gronden aangekocht, maar deze hoeve moet echter nog verbouwd worden en kan de eerstkomende jaren geen oplossing bieden voor het prangende huisvestingsprobleem van de school.

Het stadsbestuur legde de binnengekomen voorstellen van de Markenaren naast het voorstel van de Provincie. Daaruit bleek dat de voorgestelde invulling van het PTI in de lijn lag van de voorstellen die vanuit de Markse gemeenschap geformuleerd werden.

Op basis van die vaststelling werd een tijdelijke gebruiksovereenkomst opgemaakt tussen de Provincie en Stad Kortrijk met betrekking tot het gebruik van de hoeve Van Clé. In de overeenkomst is opgenomen dat de hoeve kan gebruikt worden voor het realiseren van onderwijsdoelstellingen, meer bepaald voor het onderbrengen van de afdeling dier. Zo zal de site opnieuw een functie hebben waarbij kennis en zorg voor dieren centraal staat.

Belangrijk is dat in de overeenkomst uitdrukkelijk opgenomen werd dat het openbaar karakter van de site behouden blijft. De site blijft dus toegankelijk voor de Markse gemeenschap, ook in de weekends. Ook de doorsteek tussen de Kleine Pontestraat en de Dokter Vannestestraat blijft behouden.

De site wordt door de Stad aan de Provincie in gebruik gegeven. Er wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten voor een periode van 3 jaar, die mits toestemming van de stad éénmaal verlengd kan worden voor één jaar.

Tijdens het gebruik van de site zal de stad zelf geen investeringen doen in de site. De provincie kan wel investeringen of veranderingen doen aan de site mits schriftelijke toestemming van de stad.

Voor de gronden gelegen aan de Hellestraat is uitdrukkelijk in de overeenkomst opgenomen dat de gronden jaarlijks kunnen gebruikt worden voor PERPLX. Ook andere evenementen op die gronden kunnen georganiseerd worden, mits toestemming van de Provincie. De Provincie neemt ook akte van het feit dat de gronden deel uitmaken van de zone rond het OC die zal worden heraangelegd. Die heraanleg zal in overeenstemming met de Provincie verlopen.

In de overeenkomst is een uitgebreid artikel opgenomen over de betrokkenheid van het PTI met de Markse gemeenschap bij de invulling van de site:

  • Het PTI engageert zich om een positieve dialoog aan te gaan met de Markse gemeenschap, goede contacten te onderhouden met het plaatselijk verenigingsleven en waar mogelijk samen te werken voor de organisatie van activiteiten op de site.
  • Het PTI zal in samenspraak met de Markse gemeenschap ruimtes openstellen voor de organisatie van occasionele activiteiten. Indien een vereniging of organisatie een activiteit wil organiseren op de site en daarbij gebruik wil maken van de aanwezige infrastructuur kan dit dus afgesproken worden met het PTI. Dit zal eerder gaan over éénmalige activiteiten, niet over reguliere activiteiten zoals lessenreeksen of cursussen. Daarvoor blijft het OC steeds ter beschikking.
  • Het PTI zal ook afspreken met de tuiniers van de volkstuintjes en met hen afspraken maken over het onderhoud van paden en hagen van de volkstuintjes.
  • Het beheer van de publieke BBQ op de site neemt het PTI ook op zich.

Voor een snelle invulling en instandhouding van hoeve Van Clé is de ingebruikname door het PTI de meest realistische en uitgewerkte optie.

De Provincie West-Vlaanderen is een sterke partner die ervaring heeft met dergelijke ingebruiknames. Een degelijk onderhoud van de site is dus gewaarborgd. Bovendien heeft het PTI ook op andere campussen bewezen goed te kunnen samenwerken met partners uit de buurt.

Het voorstel van het PTI komt ook tegemoet aan heel wat van de 150 voorstellen die door Markenaren werden ingediend. Velen verwezen naar de invulling die de kinderboerderij gaf aan de site en dat een toekomstig gebruik best in de lijn ligt hiervan. Veel Markenaren gaven aan dat het groene, open karakter van de site moest gewaarborgd blijven. In heel wat voorstellen werd ook gepleit voor de aanwezigheid van dieren op de site.

De stad engageert zich ook om met de voorstellen aan de slag te gaan die niet meteen kunnen gerealiseerd worden op de site.

Tot slot blijft de werkgroep van geëngageerde Markenaren actief doorwerken om ook in de toekomst, nadat de gebruikstermijn van het PTI afgelopen is, een kwaliteitsvolle invulling van de site te waarborgen. Het participatieproces blijft dus doorlopen.

Hoeve Van Clé