Gebruikersreglement P Station

PARKINGREGLEMENT NMBS

Versie B-ST.2021 NL

Artikel 1 – Toepassingsgebied en rechtsregime

§1. Dit reglement is van toepassing op de parkings behorend tot de beheerder van de stations, in overeenkomst met de bepalingen van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen.

§2. Elke inbreuk op dit reglement zal vervolgd worden op basis van artikel 11§2, 1° van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen en kan, in voorkomend geval, aanleiding geven tot een administratieve boete van 50 euro, zonder afbreuk te doen aan het recht van de beheerder om een vergoeding te eisen voor zijn schade, zelfs ingeval van nalatigheid. Daarenboven, indien een inbreuk tot gevolg heeft het hinderen of het in gevaar brengen, op welke wijze ook, van het verkeer in de parkings, en meerbepaald door de wijze waarop het voertuig geparkeerd werd, zal vervolgd worden op basis van artikel 11§2, 2° van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen, en kan, in voorkomend geval, aanleiding geven tot gerechtelijke vervolgingen of, bij gebreke hiervan, tot een administratieve boete van 300 euro, zonder afbreuk te doen aan het recht van de beheerder om een vergoeding te eisen voor zijn schade, zelfs ingeval van nalatigheid.

Artikel 2 – Definities

Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder

§1. gebruiker: de bestuurder van een voertuig, die gebruik maakt of de ondubbelzinnige intentie heeft gebruik te maken van de parking;

§2. beheerder: de NMBS of de onderneming aan wie het operationeel beheer van de parking is toevertrouwd;

§3. voertuig: personenwagen, fiets (incl. bakfiets, aanhangfiets, e.d.), bromfiets, moto;

Artikel 3 – Algemeenheden en aansprakelijkheden

§1. Het louter betreden van de parking met of zonder voertuig heeft tot gevolg dat de bepalingen van onderhavig reglement zonder enig voorbehoud worden aanvaard. Alle personen die zich op de parking bevinden, zijn verplicht dit reglement na te leven.

§2. De beheerder stelt parkeerplaatsen voor voertuigen uitsluitend ter beschikking van de gebruiker. De beheerder, is in geen enkel opzicht te beschouwen als bewaarnemer en neemt op geen enkele wijze een verplichting op zich wat betreft bewaking of toezicht. Hij is evenmin aansprakelijk voor daden van derden, ongeacht of de parking, al dan niet dag en nacht, bewaakt wordt of met toegangscontrole uitgerust werd.

§3. De beheerder wijst elke aansprakelijkheid af, in welke hoedanigheid en om welke reden dan ook, voor alle schade ten gevolge van onder meer ongevallen, diefstal of beschadiging, brand, vandalisme, enz. …, zelfs gedeeltelijk, die binnen zijn parking kan ontstaan, behoudens indien de gebruiker het bewijs kan leveren dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door het bedrog of de grove fout van de NMBS of de beheerder.

§4. Iedereen die de bepalingen van onderhavig reglement overtreedt of die de voorschriften of richtlijnen van de beheerder niet volgt, kan aangemaand worden om de parking te verlaten of kan de toegang tot de parking geweigerd worden, zonder recht op enige terugbetaling of schadeloosstelling.

Artikel 4 – Toegang tot een parking

Sectie 1: algemeenheden

§1. Enkel een gebruiker van de parking en zijn medepassagiers, mogen de parking betreden.

§2. De gebruiker mag de parking enkel betreden om er zijn voertuig te plaatsen of af te halen. Zijn/haar eventuele medepassagiers dienen zich ook aan onderhavig reglement te houden.

§3. De gebruiker heeft toegang tot de parking gedurende de openingstijden, behalve wanneer er andere bepalingen gelden. De beheerder behoudt zich het recht voor om de openings- en sluitingstijden van de parking vast te stellen en bekend te maken.

§4. De toegang kan geweigerd worden aan een voertuig dat niet op een gewone desbetreffende parkeerplaats kan geparkeerd worden omwille van zijn afmetingen.

§5. Personenwagens voorzien van sneeuwkettingen of spijkerbanden zijn niet toegelaten. Bij niet naleving van dit verbod, zal de schade veroorzaakt door dergelijke voertuigen aan de gebruiker aangerekend worden.

§6. Voor wat personenwagens voorzien van een LPG installatie betreft, wordt de toegang aangegeven door middel van signalisatie in overeenkomst met de bepalingen van het K.B. van 17 mei 2007, dat de preventiemaatregelen tegen brand en ontploffing bepaalt, waaraan parkings moeten voldoen voor het parkeren van voertuigen met LPG.

Sectie 2: parkings met toegangscontrole

§1. De toegang tot de parking is streng verboden voor iedereen die niet in het bezit is van een geldige parkeertitel.

§2. Onder geldige parkeertitel wordt begrepen de titel die recht geeft op het gebruiken van een parkeerplaats voor een bepaalde tijdsduur.

§3. Het gebruik van een parkeerkaart voor een voertuig met een andere nummerplaat dan die vermeld bij aankoop van het parkeerabonnement, is strikt verboden.

§4. De agenten van SECURAIL mogen aan iedere persoon die de parking binnenkomt of er zich in bevindt, vragen om zijn identiteit aan te tonen en dit aan de hand van een officieel document met foto, dat hun identificatie toelaat. Daarenboven mag de beheerder aan een gebruiker vragen om hem de documenten of elk ander element te tonen, dat aantoont dat het geparkeerde voertuig hem toebehoort.

§5 Bij verlies of beschadiging van de parkeerkaart moet een nieuwe parkeerkaart door de gebruiker op eigen kosten worden aangeschaft.

§6. Elke op onrechtmatige manier gebruikte parkeertitel wordt in het controlesysteem opgeslagen. Misbruik van een parkeertitel is berispelijk.

Artikel 5 – Tarieven

§1. De toegang tot de parking is onderworpen aan de betaling van de kostprijs van de parkeerplaats op basis van de gehanteerde parkeertarieven, vastgelegd door de beheerder.

§2. De kostprijs van de parkeerplaats dient betaald te worden door middel van de door de beheerder voorziene betaalmiddelen (betaalkaarten, creditcards, betaling per GSM, enz.). De beheerder behoudt zich het recht voor andere betalingsmiddelen (zoals contante betaling in geld) te weigeren. Indien de beheerder nochtans andere betalingsmiddelen zou aanvaarden, kan hij een bijkomende vergoeding vragen los van het van toepassing zijnde tarief.

§3. Voor niet-abonnees wordt de kostprijs van de parkeerplaats berekend in functie van de tijd van verblijf van het voertuig in de parking en berekend op basis van de tarieven die zijn aangebracht ter hoogte van de toegang tot de parking. Elke begonnen periode wordt als een volledige periode aangerekend.

§4. Een gebruiker die geheel of gedeeltelijk vrijgesteld is van betaling van de kostprijs van de parkeerplaats, moet de formaliteiten vervullen waaraan zijn recht op vrijstelling onderworpen is

§5. Bij verlies van de parkeertitel, beschadiging die de parkeertitel onleesbaar maakt of bij gebruik van een parkeertitel in strijd met de bepalingen van artikel 5 zal de gebruiker de kostprijs van de parkeerplaats betalen berekend volgens tarief en voor de reële parkeerduur, met als minimum het bedrag verschuldigd in geval van ‘verlies van de parkeertitel’ zoals vermeld in het tarief. Nochtans, indien de gebruiker een aanvaardbaar bewijsstuk kan voorleggen van de duur van de parkeertijd, zal hij de overeenkomstige vergoeding betalen op basis van het tarief.

Artikel 6 – Regels voor het gebruik van de parking

§1. De wegcode is van kracht in de parking.

§2. De gebruiker moet de verkeerstekens en aanduidingen ter hoogte van de toegang tot de parking en in de parking respecteren, evenals de eventuele mondelinge richtlijnen van het aanwezige personeel van de beheerder, meegedeeld hetzij rechtstreeks hetzij via luidsprekers in de parking.

§3. De maximum toegelaten snelheid in de parking is 10 km per uur.

§4. De gebruiker is verplicht om zijn voertuig te parkeren in één van de voorziene parkeerplaatsen, en om na betaling de parking zo spoedig mogelijk te verlaten.

§5. Het is verboden een voertuig meer dan drie weken onafgebroken in een parking te stationeren.

§6. Het is verboden een voertuig te parkeren in een ruimte die voorzien is van een elektrisch oplaadstation, zonder het oplaadstation daadwerkelijk te gebruiken.

§7. Het is verboden elk elektrisch stopcontact op de parkeerplaats te gebruiken, behalve deze op de elektrische oplaadstations, zoals vermeld in § 6.

§8.Gemotoriseerde, geparkeerde voertuigen moeten op slot worden gedaan; fietsen moeten in de fietsrekken worden geplaatst en met een slot aan het rek worden vastgemaakt. Indien er beugels aanwezig zijn voor het vastmaken van bakfietsen en fietsen met aanhangwagen, dan dienen dergelijke fietsen met een slot aan deze beugels te worden vastgemaakt. Gemotoriseerde tweewielers dienen ook te worden vastgemaakt aan beugels, indien deze aanwezig zijn.

§9. Het is niet toegelaten om voertuigen te parkeren zonder officiële nummerplaat, indien het voertuigen betreft die wettelijk van een nummerplaat dienen te worden voorzien.

§10. Motorvoertuigen met aanhangwagens zijn niet toegelaten.

§11. Behalve het toegelaten voertuig mogen in de parking geen andere voorwerpen worden geplaatst noch achtergelaten, tenzij dit door de beheerder expliciet is voorzien of toegelaten. De beheerder behoudt zich het recht deze voorwerpen weg te nemen op kosten van de overtreder van deze bepaling.

§12. Het is verboden een voertuig te parkeren buiten de daarvoor aangegeven plaatsen. Het is eveneens verboden een voertuig zodanig te laten stilstaan of te parkeren of voorwerpen van enigerlei aard zodanig neer te leggen, dat de doorgang wordt belemmerd.

§13. Bij ongeval of defect moet de gebruiker de nodige maatregelen nemen, zodat het voertuig zo spoedig mogelijk wordt verwijderd om de vrije doorgang te verzekeren.

§14. Het is niet toegelaten personen en/of dieren in geparkeerde voertuigen achter te laten, noch waardevolle, gevaarlijke, schadelijke of hinderlijke voorwerpen.

§15. Het is niet toegelaten herstellings-, onderhouds- of schoonmaakwerken uit te voeren op een voertuig in de parking, tenzij dit door de beheerder expliciet is voorzien of toegelaten.

§16. Het is verboden om in de parking te rolschaatsen, te skateboarden of enig ander individueel vervoermiddel te gebruiken (Segway, enz.…), In de parking voor auto’s mag er tevens niet met fietsen en autopeds gereden worden.

§17. Het is verboden de parking te bevuilen, te vernielen of te beschadigen.

§18. Het is verboden folders te verdelen of andere publiciteit te maken in de parkings, tenzij mits voorafgaande, schriftelijke toestemming van de beheerder.

§19. De gebruiker mag in geen geval een parkeerplaats voor zichzelf voorbehouden door er enigerlei voorwerp te plaatsen, waardoor andere gebruikers de parkeerplaats niet kunnen gebruiken. In dergelijk geval zal het voorwerp door de beheerder verwijderd worden. De beheerder zal eveneens achtergelaten fietssloten verwijderen. De eigenaar van het slot wordt hiervoor niet vergoed.

§20. Het is verboden om fietsen met sloten aan andere structuren dan de fietsrekken vast te maken. In het geval, dat fietsen geblokkeerd zijn door het slot van een fiets van een andere gebruiker, kan dit slot, na goedkeuring door de politie, verwijderd worden door de beheerder. De eigenaar van het slot wordt hiervoor niet vergoed.

Artikel 7 – Immobilisatie, verplaatsen en verwijderen van voertuigen

§1. Op verzoek van de beheerder zal de gebruiker zijn/haar voertuig onmiddellijk verplaatsen, indien het voertuig:

1. niet geparkeerd is binnen de aangeduide parkeerplaats;

2. geparkeerd is op een voorbehouden plaats, zonder de vereiste toestemming;

3. volgens de beheerder een gevaar betekent voor personen en/of andermans zaken;

4. betrokken was in een ongeval, met het doel de vaststellingen te doen, en zolang als nodig voor het onderzoek;

5. zonder betaling door de gebruiker, om welke reden ook, van de kostprijs van de parkeerplaats en/of vergoedingen die verschuldigd zijn conform art. 5, in de parking gestationeerd is;

6. geen nummerplaat draagt en het een voertuig betreft dat wettelijk van een nummerplaat dient te worden voorzien, die het mogelijk maakt de gebruiker of de eigenaar van het voertuig te identificeren en te contacteren;

7. meer dan 3 weken onafgebroken in de parking gelaten.

§2. Bij weigering of afwezigheid van de gebruiker in de bovenvermelde gevallen (7§1), zonder afbreuk te doen aan mogelijke boetes en gerechtelijke vervolgingen op basis van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen, conform artikel 36 van diezelfde wet, zal de beheerder het voertuig kunnen verplaatsen, laten verplaatsen of immobiliseren binnen of buiten de parking op kosten en risico van de gebruiker en zonder afbreuk te doen aan het recht van de beheerder om een vergoeding te eisen voor zijn schade, zelfs ingeval van nalatigheid.

§3. Een fiets die gedurende meer dan drie weken achtergelaten wordt in de parking, kan verwijderd worden. De gebruiker beschikt dan over een periode van drie maanden om zijn voertuig te recupereren bij de gemeentelijke administratie. Na verstrijken van deze termijn, kan de gemeentelijke administratie over het voertuig beschikken.

 

 

PARKINGREGLEMENT stad Kortrijk

Artikel 1:

Parko reikt bewoners- en persoonsabonnementen uit voor Parking Station.

1.1. Het persoonsabonnement is een persoonsgebonden kaart welke verlengbaar is door betaling van de factuur. De kaart is te gebruiken rechtstreeks aan de toegangen (geen gebruik betaalautomaat nodig). Met dit abonnement kan men gedurende de geldigheidsperiode herhaalde malen in- en uitrijden.

1.2. Het bewonersabonnement is een persoonsabonnement welke onder de algemene voorwaarden van de bewonerskaarten “residentieel parkeren” (MB 09/01/07) uitgereikt wordt aan bewoners uit Conservatoriumplein, Zandstraat, Kongoweg, Min.Tacklaan, Min. Vanden Peereboomlaan.

Artikel 2:

De toelating tot parkeren alsook het parkeerterrein verlaten, wordt bekomen door volgende handeling aan de inritslagbomen:

BIJ GEBRUIK VAN ABONNEEKAART

Zowel voor in- als uitrijden, de abonneekaart aanbieden aan de kaartlezer aan de slagboom Indien deze kaart geldig is, opent de slagboom.

Artikel 3:

3.1 De abonneekaart is een aankoop. Deze wordt niet terugbetaald bij het afgeven van de kaart omwille van stopzetting. Verlies of beschadiging van een abonneekaart uitgereikt door Parko moet onmiddellijk aan de klantendienst van Parko worden gemeld. Een nieuwe abonneekaart moet aangekocht worden aan de balie van Parko. Vervangingen gebeuren onder de volgende voorwaarden:

- vertoon van de identiteitskaart van de abonneehouder

- bij verlies wordt de oude kaart geblokkeerd

3.2 Er is geen financiële compensatie of een gratis parkeeralternatief voor de abonnee indien een parking niet toegankelijk is (werken, evenementen,…).

Artikel 4:

De gebruiker wordt geacht de factuurvoorwaarden, zoals hierna vermeld, te kennen en te aanvaarden door het plaatsen van een bestelling en/of ontvangst van een factuur. De hierna volgende voorwaar- den zijn van strenge toepassing en zullen voorrang hebben op de voorwaarden door de klant gesteld.

1. Bij de aanvraag van een nieuw abonnement, dient het abonnement steeds bij afhaling vereffend te worden of indien een bestaand abonnement verlengd wordt, dient het steeds voorafgaand aan de verbruiksperiode betaald te worden.

2. Geweigerde facturen moeten ons binnen de acht dagen na verzendingsdatum aangetekend toegestuurd worden of per mail naar info@parko.be. Zonder terugzending binnen de acht dagen, worden onze facturen beschouwd als aanvaard in hun geheel. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betaalplicht.

3. Bij het (tijdelijk) opzeggen van een abonnement, dient de gebruiker Parko steeds schriftelijk (bij voorkeur via e-mail naar info@parko.be) op de hoogte te stellen voor de 15e dag van de maand voorafgaand op de maand van (tijdelijk) opzeg.

4. Elk geschil naar aanleiding van onderhavig document dient beslecht te worden voor de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk met uitsluiting van alle andere.

5. In België zijn onze prijzen, behoudens andersduidende vermelding, exclusief BTW. Wij hebben het recht onze prijzen aan te passen indien er zich na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van één van de bestanddelen van onze kostprijs.

6. Onze berekeningen zijn betaalbaar te Kortrijk, ten laatste op de vervaldag van de factuur en zonder korting, tenzij anders vermeld op de voorzijde. Parko behoudt zich het recht tot blokkeren van abonnementen of staking van diensten bij ingebreke blijven van de betaling.

7. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden zullen er moratoire interesten aangerekend worden, volgens de wet van 2 augustus 2002 en zal er een administratieve kost aangerekend worden zoals vermeld in het algemeen retributiereglement van Stad Kortrijk.

8. De facturen worden digitaal bezorgd op het e-mailadres opgegeven door de klant tenzij anders aangegeven door de klant.

9. Bij opzeg midden een aangerekende en/of verbruikte periode dient de volledige gefactureerde periode betaald te worden