G-sportsubsidie

Omschrijving

Een subsidie voor erkende sportclubs die G-sport ondersteunen.

Algemene voorwaarden: de vereniging is een erkende Kortrijkse sportvereniging

 • De vereniging wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit minimum 3 leden die op een verschillend adres wonen. Ten minste 1 bestuurslid is woonachtig in Groot-Kortrijk.
 • De vereniging heeft haar zetel of lokaal op het grondgebied van Groot-Kortrijk.
 • De vereniging is aangesloten bij een door de Vlaamse Regering erkende sportfederatie en/of bij een sportorganisatie aangesloten bij het B.O.I.C.
 • De vereniging is opgericht op particulier initiatief, zonder commerciële en/of beroepsdoeleinden of winstoogmerk.
 • De vereniging moet een regelmatige en actieve sportbeoefening van haar leden kunnen aantonen, d.w.z. ten minste één sportactiviteit per week (uitgezonderd vakantie- en rustperioden).
 • Uitgesloten van erkenning zijn alle verenigingen die de naam van een andere gemeente in hun naam dragen.
 • Minstens de helft van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden op het grondgebied van de stad. Indien de vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het stedelijk grondgebied, dan is deze voorwaarde niet van toepassing.
 • De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.
 • De vereniging is minimum 1 jaar actief in Groot-Kortrijk. Enkel de sporten die voorkomen op de sporttakkenlijst goedgekeurd door de Vlaamse regering, komen in aanmerking voor subsidiëring.
 • De sportvereniging heeft minstens 15 aangesloten leden.
 • De sportvereniging heeft de Nederlandse taal als voertaal binnen haar werking en communicatie.
 • Beperkte afwijking op bovenstaande voorwaarden kunnen deel uitmaken van een afzonderlijke gemotiveerde beslissing van het gemeentebestuur, wanneer het om een unieke sporttak gaat of een club met een bijzondere uitstraling voor de stad.

Specifieke voorwaarden

Binnen de G-sportwerking is een minimum aantal G-sporters actief:

 • Minimum 10 leden met een verstandelijke/psychische kwetsbaarheid/autisme
 • En/of minimum 5 leden met een fysieke/auditieve/visuele handicap

De erkende Kortrijkse sportvereniging ontvangt voor haar G-werking geen subsidie via andere stedelijke kanalen.

Aanvragen 

Wie?

Erkende Kortrijkse sportverenigingen met een G-werking

Wanneer?

De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 31 oktober van het jaar waarin het project loopt of opgestart wordt.

Hoe?

De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst. 

Verder verloop

De aanvraag wordt voorgelegd aan de stedelijke sportraad. De stedelijke sportraad beslist of de vereniging voldoet aan de gestelde voorwaarden en keurt het dossier in dat geval goed. 

Bedrag

Het subsidiebedrag wordt toegekend op basis van een reglement.

Uitbetaling

De uitbetaling van het subsidiebedrag gebeurt onmiddellijk na de goedkeuring in het College van burgemeester en schepenen.

Het subsidiebedrag wordt uitsluitend op een financiële rekening op naam van de sportvereniging uitbetaald.

Reglement en aanvraagformulier

Het reglement en het aanvraagformulier kan je hier downloaden.