Brugfiguren basisonderwijs

Flankerend onderwijsbeleid heeft als doel om scholen te ondersteunen. Niet in hun pedagogische rol, maar wel door flankerende maatregelen aan te bieden zodat ze zich kunnen focussen op hun kernopdracht. De opstart van brugfiguren in het basisonderwijs is één van de acties binnen het flankerend onderwijsbeleid.

Vanuit de focus en aanpak in armoedebestrijding en meer specifiek kinderarmoede stellen we vast dat de school een belangrijke hefboom vormt. Alle kinderen gaan naar school, dus is de school een belangrijk instrument om trajecten op te zetten met de kinderen, maar ook met de ouders. 

De cijfers rond kinderarmoede kennen de laatste jaren een sterke stijging: 18% van de kinderen in Kortrijk worden geboren in een kansarm gezin. Deze kwetsbare kinderen en gezinnen worden meer zichtbaar op school. 

De scholen vragen enerzijds meer ondersteuning in de aanpak en benadering van deze problematiek en anderzijds willen ze ervoor zorgen dat deze kinderen en hun gezinnen betere randvoorwaarden krijgen.

De brugfiguren basisonderwijs spelen hierbij een belangrijke rol: zij ondersteunen een aantal scholen wat betreft het aanpakken van kinderarmoede. 

Doelstelling brugfiguur

Een brugfiguur wil ouders betrekken bij het schoolgebeuren. Het doel daarbij is om de leerprestaties, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kansarme en/of allochtone kinderen in overeenstemming te brengen met zijn of haar persoonlijke capaciteiten en persoon(lijkheid).

Er zijn daarbij 3 belangrijke pijlers:

1. Ondersteunen van ouders met bijzonder aandacht voor kansengroepen:

  • Sensibiliseren, ondersteunen en aanmoedigen van communicatie met ouders om een afstemming tussen de schoolcontext en de thuiscontext te realiseren. Door een verbeterde communicatie met ouders om een afstemming tussen de schoolcontext en de thuiscontext te realiseren. Door een verbeterde communicatie trachten de ouderbetrokkenheid positief te beïnvloeden.
  • De (eerste) contactlegging met ouders
  • Ondersteuning van informatie en communicatie naar ouders
  • Begeleiding en ondersteuning van ouders
  • Bevorderen van contact en ontmoeting tussen ouders en leerkrachten
  • Stimuleren van ouderparticipatie

2. Sensibiliseren van het schoolteam

  • Het verwerven van een volwaardige positie binnen het schoolteam
  • Positief beïnvloeden van de mentaliteit en houding van teamleden jegens (kansarme) ouders

3. Samenwerking met de buurt uitbouwen zoals linken leggen met de wijkteams, met actoren uit de buurt, brede schoolwerking mee ondersteunen... 

We starten vanuit de scholen, maar ons vertrekpunt is het gezin. We kiezen er bewust voor om vanuit een basisschool te starten als neutrale plaats, ontmoetingsplek van ouders, een laagdrempelige manier om ouders te bereiken. Maar vanuit die school moet de brugfiguur met de gezinnen werken. 

Contacteer de brugfiguren