Kortingsvoorwaarden

De volgende personen en de personen die zij ten laste hebben, komen in aanmerking voor een verminderd inschrijvingsgeld als ze het daartoe vereist document voorleggen:

 • Je bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloze: haal bij de VDAB of RVA een attest 'aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het Deeltijds Kunstonderwijs'
 • Je bent verplicht ingeschreven werkzoekende: haal bij de VDAB of RVA een attest 'aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het Deeltijds Kunstonderwijs'
 • Je ontvangt een leefloon: hiervoor leg je een attest van het OCMW voor
 • Je ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag: hiervoor leg je een attest van de Rijksdienst voor Pensioenen voor
 • Je krijgt een verhoogde verzekeringstegemoetkoming: bezorg ons een attest van je ziekenfonds gedateerd in september 2020 of op moment van inschrijving
 • Je bent in het bezit van een UITPAS met kansenstatuut op naam: je komt met je UITPAS naar het secretariaat van de academie. Daar wordt geverifieerd in het programma of de gemeente waar je woont jou het kansenstatuut heeft toegekend
 • Je bent erkend als persoon met een handicap en ontvangt een uitkering van de FOD Sociale Zaken: bezorg ons een rekeninguittreksel van een recente storting van de tegemoetkoming van de FOD of een attest dat je een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zaken ontvangt
 • Je ontvangt een verhoogde kinderbijslag: bezorg ons een attest van de FOD Sociale Zaken met minimaal 4 punten op het criterium 'lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap' of een attest waaruit blijkt dat je verhoogde kinderbijslag ontvangt met de vermelding dat deze wordt toegekend wegens een handicap van ten minste 66%
 • Je bent voor ten minste 66% arbeidsongeschikt: bezorg ons een attest van je ziekenfonds met daarop de correcte geldigheidsperiode, je RIZIV-nummer en een vermelding van minimaal 66% arbeidsongeschiktheid of een attest van de FOD Sociale Zaken met de vermelding 'vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder ...' of een attest van het RIZIV
 • Je verblijft in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instelling of een pleeggezin: bezorg ons een verklaring van de directie van de instelling
 • Je bent erkend politiek vluchteling: bezorg ons een attest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met de vermelding 'vluchteling' of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingregister in de gemeente waar je verblijft of een identiteitsbewijs voor vreemdelingen

Een minderjarige persoon die ten laste is van een werkloze, leefloner, persoon met een handicap of erkend politiek vluchteling, moet dit officieel ten laste zijn staven met een document “samenstelling van het gezin” dat wordt afgeleverd door het gemeentebestuur.

De attesten en bewijzen die het verminderd inschrijvingsgeld rechtvaardigen, moeten geldig zijn in de maand september 2020 of bij datum van inschrijving.

Een leerling die nog geen 18 jaar is op 31 december 2020, betaalt verminderd inschrijvingsgeld:

 • Indien een ander lid van hetzelfde gezin/leefeenheid (hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres) het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of in een andere academie/conservatorium
 • Voor iedere extra inschrijving in een andere studierichting in dezelfde of in een andere academie/conservatorium

Alle 18- tot 24- jarigen vallen per definitie onder het verminderd tarief voor volwassenen. Hiervoor moeten geen specifieke documenten worden voorgelegd.

Alle attesten dienen binnen te zijn op het secretariaat van de academie tegen ten laatste 30 september 2020.

De inschrijving is slechts definitief na directe betaling van 50% het verschuldigde inschrijvingsgeld. Het volledige verschuldigde inschrijvingsgeld dient ten laatste betaald te zijn op 30 september 2020.