Transportzone LAR-zuid

Realisatie van de groenbuffers

Aan de rand van het bedrijventerrein is er een groene bufferzone voorzien. Die bestaat uit een talud en beplanting. Het talud is ondertussen aangelegd. Omdat er wat onverwachte problemen waren met de stabiliteit van de grond, was het nog niet mogelijk om de bomen en struiken aan te planten.

De ontwikkelaar is bezig met de laatste voorbereidingen voor het beplanten van de bufferzone. Omdat er wat problemen waren met de stabiliteit van de aangelegde berm heeft dit wat vertraging opgelopen. Het aanplanten van de bomen en struiken zal gebeuren in het vroege najaar van 2018. De precieze timing is afhankelijk van het weer. 

Aanpak van de bodemverontreiniging

Ondertussen zijn door het Agentschap Wegen en Verkeer en OVAM, in overleg met de twee betrokken stadsbesturen, Global Estate Group en de Groep Van Marcke, stappen gezet om de bodemverontreiniging aan de brug over de E17 verder in kaart te brengen en op te lossen.

Door het Milieubureau ABO werd een Beschrijvend Bodemonderzoek (BBO) opgemaakt. De verontreiniging is voornamelijk gesitueerd ten noorden van de E17. Er werden begin 2018 bijkomende metingen uitgevoerd voor de gedetailleerde afperking van de verontreiniging.

Het Beschrijvend Bodemonderzoek werd op 3 juli 2018 geëvalueerd door de OVAM en volgens de bodemsaneringsdeskundige is er een bodemsanering nodig.

Verschillende testen werden uitgevoerd om te zien hoe de chroomverontreiniging in de niet-poreuze klei kan geïmmobiliseerd worden.
Er werd onderzocht welke saneringstechniek zal opgenomen worden bij de opmaak van het bodemsaneringsproject.

Het bodemsaneringsproject die de wijze bepaalt, waarop de bodemsaneringswerken zullen uitgevoerd worden, worden momenteel opgemaakt onder toezicht van de OVAM (dossier 1256 - Menen).

In het kader van “de OVAM als huissaneerder van de Vlaamse Overheid” werd een subsidieaanvraag ingediend.

Verkeer

De stad Kortrijk heeft zich bij de realisatie van het bedrijventerrein geëngageerd om eventuele klachten over sluipverkeer op te volgen. Nu de eerste bedrijven actief zijn op LAR-zuid, evalueert de stad Kortrijk samen met de stad Menen de situatie en bekijken we of extra maatregelen nodig zijn. Kortrijk stelde eind 2017 om die reden al beperkingen in voor het zwaar verkeer in de Blauwkasteelstraat. 

Als er hierover meer info is, dan lees je dat hier.

Aanspreekpunten

Bij de ontwikkeling van dit bedrijventerrein, loopt niet altijd alles zoals gepland of gewenst. Als er klachten zijn, dan komen die best meteen terecht bij de juiste persoon. Daarom vind je hieronder de info over wie je voor welke vraag kan contacteren.

  • Voor alle dringende of eenmalige klachten neem je contact op met de Politiezone Vlas op het nummer 101. Je kan ook contact opnemen met de wijkinspecteur. Dat is Hilde Clement. Je bereikt haar via meldpunt@pzvlas.be, hilde.clement@pzvlas.be of 056 23 96 11.
  • Voor alle niet-dringende of terugkerende klachten die verband houden met de activiteiten op grondgebied van de stad Kortrijk, neem je contact op met Joke Goyvaerts (joke.goyvaerts@kortrijk.be of 1777).
  • Heb je - in afwachting van meer info op deze website - vragen over de aanpak van de bodemverontreiniging, dan neem je contact op met Lode Valcke (lode.valcke@kortrijk.be of 1777) of met de milieudienst van de stad Menen via milieu@menen.be (of 056 52 93 72).
LAR