Aanvraag Winterterras horeca

Procedure:


Aanvraag indienen via winter@kortrijk.be, deze bevat:

 • de timing van op en af- bouw + uitbating
 • exacte locatie omschrijving: plaats van het terras, technische tekening,…
 • omschrijving constructie en decoratie: welke materialen
 • mits verlenen van de toelating een duidelijke foto van het terras vooraleer deze in gebruik genomen wordt.

De volledig ingediende aanvraag wordt behandeld door de bevoegde veiligheidsdiensten. Per dossier kunnen extra voorwaarden opgelegd worden.

De politie en de brandweer kunnen een veiligheidsrondgang uitvoeren op bovenstaande voorwaarden. Indien inbreuken vastgesteld worden op de procedure of uitvoering, kan de vergunning voor het uitbaten van een winterterras onmiddellijk worden ingetrokken.

Met het oog op de werkbaarheid en veiligheid van deze winterterrassen, hebben de dienst evenementen en de hulpdiensten afgesproken een gunstig advies te verlenen mits het voldoen aan volgende voorwaarden: 

 • Het terras mag de oppervlakte van de bestaande gunning nooit overschrijden. Uitzonderingen kunnen verleend worden binnen de periode van winter in Kortrijk. De aanvraag verloopt via inname openbaar domein, evenementenloket: klik hier
 • Periode: Winter in Kortrijk loopt van 6 december tot en met 5 januari. Opbouw start ten vroegste op 22 november, afbouw ten laatste op 14 januari.
  De winterterrassen mogen de op- en afbouwperiode niet overschrijden. Gelieve de winterinkleding, chalet,….. ook te verwijderen tegen uiterlijk 14 januari (tenzij er een verlenging wordt aangevraagd en een nieuwe vergunning wordt bekomen).
 • Het Winterterras heeft een duidelijk uitgesproken winters thema. Het plaatsen van partytenten als winterterras wordt niet toegelaten.
 • Naast eventuele andere reglementeringen afhankelijk van de bestemming van het gebouw, moeten de brandveiligheidsrichtlijnen https://www.hvzfluvia.be/organiseer-veilig   nageleefd worden.
 • Bij het plaatsen van een constructie dient de voorkant volledig open te zijn. Dit in het kader van de veiligheid bij evacuatie en tevens volgens de rookwetgeving indien jullie roken op het terras wensen toe te laten. De bestaande vluchtwegen moeten ten allen tijde volledig vrij blijven.
 • Het gebruik van brandhaarden met hout of kolen is niet toegelaten. Vaste verwarmingselementen met gas en elektriciteit kunnen, mits deze voldoen aan de veiligheidsnorm en gekeurd zijn. Verplaatsbare toestellen en gasflessen zijn niet toegelaten.
 • De producten aangeboden op het terras, volgen de lijn van het bestaand assortiment.
 • Ontvlambaar materiaal zoals stro, engelenhaar,… mag niet gebruikt worden om het winterterras mee aan te kleden. Dit geldt ook voor de binnen- omgeving.
 • Andere vaste decoraties dienen behandeld te worden met een brandwerend of brandvertragend product en dit aantoonbaar via een attest van de uitvoerder die hierop de verantwoordelijkheid op zich neemt.
 • Er mag geen muziek gespeeld worden op het terras tenzij hiervoor een uitdrukkelijke vergunning werd afgeleverd.
 • Uitbreidingen van het terras en de eventuele verankeringen dienen op voorhand goedgekeurd te worden door de eigenaar van het pand.
 • De constructie en uitbating van het winterras wordt volgens de wettelijke bepalingen aangegeven bij de eigen verzekeraar.
 • Gelieve steeds een doorgang van minimaal 1,5 meter te vrijwaren op het voetpad
 • De veiligheidsdiensten dienen te allen tijde een minimale doorgang te hebben van 4 meter
 • Het beheer van de terrassen gebeurt volgens het principe van een goede huisvader en blijft mooi onderhouden, de uitbating met het nodige respect voor de omwonenden