Teamverantwoordelijke Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid (A4a-A4b)

Gepubliceerd op Donderdag 25 juni 2020
25 juni 202031 juli 2020

DOEL VAN DE FUNCTIE

 • Het team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid speelt een centrale rol in het realiseren van de ambities van de stad op vlak van stadsontwikkeling. Het team bestaat zowel uit projectleiders met een focus op meervoudige stadsvernieuwingsopgaven, ruimtelijk planners, mobiliteitsdeskundigen als experten voor uiteenlopende thema’s waaronder klimaat, duurzaamheid, afval, water e.a. Ook de vastgoedwerking van de stad, ondernemen en hoger onderwijs werden vanaf 2020 ondergebracht in dit team. Daarmee is het team tegelijk uitvoeringsgericht, beleidsvoedend als -uitvoerend. Het team bestaat dus uit een 7-tal expertisedomeinen (stadsvernieuwingsprojecten, ruimtelijke planning & mobiliteit, vastgoed, dierenwelzijn en klimaat, ondernemen en hoger onderwijs),
  Het team telt een veertigtal mensen. 
 • Voor het realiseren van die ambities werkt het team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid nauw samen met de andere teams in de cluster. Voor de meeste opdrachten is er ook een sterke samenwerking met andere beleidsdomeinen binnen de stad en met externe partners en stakeholders. 
 • Het bestuursakkoord 2020-2025 Kortrijk, beste stad van Vlaanderen is hierbij de belangrijkste leidraad. Het Ruimtepact uit Kortrijk 2025, de stad die we kunnen willen is daar een deel van en bepaalt de inhoudelijke richting. Daarnaast speelt het team voortdurend in op de snel veranderende maatschappelijke context en op nieuwe uitdagingen die bijvoorbeeld uit participatietrajecten volgen en een antwoord verdienen.
 • Als teamverantwoordelijke sta je in voor alle aspecten van het stadsvernieuwingsbeleid en bewaak je het omgevingsbeleid. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de acties binnen het meerjarenplan die toegewezen zijn aan je team met oog voor een duurzame langetermijnvisie. 
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van de lokale economie en voor het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat, een attractief handelscentrum en ruimte voor ondernemen in Kortrijk.
 • Je coördineert de werking van het volledige team en stuurt alle medewerkers in het team rechtstreeks aan. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van een efficiënte planning, voor de budgetbewaking en voor het motiveren en coachen van je medewerkers. Je rapporteert aan je clustermanager en aan de betrokken leden van het college.

DE JOB

 • Je bouwt verder op het DNA van de stad en op de ambities uit het bestuursakkoord 2020-2025 Kortrijk, beste stad van Vlaanderen en uit Kortrijk 2025, de stad die we kunnen willen. Je realiseert de ambities van de stad en waakt erover dat alle acties van je team daarbij aansluiten en die verder versterken. Je bent actief betrokken bij het omzetten van de algemene beleidsvisie in doelstellingen en acties. Je bewaakt de realisatie daarvan. Je zet de mensen in je team en de middelen van de stad efficiënt, verstandig en zorgvuldig in. Je bent vertrouwd met de beleidsinstrumenten waaronder ruimtelijke planning en andere aspecten van het grondbeleid. Je hebt aandacht voor haalbaarheid, risicobeheersing en de gedragenheid van je beslissingen.
 • Je werkt zowel op een strategisch als op een operationeel niveau met aandacht voor alle actoren en stakeholders.  De financiële opvolging en het bewaken van de timing van je projectportfolio is één van je hoofdopdrachten. Je stuurt tijdig bij en kan intelligente oplossingen bieden voor onvoorziene meervragen. Je draagt het budgethouderschap over een substantieel deel van de stedelijke investeringsmiddelen. 
 • Je kent de evoluties en de uitdagingen voor al je beleidsthema’s. Je hebt oog voor de relevante trends, voor evoluties op regionaal en Vlaams niveau. Je werkt in een omgeving met mondige burgers en stakeholders en speelt daar intelligent op in. Je wacht niet op draagvlak, maar je bouwt dat draagvlak elke dag zelf mee op zodat de stad haar ambities kan waarmaken. 
 • Je zorgt voor inhoudelijke samenhang van het omgevingsbeleid. Je verbindt je team met de andere delen van de organisatie en je creëert synergiën tussen verschillende thema’s en projecten. Je zorgt dat de know-how in je team doorwerkt tot diep in de organisatie en, omgekeerd, zorg je ervoor dat de uitdagingen van andere teams (bvb. het uitbouwen van stedelijke voorzieningen, het ondernemingsbeleid, … ) gekend zijn in jouw team. Op die manier zorg je dat je team voor de hele organisatie en ultiem voor elke Kortrijkzaan werkt. Je zorgt dat het belang van duurzame ruimtelijke ontwikkeling als een evidentie geldt voor elke fysieke verandering van de stad.
 • Je hebt aandacht voor je eigen professionele ontwikkeling en voor die van iedereen binnen je team, om zo de kwaliteit voortdurend te verhogen en om te kunnen anticiperen op nieuwe uitdagingen. Je coacht en begeleidt je teamleden om hen te ondersteunen bij de realisatie van de ambities van de stad en van je team in het bijzonder. Je zorgt dat de taken van elk lid van je team duidelijk zijn en dat iedereen weet wat hij van wie kan verwachten en wat anderen van hen mogen verwachten.
 • Je verbetert de werking van de organisatie. Je neemt je eigen verantwoordelijkheid en je koppelt waar dat nodig is terug naar je clustermanager of het MAT. Je zorgt er samen met het HR-team voor dat je medewerkers tevreden zijn en dat hun talenten zo goed mogelijk tot hun recht komen.
 • Je staat in voor de coördinatie van alle projecten toegewezen aan het team en voor de uitrol van een visie op stadsvernieuwing en -ontwikkeling en geeft de stadsontwikkeling verder vorm en verankert die duurzaam in de stadsorganisatie.
 • Je bent een verbinder binnen het team en met externe partners. Je verbindt investeerders en andere actoren via de projecten en verbindt medewerkers overheen de domeinen in functie van geïntegreerde visie op stadsontwikkeling.
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van het beleid naar ondernemers.  Je zet hierbij sterk in op het beleid inzake aanpak leegstaande handelspanden zowel t.a.v eigenaars van de panden als ondernemers.
 • Je richt een ondernemersraad op waarin diverse ondernemers van Kortrijk vertegenwoordigd zijn. We zetten in op het betrekken van ondernemers bij de stad, zowel als partners én als leveranciers.
 • Je ondersteunt nieuwe ondernemers op een gerichte manier en werkt hiervoor een beleid uit. Hiervoor bouwen we samenwerkingen uit met Unizo en Voka. Startende culturele ondernemers krijgen in dit beleid de nodige aandacht
 • Je werkt een gestructureerde samenwerking uit tussen de stad en hogescholen en universiteiten. Hierbij ga je op zoek naar acties waarop je samen kan inzetten.
 • Je bewaakt het overzicht overheen de projecten en rapporteert systematisch over de stand van zaken van de lopende en geplande projecten en is houder/eigenaar van een budget van gemiddeld 15 miljoen euro/jaar.
 • Je staat ook in voor het contractmanagement van een aantal van de meest complexe en multidisciplinaire projecten.
 • Je positie is in de organisatie nieuw in die zin dat de positie breder is dan enkel teamverantwoordelijke. Je bent tevens verantwoordelijke voor de uitrol van een visie op stadsontwikkeling en verantwoordelijk voor de projectenportfolio van een 150-tal projecten binnen de stad
  Raadpleeg hier de volledige functiebeschrijving

WAT ZIJN DE TOELATINGSVOORWAARDEN?

 • Werving: 

  • Een masterdiploma bij voorkeur in de richting architectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning en min. 4 jaar aantoonbare relevante beroepservaring binnen het vakdomein en min. 2 jaar aantoonbare relevante beroepservaring in leidinggeven
   of
  • Geen masterdiploma maar wel min. 4 jaar aantoonbare relevante beroepservaring binnen het vakdomein en min. 2 jaar aantoonbare relevante beroepservaring in leidinggeven en slagen voor een niveau- en capaciteitstest. 
   De niveau en capaciteitstest bestaat uit een intelligentietest. Voor deze non-verbale mentale capaciteitstest is probleemoplossend vermogen nodig. Deze test meet observatievaardigheden, het vermogen helder te denken en intellectuele capaciteit en efficiëntie. De test meet het vermogen om nieuwe concepten te formuleren en beperkt de invloed van taalvaardigheden. De test is geschikt voor kandidaten op hoog niveau.
   Resultaat: geslaagd of niet geslaagd – de geslaagde kandidaten worden toegelaten tot de selectieprocedure (eliminerend)

 • Bevordering via interne en externe personeelsmobiliteit:
  • De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op A1a-A3a-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op B4-B5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad of het OCMW Kortrijk.

HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE?

 • Deel 1: Screening van de CV’s op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden
 • Deel 2:
  • Capaciteitstest (online)

   • Kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma maar wel min. 4 jaar aantoonbare relevante beroepservaring hebben binnen het vakdomein en min. 2 jaar aantoonbare relevante beroepservaring in leidinggeven worden uitgenodigd voor de capaciteitstest
    Resultaat: geslaagd/niet geslaagd (eliminerend) - De geslaagde kandidaten worden toegelaten tot de uitgebreide mondelinge proef
 • Deel 3:
  • Uitgebreide mondelinge proef: Vooropgestelde datum: woensdag 26 augustus 2020 (onder voorbehoud van wijzigingen)

   • Motivatie
   • Toetsing van de competentievereisten
   • Aftoetsen ervaring in en met een omvangrijke en bestuurlijke organisatie, financiële kennis om budgetten vast te stellen, kennis van relevante ontwikkelingen in het vakgebied.
   • Toetsing of er een potentiële match is tussen de job, de organisatie en betrokkene en waarbij het profiel en de situering van betrokkene binnen de organisatie geschetst wordt en aan de kandidaten wordt voorgesteld
    Resultaat: 
    De kandidaat moet min. 60/100 behalen om toegelaten te worden tot het assessment (eliminerend)
 • Deel 4:
  • Assessment: De geslaagde kandidaten van de uitgebreide mondelinge proef worden uitgenodigd voor het assessment.
   Vooropgestelde datum: maandag 7 september 2020 (onder voorbehoud van wijzigingen)
   Resultaat: geschikt of niet geschikt voor de functie van “Teamverantwoordelijke Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid” (A4a-A4b) (eliminerend)

WERVINGS- EN BEVORDERINGSRESERVE:

 • De geslaagde kandidaten worden opgenomen in de bevorderings- en wervingsreserve van “Teamverantwoordelijke Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid” (A4a-A4b) bij de Cluster Ruimte, geldig voor 2 jaar

AANBOD:

 • een contract van onbepaalde duur op A4a-A4b-niveau
 • maaltijdcheques van 6 euro
 • een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen
 • gratis aansluiting bij GSD-V
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding van 0,24 euro/km
 • een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
 • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

HOE DEELNEMEN?

MEER INFORMATIE?

 • Manager Ruimte - mevrouw Tine Ostijn - 0473 78 23 84
 • Selectieverantwoordelijke - mevrouw Lut Vanderbeken - 0478 50 24 45 - vacatures@kortrijk.be

Teanverantwoordelijke

Beeld Teamverantwoordelijke Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid